Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương II: Tổng hợp thống kê

Tóm tắt Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương II: Tổng hợp thống kê: ...ổ: + Dựa trờn QH lượng chất để phõn tổ. VD : Điểm học tập của sinh viờn chia thành : 9 – 10 : Xuất sắc 8 – 9 : Giỏi 7 – 8 : Khỏ 5 – 7 : TB 3 – 5 : Yếu < 3 : Kộm Trong những TH này, mỗi tổ sẽ gồm 1 phạm vi lượng biến cú 2 giới hạn rừ rệt.17+ Lượng biến nhỏ nhất của tổ làm cho tổ đú hỡnh thành...một biểu hiện hoặc một lượng biến nào đú hay chớnh là số đơn vị của tổng thể được phõn phối vào mỗi tổ.24c - Một số khỏi niệm khỏc+ Tần suất (di) : Là tần số được biểu hiện bằng số tương đối (%, lần).í nghĩa : Cho biết số đơn vị mỗi tổ chiếm bao nhiờu % trong toàn bộ tổng thể.Nếu di tớnh bằng lần : ...nh nghiệp xuất khẩu (đv: ngày)81721141991821181911272215417211061511175720201642331361471817121916141216269201910835Yêu cầuXây dựng bảng phân tổ thời gian thực hiện HĐ với khoảng cách tổ đều nhau bằng 6 ngàyNhận xét về thời gian thực hiện HĐ của doanh nghiệp Giả sử tại đầu kỳ kinh doanh, doanh nghiệ...

ppt49 trang | Chia sẻ: havih72 | Lượt xem: 117 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương II: Tổng hợp thống kê, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương IITổng hợp thống kê1VD1Giám đốc một công ty tin học dự định trả mức lương 2800000 VND/tháng cho một lập trình viên làm tại công ty với 3 năm kinh nghiệm. Để biết mức lương này đã thoả đáng chưa, ông ta tổ chức một cuộc điều tra 30 lập trình viên làm cho các công ty cạnh tranh với 3 năm kinh nghiệm. Kết quả điều tra như sau:2Đ/v : 1000đ/tháng2450265023502700255030002750270027502500230026002500270023002700260029503000240027002800220028002800250029002350270024003Một số phương pháp tổng hợp thống kêSố liệu (định lượng)Sắp xếp số liệu(Ordered Array)Biểu đồ cành –lá(Stem & leaf Display)Phân bố tần số(frequency distribution)Bảng TKĐồ thị TK4I - Sắp xếp số liệu (đối với số liệu định lượng)- Cách sắp xếp+ Sắp xếp theo thứ tự (từ thấp đến cao hoặc ngược lại).+ Sắp xếp theo tính chất quan trọng...(Số liệu định tính : Sắp xếp theo trật tự vần A,B,C; theo t/c quan trọng)5VD1 :Số liệu sau khi đã được sắp xếp	Đ/v :1000đ/tháng	3000280027002650250023503000280027002600250023502950275027002600245023002900275027002550240023002800270027002500240022006I - Sắp xếp số liệu (đối với số liệu định lượng)- Tác dụng:+ Nhanh chóng phát hiện giá trị cao nhất và thấp nhất trong tập hợp số liệu.+ Dễ dàng chia số liệu thành nhóm+ Phát hiện nhanh giá trị nào xuất hiện bao nhiêu lần+ Quan sát khoảng cách giữa các số liệu liên tiếp nhau- Hạn chế : Không thích hợp với lượng thông tin quá lớn.7II - Biểu đồ cành lá (dùng đối với số liệu định lượng)Mỗi số liệu được chia thành 2 phần : phần thân và phần lá:+ Phần thân xác định thứ bậc+ Phần lá dùng để xác định tần số (đếm)VD: Dãy số liệu : 21 ; 24; 26 ; 27 ; 27 ; 30 ; 32 ; 41	2 14677	3	02	4 1 8II - Biểu đồ cành lá (dùng đối với số liệu định lượng)VD1 : Có thể sử dụng 2 số đầu là thân, 2 số sau là lá :	22	00	23	00 00 50 50	24	00 00 50	25	00 00 00 50	26	00 00 50	27	00 00 00 00 00 00 50 50	28	00 00 00	29	00 50	30	00 00KL9III – Phân tổ thống kê1/ KN, ý nghĩa, nhiệm vụ của phân tổ thống kêa- KN :	Là việc phân chia các đơn vị của tổng thể thống kê thành các tổ (và các tiểu tổ) có tính chất khác nhau trên cơ sở căn cứ vào một (hay một số) tiêu thức nhất định. 10Được dùng nhiều trong các cuộc điều tra thống kê, đặc biệt là điều tra không toàn bộ.Là phương pháp cơ bản để tiến hành tổng hợp thống kê.Là một trong các phương pháp quan trọng của phân tích thống kê. b – Ý nghĩa của phân tổ thống kê11- 	Phân chia hiện tượng nghiên cứu thành các loại hình khác nhau.