Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 6: Lập kế hoạch trả dần một khoản nợ vay hay thuê mua tài sản

Tóm tắt Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 6: Lập kế hoạch trả dần một khoản nợ vay hay thuê mua tài sản: ...CHƯƠNG 6 LẬP KẾ HOẠCH TRẢ DẦN MỘT KHOẢN NỢ VAY HAY THUÊ MUA TÀI SẢN I. LẬP KẾ HOẠCH TRẢ TIỀN VÀO CUỐI MỖI KỲ THANH TOÁN VỚI SỐ TIỀN BẰNG NHAU: Ký hiệu PV : Số tiền tài trợ ban đầu ( hoặc số tiền vay ban đầu ). n : Số kỳ hạn thanh toán i : Lãi suất tài trợ. X : Là số tiền thanh toán mỗi kỳ. Có thể minh hoạ quá trình thanh toán như sau:PV0123 n-1nX1X2X3Xn-1Xn X1, X2, ..Xn : Tiền trả nợ của năm 1, 2, , n tạo thành một dòng lưu kim trả nợ. Ta có phương trình: Tổng giá trị tiền vay = tổng giá trị số tiền trả nợ. Với điều kiện là 2 vế phải tính cùng một thời điểm với lãi suất i.( theo nguyên lý thời giá của tiền tệ).Ta có: PV ( 1 + i ) = X1( 1 + i ) + X2 ( 1 + i ) + + + X n-1 ( 1 + i ) + Xn Với: X1 = X2 = = Xn-1 = Xn = U PV ( 1 + i ) = U [( 1+i ) + ( 1 + i ) + ( 1 + i ) + 1 )] n-1n-2n-1n-2nnTa có: x + 1 = ; x + x + 1 = Ta có: “Tương giá của dòng tiền vay = tương giácủa dòng tiền trả nợ” PV( 1 + i ) = U  U = x - 1x - 122x - 1x - 13( 1 + i ) - 1innPV ( 1 + i ) . in( 1 + i ) - 1nVí d

ppt9 trang | Chia sẻ: havih72 | Ngày: 18/09/2021 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 6: Lập kế hoạch trả dần một khoản nợ vay hay thuê mua tài sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 6LẬP KẾ HOẠCH TRẢ DẦN MỘT KHOẢN NỢ VAY HAY THUÊ MUA TÀI SẢN	I. LẬP KẾ HOẠCH TRẢ TIỀN VÀO CUỐI MỖI KỲ THANH TOÁN VỚI SỐ TIỀN BẰNG NHAU:	Ký hiệu 	PV : Số tiền tài trợ ban đầu ( hoặc số tiền vay ban đầu ).	n : Số kỳ hạn thanh toán 	i : Lãi suất tài trợ.	X : Là số tiền thanh toán mỗi kỳ.	Có thể minh hoạ quá trình thanh toán như sau:PV0123 n-1nX1X2X3Xn-1Xn	X1, X2, ..Xn : Tiền trả nợ của năm 1, 2,  , n tạo thành một dòng lưu kim trả nợ. 	Ta có phương trình: Tổng giá trị tiền vay = tổng giá trị số tiền trả nợ. Với điều kiện là 2 vế phải tính cùng một thời điểm với lãi suất i.( theo nguyên lý thời giá của tiền tệ).Ta có: PV ( 1 + i ) = X1( 1 + i ) + X2 ( 1 + i ) +  + 	 + X n-1 ( 1 + i ) + Xn Với: X1 = X2 =  = Xn-1 = Xn = U PV ( 1 + i ) = U [( 1+i ) + ( 1 + i ) + ( 1 + i ) + 1 )]	 n-1n-2n-1n-2nnTa có: x + 1 = ; x + x + 1 = Ta có: “Tương giá của dòng tiền vay = tương giácủa dòng tiền trả nợ” PV( 1 + i ) = U  U = x - 1x - 122x - 1x - 13( 1 + i ) - 1innPV ( 1 + i ) . in( 1 + i ) - 1nVí dụ: Một doanh nghiệp thuê mua một thiết bị của một công ty A với giá 10.000.000 $, lãi suất là 6%/ năm. Trả dần trong thời hạn 4 năm vào cuối mỗi năm với số tiền bằng nhau. Hãy lập kế hoạch trả nợ vay?Giải: Số tiền phải trả mỗi năm làU = 10.000.000 = 2.885.914,90,06 x ( 1 + 0,06 )( 1 + 0,06 ) - 144	Kỳ hạnSố tiền thanh toán trong kỳTrả lãiSố tiền còn lại cuối kỳTrả vốn gốc(1)(2)(4) = 0,06 x (2)(5) = (3) – (4)(6) = (2) –(5) 1 10.000.000 2.885.914,9 600.000 2.285.914,9 7.714.085.1 Số tiền thanh toán đầu kỳ(3) 2 7.714.085,1 2.885.914,9 462.845,1 2.423.069,8 5.291.015,3 3 5.291.015,3 2.885.914,9 317.460,9 2.568.454 2.722.561,3 4 2.722.561,3 2.885.914,9 163.353,6 2.722.561,3 0 Tổng cộng 11.543.659,6 1.543.659,6 10.000.000II . LẬP KẾ HOẠCH THANH TOÁN NGAY KHI HỢP ĐỒNG CÓ HIỆU LỰC VỚI SỐ TIỀN BẰNG NHAU:	PVPV ( 1 + i ) = X0 ( 1 + i ) + X1( 1+i ) + X2 (1 + i) 	+  + Xn-1 (1 + i) + Xn Mà: X0 = X1 = X2 =  = Xn-1 = Xn = UPV ( 1 + i ) = U [( 1+ i ) + ( 1+i ) + ( 1+i ) + ( 1+i ) + 1 ] X0X1X2Xn-1Xn012n -1nnnn-1n-2..nnn-1n-2	PV ( 1 + i ) = U 	 U =	Ví dụ: Sử dụng lại các giá trị của ví dụ trên.Ta có thể tìm được số tiền phải thanh toán mỗi kỳ là:U = 10.000.000 = 2.239.588,7nn+1( 1+ i ) - 1iPV . i ( 1 + i )n( 1 + i ) - 1n+10,06 . ( 1 + 0,06 )4( 1 + i ) - 15Và có thể lập bảng theo dõi như sau: Số tiền tài trợ đầu kỳ Số tiền thanh toán trong kỳTrả lãiTrả vốn gốcSố tiền còn lại cuối kỳKỳ hạn (1)(2)(3)(4) = 0,06 x (2)(5) = (3) –(4)(6) = (2) – (5) 0 10.000.000 2.239.588,7 - 2.239.588,7 7.760.411,3 1 7.760.411,3 2.239.588,7 465.624,68 1.773.964 5.986.447,3 2 5.986.447,3 2.239.588,7 359.186,84 1.880.401,9 4.106.045,4 3 4.106.045,4 2.239.588,7 246.362,73 1.993.226 2.112.819,4 4 2.112.819,4 2.239.588,7 126.769,17 2.122.819,4 0 Tổng cộng 11.197.943,5 1.197.943,5 10.000.000

File đính kèm:

  • pptbai_giang_quan_tri_tai_chinh_chuong_6_lap_ke_hoach_tra_dan_m.ppt
Ebook liên quan