Bài giảng Tài chính phát triển chương 2: Tài chính, tăng trưởng và phát triển kinh tế

Tom tat Bai giang Tai chinh phat trien chuong 2: Tai chinh, tang truong va phat trien kinh te: ...ruong bi anh huong phan nao boi vai tro toi thieu hoa chi phi giao dich cua cac the che tai chinh. Cac tien trinh phan bo tin dung hay nguon luc khac cua nhung the che tai chinh ve nguyen tac co the tao ra su quan ly tai chinh huu hieu va cai thien su tang truong kinh te. Vai tro gia tang hi... dieu kien cho tang truong kinh te. Do la trong tam cua phan duoi day. 2.4 Phat trien tai chinh va tang truong tinh te Cac dac trung co lien quan cua phat trien tai chinh bao gom 1. Su hinh thanh va hoat dong cua cac the che tai chinh (bao gom trung gian tai chinh) ma lam gia tang hieu qua...t co lien quan: su hien huu cua mot thi truong tai chinh phat trien tot tuong trung cho mot nguon loi the so sanh doi voi mot quoc gia trong kha nang canh tranh cua nuoc nay doi voi thuong mai toan cau theo huong co loi cho nuoc nay. Dieu nay co the con tao thanh mot nguon luc khac cua tang ...

pdf20 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 821 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdftai_chinh_tang_truong_phat_trien_kinh_te_2008.pdf
Ebook liên quan