-	Nghiên cứu kết cấu của hiện tượng-	Nghiên cứu mối liên hệ giữa các tiêu thức.c - Nhiệm vụ của phân tổ thống kê122 – Tiêu thức phân tổa – KN : Là tiêu thức được chọn làm căn cứ để phân tổ TK.b – Các nguyên tắc lựa chọn tiêu thức phân tổCăn cứ vào mục tiêu nghiên cứuCăn cứ vào tính chất, đặc điểm của đối tượng nghiên cứuCăn cứ vào thời gian nghiên cứuCăn cứ vào khả năng của đơn vị.133 – Xác định số tổa: Phân tổ theo tiêu thức thuộc tính	Tiêu thức thuộc tính có ít biểu hiện:	Coi mỗi biểu hiện là cơ sở hình thành một tổ.VD : Phân tổ dân số theo giới tính	Phân tổ học sinh theo hạnh kiểm	14a: Phân tổ theo tiêu thức thuộc tính	Tiêu thức thuộc tính có nhiều biểu hiện:	ghép một số biểu hiện tương tự nhau thành một tổ.VD : Phân tổ dân số theo ngôn ngữ	Phân tổ các ngành công nghiệp153 – Xác định số tổb : Phân tổ theo tiêu thức số lượng-	Đối với tiêu thức số lượng có ít trị số : 	coi mỗi trị số là cơ sở hình thành một tổVD:	phân tổ công nhân theo bậc thợ	phân tổ hộ gia đình theo số lượng nhân 	khẩu16Đối với tiêu thức số lượng có nhiều trị số:	Phân tổ có khoảng cách tổ:	+ Dựa trên QH lượng chất để phân tổ. VD : Điểm học tập của sinh viên chia thành :	9 – 10 : Xuất sắc	8 – 9	: Giỏi	7 – 8 	: Khá	5 – 7 	: TB	3 – 5 	: Yếu	< 3 	: Kém 	Trong những TH này, mỗi tổ sẽ gồm 1 phạm vi lượng biến có 2 giới hạn rõ rệt.17+ Lượng biến nhỏ nhất của tổ làm cho tổ đó hình thành (xi min) gọi là giới hạn dưới của tổ.+ Lượng biến lớn nhất của tổ mà vượt qua giới hạn đó sẽ chuyển sang tổ khác (xi max) gọi là giới hạn trên của tổ.	Chênh lệch giữa giới hạn trên và giới hạn dưới của tổ gọi là khoảng cách tổ (hi).	hi = xi max – xi min	18 + Phân tổ với khoảng cách tổ bằng nhau 	Xác định khoảng cách tổ bằng CT :	h = (X max – X min) : n	h : trị số k/c tổ	X max , X min : Lượng biến lớn nhất và lượng biến nhỏ nhất trong tổng thể.	n : Số tổ	Phân tổ với khoảng cách tổ bằng nhau thường dùng khi lượng biến thay đổi một cách đều đặn.19VD1 : Nếu chia TN thành 4 tổ với khoảng cách tổ bằng nhau :	h = (3000 – 2200) : 4 = 200 (1000đ)Hình thành các tổ (class):	2200 – 2400	2400 – 2600 	2600 – 2800 	2800 – 3000	Khi chia tổ theo CT trên, giới hạn trên của tổ đứng trước bằng giới hạn dưới của tổ đứng sau.20Chú ý : -	Thực tế, khoảng cách tổ thường lấy số tròn nên khi tính h có thể điều chỉnh các trị số của lượng biến (Xmax, Xmin) trong CT:VD : X max = 45 ; X min = 2 ; n = 4. Ta có thể tính	h = (46-2):4 = 11 hoặc (45 – 1) : 4 = 1121TH tổ thứ nhất hoặc tổ cuối cùng không có giới hạn dưới hoặc giới hạn trên thì tổ đó gọi là tổ mở.+ Đối với tiêu thức số lượng : Tổ mở hay được sử dụng trong TH không biết rõ lượng biến lớn nhất hoặc lượng biến nhỏ nhất của tiêu thức phân tổ.