Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 1: Nhập môn quản trị chiến lược

Tóm tắt Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 1: Nhập môn quản trị chiến lược: ...ieäc nhaèm ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu.  Xaây döïng ngaân quyõ ñeå kieåm soaùt hieäu quaû taøi chính cuûa chieán löôïc.  Ñieàu chænh heä thoáng ñoäng vieân thuùc ñaåy nhaân vieân thöïc hieän muïc tieâu môùi. CHÖÔNG I NHAÄP MOÂN QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC 3.2. Ñaùnh giaù chieán löôïc  Xem xeù...Chieán löôïc SBU hoã trôï cho chieán löôïc caáp coâng ty.  Coâng ty coù 1 SBU, chieán löôïc coâng ty laø chieán löôïc SBU. CHÖÔNG I NHAÄP MOÂN QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC 4.3. Chieán löôïc caáp chöùc naêng (Functional strategy) Laø chieán löôïc cuûa caùc phoøng ban chöùc naêng trong coâng ty ...än coù veà chöùc naêng, kieåu daùng. CHÖÔNG I NHAÄP MOÂN QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC 5.3. Caùc chieán löôïc hoäi nhaäp  Hoäi nhaäp thuaän chieàu : taêng söï kieåm soaùt ñoái vôùi hoaït ñoäng phaân phoái.  Hoäi nhaäp ngöôïc : chieàu taêng söï kieåm soaùt ñoái vôùi nguoàn cung caáp nguyeân lieäu....

