Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 7: Module - Đào Quốc Phương

Tóm tắt Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 7: Module - Đào Quốc Phương: ...0Ví dụ Dim a as Double Dim b as Double Dim c as Double a = 8.75 b = 2.33 c = a + b Msgbox c11Ví dụ khác Dim a as Integer Dim b, c as Double a = 8 b = 7/3 c = a + b Msgbox c12Kiểu dữ liệu chuỗiVí dụ 1: Dim name as String name = “James Bond”Ví dụ 2: Dim firstname as String Dim lastname as String Dim f...is 100” Else MsgBox “a is not 100” End IfEnd Sub28Câu lệnh điều kiện IFTHENELSE (tiếp) Dim x as Integer x = -10 if ( x > 0 ) then Msgbox “x is positive” ElseIf ( x = To khối lệnhNextVí dụ: For i = 1 To 3 Msgbox i Next37Cú pháp khácFor = To Step [khối lệnh]NextVí dụ: For i = 1 To 7 Step 2 Msgbo...10 Tong = Tong + iNext Dim Tong as IntegerTong = 0For i = 1 To 10 If (i mod 2 = 0) then Tong = Tong + i End IfNext40VÒNG LẶP KHÔNG XÁC ĐỊNH DO WHILEVISUAL BASIC41Vòng lặp không xác định DO WHILEDim n as Integern = 3Do While (n > 0) MsgBox n n = n - 1Loop42Vòng lặp không xác định DO WHILE (tiếp)Di...

pptx47 trang | Chia sẻ: havih72 | Lượt xem: 130 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 7: Module - Đào Quốc Phương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 7: MODULEMICROSOFT ACCESSNội dung của chươngTìm hiểu ngôn ngữ lập trình Visual Basic Các cấu trúc lệnh3Lập trình sự kiệnCode Builder	Private Sub UserForm_Click( ) 	câu lệnh 1	câu lệnh 2	.	End Sub4Lập trình sự kiện (tiếp)	Private Sub UserForm_Click( ) 	MsgBox "VBA chao cac ban lop THKT"	End Sub5KHAI BÁO BIẾNPHÉP GÁNVISUAL BASIC6Khai báo biến và câu lệnh gánPrivate Sub UserForm_Click( )	Dim a as Integer	a = 7	MsgBox aEnd Sub7Khai báo biến và câu lệnh gán (tiếp)Private Sub UserForm_Click( )	Dim a as Integer	Dim b as Integer	a = 7	b = a + 3	MsgBox bEnd Sub8Kiểu nguyênKích thướcPhạm viByte1 byte0 đến 255Integer2 bytes-32,768 đến 32,767Long4 bytes-2,147,483,648 đến 2,147,483,647Kiểu dữ liệu9Kiểu thựcKích thướcPhạm viSingle4 bytesTừ -3.402823E38 đến -1.401298E-45và từ 1.401298E-45 đến 3.402823E38Double8 bytes-1.79769313486231E308 đến -4.94065645841247E-324và từ 4.94065645841247E-324 đến 1.79769313486232E308Currency8 bytesTừ -922,337,203,685,477.5808 đến 922,337,203,685,477.5807Kiểu dữ liệu (tiếp)10Ví dụ	Dim a as Double	Dim b as Double	Dim c as Double	a = 8.75	b = 2.33	c = a + b	Msgbox c11Ví dụ khác	Dim a as Integer	Dim b, c as Double	a = 8	b = 7/3	c = a + b	Msgbox c12Kiểu dữ liệu chuỗiVí dụ 1:	Dim name as String	name = “James Bond”Ví dụ 2:	Dim firstname as String	Dim lastname as String	Dim fullname as String	firstname = “David”	lastname = “Coperfield”	fullname = firstname & “ ” & lastname13Kiểu dữ liệu logic	Dim abc as Boolean	abc = (1 > 2)	Msgbox abc	abc = (2 Khác>Lớn hơn=Lớn hơn hoặc bằng= 5) then	Msgbox “Ban dau roi”Else	Msgbox “Ban chua dau. Hay thu lan sau”End If27Ví dụPrivate Sub UserForm_Click( )	Dim a as Integer	a = 7	If (a = 100) then	MsgBox “a is 100”	Else	MsgBox “a is not 100”	End IfEnd Sub28Câu lệnh điều kiện IFTHENELSE (tiếp)	Dim x as Integer	x = -10	if ( x > 0 ) then	Msgbox “x is positive”	ElseIf ( x = To 	khối lệnhNextVí dụ:	For i = 1 To 3	Msgbox i	Next37Cú pháp khácFor = To Step 	[khối lệnh]NextVí dụ:	For i = 1 To 7 Step 2 	Msgbox i	Next38Vòng lặp xác định FORVí dụ 1:	For i = 1 To 10 Step 3 	Msgbox i	NextVí dụ 2:	For i = 10 To 0 Step -1	Msgbox i	NextVí dụ 3:	For i = 10 To 0 Step -2	Msgbox i	NextVí dụ 4:	For i = 1 To 10 	If (i Mod 2 = 0) Then	Msgbox i	End If	NextVí dụ 5:	For i = 10 To 1 Step -1	If (i Mod 2 0) Then	Msgbox i	End If	Next39Ví dụ : tính tổng dãy sốDim Tong as IntegerTong = 0For i = 1 To 10	Tong = Tong + iNext	Dim Tong as IntegerTong = 0For i = 1 To 10	If (i mod 2 = 0) then	Tong = Tong + i	End IfNext40VÒNG LẶP KHÔNG XÁC ĐỊNHDO WHILEVISUAL BASIC41Vòng lặp không xác định DO WHILEDim n as Integern = 3Do While (n > 0)	MsgBox n	n = n - 1Loop42Vòng lặp không xác định DO WHILE (tiếp)Dim n as Integern = 3Do While (n > 0)	MsgBox “Chao cac ban”	n = n - 1Loop43Vòng lặp không xác định DO WHILE (tiếp)Dim n as Integern = 0Do While (n > 0)	MsgBox “Chao cac ban”	n = n - 1Loop44Vòng lặp không xác định DOLOOP WHILEDim n as Integern = 0Do	MsgBox “Chao cac ban”	n = n - 1Loop While (n > 0)45Ví dụ: đếm số chữ số19 : một chữ số1099 : hai chữ số100999 : ba chữ số10009999 : bốn chữ số txtNumberbtnAnswer46Ý tưởng2351052310321020chuso = 0Do	chuso = chuso + 1	n = n \ 10Loop While (n > 0)47Mã lệnh cho sự kiện clickPrivate Sub btnAnswer_Click( )	Dim n, chuso as Integer	n = Val (txtNumber.value)	chuso = 0	Do	chuso = chuso + 1	n = n \ 10	Loop While (n > 0)	MsgBox “So nay co ” & chuso & “ chu so”End Sub

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tin_hoc_ung_dung_trong_kinh_doanh_chuong_7_module.pptx
Ebook liên quan