+ Đối với tiêu thức thuộc tính : Tổ mở được sử dụng khi không có đầy đủ thông tin chi tiết về tất cả các tổ hoặc nếu có thì sẽ quá nhiều tổ. TH này tổ mở thường được gọi là “loại khác” và bao gồm tất cả các thông tin chi tiết chưa được liệt kê ở các tổ trên.224 – Dãy số phân phốia – KN : Là dãy số được tạo ra khi tiến hành phân chia các đơn vị của 1 hiện tượng KT-XH theo một tiêu thức nào đó.Các loại dãy số phân phối :Dãy số thuộc tính : Tổng thể được phân tổ theo tiêu thức thuộc tính.Dãy số lượng biến : Tổng thể được phân tổ theo tiêu thức số lượng. 23b- Cấu tạo :Dãy số phân phối gồm 2 thành phần:Các biểu hiện hoặc các lượng biến của tiêu thức phân tổ (kí hiệu : xi).Tần số tương ứng (kí hiệu : fi).	Tần số là số lần lặp lại của một biểu hiện hoặc một lượng biến nào đó hay chính là số đơn vị của tổng thể được phân phối vào mỗi tổ.24c - Một số khái niệm khác+ Tần suất (di) : Là tần số được biểu hiện bằng số tương đối (%, lần).Ý nghĩa : Cho biết số đơn vị mỗi tổ chiếm bao nhiêu % trong toàn bộ tổng thể.Nếu di tính bằng lần :	 ∑ di = 1Nếu di tính bằng % :	 ∑ di = 10025+ Tần số tích luỹ (Si)Tần số tích luỹ tiến là tổng các tần số khi ta cộng dồn từ trên xuống.xifidiSix1x2x3xnf1f2f3 fn.f1 / ∑ fif2 / ∑ fif3 / ∑ fifn / ∑ fif1f1 + f2f1 + f2 + f3∑fi26+ Tần số tích luỹ (Si)VD: có 100 suất học bổng cho SV có KQ học tập tốt25210250155Tần số tích lũy (SV)1508,0 – 8,3528,3 – 8,5308,5 – 8,8158,8 – 9,059,0 trở lênTần số (SV)Điểm bình quân (điểm)27Tác dụng: (Đối với dãy số lượng biến)	+ TH không có khoảng cách tổ : Tần số cho biết số đơn vị của tổng thể có lượng biến nhỏ hơn hoặc bằng lượng biến của tổ đó.	+ TH có khoảng cách tổ : Tần số tích luỹ phản ánh số đơn vị tổng thể có lượng biến nhỏ hơn giới hạn trên của tổ đó.28+ 	VD : Phân tổ các hộ gia đình theo diện tích nhà ở :	 DT nhà (m2)(xi) Số hộ (fi)	Si	 < 10	5	5	10 – 30	 10 15 30 – 50	 30 45 50 – 70	 40 85 ≥ 70 15 100Si = 85 cho biết có 85 hộ gia đình có DT < 70m2 29+ Mật độ phân phối (Di)	Mật độ phân phối là tỉ số giữa tần số với trị số khoảng cách tổ.	Công thức:VD : NSLĐ (chiếc)	Số CN	hi	Di30 – 40	30	10	340 – 50	50	10	550 – 70	80	20	470 – 75	35	 5	730Thời gian cần thiết (tính bằng giây) để hoàn thiện 1 sản phẩm của 40 công nhân thuộc phân xưởng hoàn thiện được theo dõi như sau:7477736874696261676064637070767569737365666972686763727468657375737461607172656931Yêu cầuDùng phương pháp biểu đồ cành lá để tổng hợp Xây dựng bảng phân tổ với số tổ là 6 và khoảng cách tổ đều nhau32KL : -	Các bước cơ bản để tiến hành phân tổ (Phân tổ theo một tiêu thức hay còn gọi là phân tổ giản đơn):+ Chọn tiêu thức phân tổ+ Xác định số tổ (và khoảng cách tổ)+ Sắp xếp các đơn vị vào các tổ tương ứng (XD dãy số phân phối)33Các bước cơ bản để tiến hành phân tổ theo nhiều tiêu thức (phân tổ kết hợp):+ Lựa chọn tiêu thức phân tổ : Liệt kê những tiêu thức phân tổ và sắp xếp các tiêu thức phân tổ đó theo thứ tự hợp lý để dễ phân tích và nhận xét.+ Xác định số tổ của mỗi tiêu thức+ Chọn các đơn vị vào các tổ và các tiểu tổ tương ứng.34Bµi tËpCã tµi liÖu theo dâi thêi gian thùc hiÖn H§ cña mét doanh nghiÖp xuÊt khÈu (®v: ngµy)81721141991821181911272215417211061511175720201642331361471817121916141216269201910835Yªu cÇuX©y dùng b¶ng ph©n tæ thêi gian thùc hiÖn H§ víi kho¶ng c¸ch tæ ®Òu nhau b»ng 6 ngµyNhËn xÐt vÒ thêi gian thùc hiÖn H§ cña doanh nghiÖp Gi¶ sö t¹i ®Çu kú kinh doanh, doanh nghiÖp ®Æt môc tiªu lµ thùc hiÖn ®­îc 50% sè H§ trong