Bàn về một số yêu cầu đặt ra đối với thư viện đại học trong cuộc sống thực hiện đổi mới giáo dục đại học Việt Nam

Tóm tắt Bàn về một số yêu cầu đặt ra đối với thư viện đại học trong cuộc sống thực hiện đổi mới giáo dục đại học Việt Nam: ...o ngûúâi duâng tin, caác hònh thûác marketing, cung cêëp caác baãn thû muåc, êën phêím thöng tin, thû viïån àaä chuã àöång giúái thiïåu cho ngûúâi daåy vaâ ngûúâi hoåc caác nguöìn lûåc taâi liïåu höî trúå hoåc têåp. Nhúâ àoá, thû viïån giuáp cho caác giaãng viïn coá thïí thiïët kïë baâi giaãng...êng cao vïì kiïën thûác vaâ kyä nùng. Caán böå thû viïån khöng chó laâ ngûúâi giûä vaâ cho mûúån saách maâ phaãi laâ nhûäng caán böå coá khaã nùng thu thêåp, xûã lyá thöng tin, trúã thaânh nhûäng trúå giaãng àùæc lûåc cho giaáo viïn vaâ àõnh hûúáng cho sinh viïn trong viïåc tòm vaâ khai thaác ...n taåo ra caác saãn phêím vaâ dõch vuå phong phuá, àöíi múái cöng taác phuåc vuå baån àoåc vaâ phûúng thûác cung cêëp thöng tin Nhu cêìu cuãa ngûúâi duâng tin vïì saãn phêím vaâ dõch vuå thöng tin ngaây möåt tùng vaâ múã röång. Vò thïë bïn caånh viïåc taåo lêåp böå maáy tra cûáu, saãn phêím t...

pdf5 trang | Chia sẻ: havih72 | Lượt xem: 235 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bàn về một số yêu cầu đặt ra đối với thư viện đại học trong cuộc sống thực hiện đổi mới giáo dục đại học Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i tûâng bûúác hiïån àaåi hoáa,
chuêín hoáa vaâ trúã thaânh möi trûúâng thên thiïån,
lêëy ngûúâi àoåc laâm trung têm.
Vúái baâi viïët naây, chuáng töi muöën àûa ra
möåt söë luêån baân vïì vai troâ vaâ nhûäng yïu cêìu
àùåt ra àöëi vúái thû viïån àaåi hoåc àïí coá thïí tham
gia, àoáng goáp vaâo cöng cuöåc àöíi múái giaáo
duåc noái chung vaâ giaáo duåc àaåi hoåc noái riïng
úã Viïåt Nam.
1. Vai troâ cuãa thû viïån àaåi hoåc àöëi vúái
giaáo duåc àaåi hoåc
Trong bêët cûá trûúâng àaåi hoåc naâo, thû viïån
cuäng laâ möåt thaânh töë khöng thïí thiïëu, laâ möåt
trong nhûäng àiïìu kiïån àïí cú súã giaáo duåc àaåi
hoåc àûúåc cho pheáp hoaåt àöång àaâo taåo vaâ liïn
kïët àaâo taåo. Khoaãn 1 Àiïìu 45 cuãa “Àiïìu lïå
trûúâng àaåi hoåc” àaä xaác àõnh:
TS Vuä Dûúng Thuáy Ngaâ
Böå Vùn hoáa, Thïí thao vaâ Du lõch
Toám tùæt: Phên tñch vai troâ cuãa thû viïån àaåi hoåc. Nïu caác yïu cêìu àùåt ra àöëi vúái thû viïån
àaåi hoåc trong cöng cuöåc àöíi múái giaáo duåc àaåi hoåc úã Viïåt Nam úã caác khña caånh: xêy dûång vaâ
phaát triïín vöën taâi liïåu; nêng cao trònh àöå cuãa ngûúâi laâm cöng taác thû viïån; taåo ra caác saãn
phêím vaâ dõch vuå phong phuá; àöíi múái cöng taác phuåc vuå baån àoåc vaâ phûúng thûác cung cêëp
thöng tin; chuá troång cöng taác àaâo taåo ngûúâi duâng tin.