pdf17 trang | Chia sẻ: havih72 | Lượt xem: 146 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 1: Nhập môn quản trị chiến lược, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG I
NHẬP MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
1. KHÁI NIỆM VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN 
LƯỢC :
1.1. Khái niệm :
 Theo Fred David : “ Chiến lược là khoa học và
nghệ thuật : soạn thảo, thực hiện và đánh giá các
quyết định chức năng giúp doanh nghiệp đạt
mục tiêu đề ra”. ( Fred R David (2001), strategic 
management concept, Prentice hall, p.5)
CHƯƠNG I
NHẬP MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
2. Yêu cầu và vai trò của quản trị chiến lược
2.1.Yêu cầu của quản trị chiến lược
 Phải giúp doanh nghiệp tăng vị thế cạnh tranh.
 Phải đảm bảo sự an toàn kinh doanh.
 Phải xác định phạm vi kinh doanh.
 Phải dự báo môi trường kinh doanh chính xác. 
 Phải có chiến lược dự phòng.
 Phải xác định đúng thời cơ.
CHƯƠNG I
NHẬP MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
1.2. Vai trò của quản trị chiến lược kinh doanh
 Xác định mục đích và hướng đi cho doanh nghiệp ở
tương lai.
 Đưa ra quyết định kinh doanh phù hợp với môi
trường kinh doanh.
 Duy trì và tăng vị thế cạnh tranh của công ty trên thị
trường.
 Đem lại hiệu quả kinh doanh cao hơn, tăng doanh
thu và lợi nhuận.
CHƯƠNG I
NHẬP MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
Hình thành
chiến lược
Thực hiện
chiến lược
Đánh giá
chiến lược
3. Qui trình quản trị chiến lược
CHƯƠNG I
NHẬP MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
3.1. Giai đoạn hình thành chiến lược
 Phân tích môi trường bên ngoài nhận diện cơ hội và
nguy cơ.
 Phân tích môi trường nội bộ công ty nhận diện
điểm mạnh và điểm yếu.
 Thiết lập sứ mạng (nhiệm vụ kinh doanh).
 Đề ra các mục tiêu dài hạn. 
 Đưa ra các phương án chiến lược và lựa chọn chiến
lược.
CHƯƠNG I
NHẬP MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
3.2. Giai đoạn thực hiện chiến lược
 Thiết lập các mục tiêu ngắn hạn hàng năm.
 Điều chỉnh cơ cấu tổ chức phù hợp với chiến lược
theo đuổi.
 Đưa ra chính sách hướng dẫn các công việc nhằm đạt
được các mục tiêu.
 Xây dựng ngân quỹ để kiểm soát hiệu quả tài chính
của chiến lược. 
 Điều chỉnh hệ thống động viên thúc đẩy nhân viên
thực hiện mục tiêu mới.
CHƯƠNG I
NHẬP MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
3.2. Đánh giá chiến lược
 Xem xét lại các yếu tố bên ngoài và bên trong làm
cơ sở cho chiến lược.
 Đo lường kết quả thực hiện chiến lược của doanh
nghiệp và các bộ phận. 
 Thực hiện các hoạt động điều chỉnh.
CHƯƠNG I
NHẬP MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
4.Các cấp quản trị chiến lược
KINH 
DOANH
NHÂN 
SỰ
SBU3SBU2SBU1
CÔNG TY
TÀI 
CHÍNH
SẢN 
XUẤT
Chiến lược
cấp đơn vị
kinh doanh
Chiến lược cấp
công ty
Chiến
lược cấp
chức năng
CHƯƠNG I
NHẬP MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
4.1. Chiến lược cấp công ty (Corporation strategy)
 Xác định mục đích, các mục tiêu của công ty.
 Xác định các ngành nghề công ty theo đuổi.
 Xác định các ngành nghề công ty cần tập trung.
 Phân phối nguồn lực giữa các lĩnh vực kinh doanh.
CHƯƠNG I
NHẬP MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
4.2. Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh (Business 
Strategy) 
 Lựa chọn sản phẩm và thị trường mục tiêu cho SBU.
 Xác định SBU cạnh tranh bằng cách nào với đối thủ. 
 Chiến lược SBU hỗ trợ cho chiến lược cấp công ty.
 Công ty có 1 SBU, chiến lược công ty là chiến lược
SBU.
CHƯƠNG I
NHẬP MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
4.3. Chiến lược cấp chức năng (Functional 
strategy) 
Là chiến lược của các phòng ban chức năng trong
công ty như marketing, tài chính, R&D, nhân sự, 
sản xuất.
Hỗ trợ cho chiến lược cấp công ty và chiến lược
cấp đơn vị kinh doanh. 
CHƯƠNG I
NHẬP MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
5. Các loại chiến lược : 
5.1. Các chiến lược theo cấp độ quản lý
 Chiến lược công ty xác định ngành nghề theo đuổi và
quy mô hoạt động của các ngành nghề. 
 Chiến lược SBU phát huy năng lực lõi, phát triển lợi
thế cạnh tranh và xác định hướng cạnh tranh cho cho
từng ngành nghề. 
 Chiến lược bộ phận là chiến lược sản xuất, tài chính, 
thu mua, R&D, nhân sự nhằm hỗ trợ cho chiến lược
SBU và chiến lược công ty.
CHƯƠNG I
NHẬP MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
5.2. Các chiến lược tăng trưởng tập trung
 Xâm nhập thị trường : đẩy mạnh tiêu thụ cho các
sản phảm hiện có ở thị trường hiện tại.
 Phát triển thị trường : đưa sản phẩm hiện có vào
tiêu thụ ở khu vực địa lý mới.
 Phát triển sản phẩm : cải tiến các sản phẩm hiện
có về chức năng, kiểu dáng.
CHƯƠNG I
NHẬP MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
5.3. Các chiến lược hội nhập
 Hội nhập thuận chiều : tăng sự kiểm soát đối với hoạt
động phân phối.
 Hội nhập ngược : chiều tăng sự kiểm soát đối với
nguồn cung cấp nguyên liệu.
 Hội nhập theo chiều ngang : mua lại đối thủ cùng
ngành để tăng trưởng.
CHƯƠNG I
NHẬP MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
5.4. Các chiến lược đa dạng hoá
 Đa dạng đồng tâm : đa dạng thêm các sản phẩm có
liên hệ về công nghệ.
 Đa dạng theo chiều ngang : đa dạng thêm các sản
phẩm không có liên hệ về công nghệ nhưng có liên
hệ về marketing.
 Đa dạng hỗn hợp : đa dạng thêm các sản phẩm không
có liên hệ về công nghệ lẫn marketing.
CHƯƠNG I
NHẬP MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
5.5. Các chiến lược hướng ngoại
 Liên doanh : hai hay nhiều đối tác góp vốn lập ra một
công ty mới khai thác cơ hội kinh doanh.
 Thuê ngoài : thuê ngoài các hoạt động phụ để tập trung
nguồn lực phát triển năng lực lõi.
 Mua lại : mua lại một doanh nghiệp ở 1 lĩnh vực khác để
đa dạng ngành nghề.
 Sát nhập : hai doanh nghiệp sát nhập với nhau thành một
công ty duy nhất có nguồn lực mạnh hơn.
 Nhượng quyền : cho phép 1 tổ chức tiêu thụ sản phẩm
mang thương hiệu của doanh nghiệp ở 1 khu vực địa lý. 
CHƯƠNG I
NHẬP MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
5.6. Các chiến suy giảm
 Cắt giảm : thu nhỏ quy mô kinh doanh, loại bỏ bớt các
sản phẩm, tài sản và nhân viên kém hiệu quả.
 Loại bỏ : loại bỏ bớt các ngành nghề kinh doanh kém
hiệu quả, thu hồi vốn đầu tư cho các lĩnh vực tiềm
năng.
 Thu hoạch : tập trung thu hồi tiền mặt, tập trung bán
hàng, giảm hàng tồn kho, công nợ, các tài sản dư thừa.
 Thanh lý : giải thể doanh nghiệp bằng cách bán doanh
nghiệp hoặc bán tài sản để thu hồi vốn. 

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_quan_tri_chien_luoc_chuong_1_nhap_mon_quan_tri_chi.pdf
Ebook liên quan