Bài giảng Tài chính doanh nghiệp- Chương 4: Chi phí vốn và cơ cấu vốn

Tom tat Bai giang Tai chinh doanh nghiep- Chuong 4: Chi phi von va co cau von: ... kien phat hanh co phieu thuong moi ma khong su dung loi nhuan giu lai. Chi phi phat hanh co phieu thuong moi la 10%. Hay tinh chi phi loi nhuan giu lai cua cong ty? 4-* 2.1.3. Chi phi co phieu uu dai Cong thuc Trong di: Kp : Chi phi co phieu uu dai Dp : Co tuc tra cho co phieu uu dai Pn : Gi...ng hop la 200.000 tr.d, chi phi bien doi = 40% doanh thu, chi phi co dinh = 10.000 tr.d. Thue TNDN 30%. Hay tinh EPS? 4-* 2.2 Chi phi von trung binh Vi du 4 Cong ty ci co cau von 30% No va 70% VCSH. Cong ty phai tra 8% chi phi no va 14% chi phi VCSH. Hoi chi phi von cua cong ty la bao nhieu? Doanh ...co cau von cua cong ty, va Co mot co cau von toi uu. Co cau von muc tieu la su ket hop giua no, co phieu uu dai, va co phieu thuong trong tong nguon von cua cong ty theo muc tieu de ra  Su dung nhieu no lam gia tang rui ro cong ty, nhung Ty le no cao no...

ppt30 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 935 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pptch04_chi_phi_von_co_cau_von_691.ppt
Ebook liên quan