vßng nöa th¸ng, vËy trong kú, doanh nghiÖp cã thùc hiÖn ®­îc môc tiªu nµy kh«ng?36IV - Bảng TK và đồ thị TK1 - Bảng thống kêa – KN :	Là bảng trình bày các thông tin TK một cách có hệ thống, hợp lý, rõ ràng nhằm nêu lên những đặc trưng về mặt lượng của hiện tượng nghiên cứu37b- Cấu tạo bảng TKVề hình thức : Bảng TK gồm các hàng ngang, cột dọc, các tiêu đề và số liệuNguồn: Phòng kế hoạch - Tổng hợp công ty A* Chưa tính thuế thu nhập đặc biệt 3.9203.3003.9003.600Lợi nhuận9.860*9.7509.6008.400Chi phí13.78013.05013.50012.000Doanh thu2002200120001999Chỉ tiêuKết quả sản kinh doanh công ty A giai đoạn 1999-2002đơn vị: triệu VND38Về nội dung : Gồm 2 phần+ Phần chủ đề (chủ từ) : Trình bày các bộ phận của hiện tượng nghiên cứuhay có thể là không gian hoặc thời gian nghiên cứu của hiện tượng đó.+ Phần giải thích (tân từ) : gồm các chỉ tiêu giải thích các đặc điểm của đối tượng nghiên cứu, giải thích cho phần chủ từ. 39c- Yêu cầu khi xây dụng bảng TKQui mô bảng không nên quá lớnCác tiêu đề, tiêu mục ghi chính xác, gọn, đầy đủ, dễ hiểu.Các chỉ tiêu giải thích cần sắp xếp hợp lý, phù hợp với mục tiêu nghiên cứu. Các chỉ tiêu có liên hệ với nhau nên sắp xếp gần nhau.Có đơn vị tính cụ thể cho từng chỉ tiêu.40- Cách ghi số liệu : Các ô trong bảng dùng để ghi số liệu, nhưng nếu không có số liệu thì dùng các kí hiệu qui ước sau:	+ Dấu gạch ngang (-) : Hiện tượng không có số liệu.	+ Dấu ba chấm () : Số liệu còn thiếu, sau này có thể bổ sung.	+ Dấu gạch chéo (x ) : Hiện tượng không liên quan đến chỉ tiêu, nếu viết số liệu vào ô đó sẽ không có ý nghĩa.41VD: Giá trị xuất khẩu một số MH của VN tháng 2/200383005. Than đá29213404. Dầu thô26353. Cao su36502. Cà phê1. GạoGiá trị XK(triệu USD)Lượng XK(1000 tấn)Mặt hàngNguồn: bản tin XNK – BTM số  tháng 3 năm 200342a - KN : 	Là các hình vẽ hoặc đường nét hình học dùng để miêu tả có tính chất qui ước các thông tin thống kê.2 - Đồ thị thống kê43b – Tác dụng : 	Ứng dụng rộng rãi trong mọi công tác nhằm hình tượng hoá về hiện tượng nghiên cứu, cụ thể biểu hiện:	+ Sự phát triển của hiện tượng qua thời gian	+ Kết cấu và biến động kết cấu của hiện tượng	+ Tình hình thực hiện kế hoạch	+ Mối liên hệ giữa các hiện tượng	 	44 c– Các loại đồ thị TKCăn cứ theo nội dung phản ánh:+ Đồ thị phát triển+ Đồ thị kết cấu+ Đồ thị liên hệ+ Đồ thị so sánh+ Đồ thị phân phối+ Đồ thị hoàn thành kế hoạch.45Căn cứ vào hình thức biểu hiện:+ Biểu đồ hình cột+ Biểu đồ tượng hình (biểu hiện bằng các hình vẽ tượng trưng, dùng để tuyên truyền, cổ động)+ Biểu đồ diện tích (hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật)+ Đồ thị đường gấp khúc+ Bản đồ thống kê46Ví dụ: Biểu đồ kết quả kinh doanh công ty A 1999 - 200247Biểu đồ kết quả kinh doanh công ty A 1999 - 2002vùng lãi48Có tài liệu về mối liên hệ giữa trình độ và thu nhập của 30 công dân như sau:TN ($/year)Trình độTN ($/year)Trình độTN ($/year)Trình độ17000H.C21200B.S172002ysCollege20800B.S28000B.S19600B.A27000M.A30200H.C36200M.S70000M.D224002ysCollege144001ysCollege29000Ph.D100000M.D184002ysCollege1440010th grade76000Law degree34400B.A19000H.C44000Ph.D26000H.C23200M.A1760011th grade52000Law degree30400H.C25800H.C64000Ph.D25600B.A202001ysCollege32800B.S49

File đính kèm:

  • pptbai_giang_thong_ke_kinh_doanh_chuong_ii_tong_hop_thong_ke.ppt