Bài tập tình huống phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần Quang Trung

Tom tat Bai tap tinh huong phan tich tinh hinh tai chinh cong ty co phan Quang Trung: ... so ve kha nang sinh loi cua cong ty CP QUANG TRUNG nam 2008 giam nhieu so voi nam 2007. Dieu do co the danh gia hieu qua tai chinh cua cong ty trong nam 2008 giam sut rat nhieu. Va neu dem so voi binh dien chung cua toan nganh thi cac ty so nay lai tuong doi thap, chua dat chuan phat trien chung. ...ia la kha nang thanh toan no ngan han bang tai san luu dong thanh khoan cao chi bang 0.84 lan no ngan han, so voi TBN la 1 lan cho thay kha nang thanh toan nhanh con yeu lai co xu huong giam so voi 2007. Khong an toan 11 Ty so No tren Von D/A= =54,8% =58,4% 50% Tong no trong co cau von cua ct... lam an kem hieu qua so voi nam 2007, chua kiem soat duoc cac khoan chi phi. So voi TBN thi cong ty kinh doanh chua dat hieu qua so voi TBN. 2007= 2,34 V/nam, 2008= 2,33V/nam, TBN=2,6V/nam : V 2008 cua cong ty cho biet cong ty tao duoc 2,33d doanh thu tren moi dong dau tu. Co phan kem hieu qua hon ...

doc12 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 1328 | Lượt tải: 2download

File đính kèm:

  • docbt_qttc_9436.doc