Bài giảng phân tích chi phí và quyết định về giá

Tom tat Bai giang phan tich chi phi va quyet dinh ve gia: ...= -2 (luu y do co gian gia la mot so am) + Do co gian gia cua san pham o to dao dong tu -1.0 den -2.2; cafe la -5.3; yaourt la -1.2 va cac san pham muc, banh keo la -2.0. Cau hoi: Neu tang gia 5% ---> nhu cau giam 10%, de tang doanh thu thi Cong ty tang hay giam gia ban. Neu tang gia 5% --->...n dau tu binh quan x ROI CACH XAC DINH TY LE/MUC CONG THEM VAO CHI PHI * CACH XAC DINH TY LE/MUC CONG THEM VAO CHI PHI CHI PHI SU DUNG TRONG CONG THUC DINH GIA LA CHI PHI DON VI (CHI PHI BINH QUAN – AC) * CACH XAC DINH TY LE/MUC CONG THEM VAO CHI PHI CHI PHI SU DUNG TRONG CONG THUC DINH GIA LA CHI P...e and Material Pricing) Muc gia tinh cho nguyen lieu: * Cong ty X chuyen cung cap dich vu sua chua oto. Bo phan sua chua cua cong ty nhan duoc mot don hang sua chua tu khach hang Y. So lieu lien quan den tinh hinh hoat dong cua bo phan sua chua nhu sau: Don gia lao dong (bao gom ca phu cap) $18.00/g...

ppt37 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 1000 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pptbai9_5998.ppt