Bài giảng Tài chính tiền tệ

Tom tat Bai giang Tai chinh tien te: ...tai s n l u d ng o u o e e a e o a u o c a doanh nghi p ph c v cho qua trinh kinh doanh c a u e u u u doanh nghi p.e 97 D C DI M V N L U D NGA E O U O - V n l u d ng chuy n m t l n toan b vao gia thanh s n ph m o u o e o a o a a m i d c t o ra. o uo a - V n l u d ng d c thu h i m t l n toan ...g t do d i v i ng i phat u uo o u u u o o uo hanh. 150 PHAN LO I CH NG KHOANA U 1. Phan lo i theo ky h n huy d ng v na a o o + Ch ng khoan ng n h nu a a + Ch ng khoan trung va dai h nu a 2. Phan lo i theo ch th phat hanha u e + Ch ng khoan chinh ph va ch ng khoan chinh u u u quy n d a ph n...u c u chinh sach ti n t . o a e e Ho t d ng cho vay t ngan hang trung ng d i v i cac ngan a o u uo o o hang trung gian la m t nghi p v phat hanho e u Ngan hang trung ng c p tin d ng cho cac ngan hang trung uo a u gian b ng nhi u ph ng phap khac nhau:a e uo - Tai chi t kh ue a - Cho vay b sung ...

pdf260 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 925 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tai_chinh_tien_te_7072.pdf
Ebook liên quan