Tûâ khoáa: Thû viïån àaåi hoåc; giaáo duåc àaåi hoåc; Viïåt Nam.
Requirements for Vietnamese academic libraries during the process of higher 
education reform in Vietnam
Summary: Analyzing the role of academic libraries. Discussing the requirements for
Vietnamese academic libraries during the process of higher education reform in Vietnam,
especially on: developing resources; improving librarian skills; developing more diverse
products and services; innovating library and information services and methodologies;
focusing on training users.
Keywords: Academic libraries; university libraries; higher education; Vietnam.
BAÂN VÏÌ MÖÅT SÖË YÏU CÊÌU ÀÙÅT RA ÀÖËI VÚÁI THÛ VIÏÅN ÀAÅI HOÅC TRONG CÖNG CUÖÅC
THÛÅC HIÏÅN ÀÖÍI MÚÁI GIAÁO DUÅC ÀAÅI HOÅC VIÏÅT NAM
“Trûúâng àaåi hoåc phaãi coá thû viïån vaâ caác
trung têm thöng tin tû liïåu chuyïn ngaânh phuåc
vuå hoaåt àöång àaâo taåo, khoa hoåc vaâ cöng nghïå.
Thû viïån vaâ caác trung têm thöng tin tû liïåu coá
traách nhiïåm quaãn lyá, böí sung vaâ cung cêëp
thöng tin, tû liïåu khoa hoåc vaâ cöng nghïå úã
trong nûúác vaâ nûúác ngoaâi thuöåc caác lônh vûåc
hoaåt àöång cuãa trûúâng, thu thêåp vaâ baão quaãn
caác saách, taåp chñ, bùng, àôa, caác taâi liïåu lûu trûä,
caác luêån vùn, luêån aán àaä baão vïå taåi trûúâng, caác
êën phêím cuãa trûúâng. Thû viïån vaâ caác trung
têm thöng tin tû liïåu chuyïn ngaânh hoaåt àöång
theo quy chïë do Hiïåu trûúãng ban haânh” [3]. 
Trong giaáo duåc àaåi hoåc, thû viïån àaåi hoåc coá
vai troâ quan troång trïn nhiïìu phûúng diïån
khaác nhau:
Thû viïån àaåi hoåc laâ núi cung cêëp hoåc liïåu
phuåc vuå àùæc lûåc cho viïåc giaãng daåy, hoåc têåp
vaâ nghiïn cûáu khoa hoåc
Trïn thûåc tïë, àaä tûâ lêu Böå Giaáo duåc vaâ Àaâo
taåo àùåt ra phûúng chêm: Biïën quaá trònh àaâo
taåo thaânh quaá trònh tûå àaâo taåo. Àïí sinh viïn
coá àûúåc nhûäng àiïìu kiïån cêìn vaâ àuã thûåc hiïån
viïåc tûå àaâo taåo, ngoaâi sûå hûúáng dêîn cuãa ngûúâi
thêìy, sûå nöî lûåc cuãa ngûúâi hoåc caác trûúâng àaåi
hoåc, phaãi àaãm baão àiïìu kiïån coá àuã taâi liïåu
tham khaão, giaáo trònh vaâ caác phûúng tiïån
phuåc vuå cho thûåc haânh, thñ nghiïåm.
Trïn thûåc tïë, ngûúâi daåy vaâ ngûúâi hoåc khoá
coá thïí tûå mònh trang bõ àuã caác taâi liïåu àïí hoåc
têåp vaâ tham khaão. Vúái nguöìn hoåc liïåu phong
phuá, bao göìm: Saách giaáo khoa, giaáo trònh, caác
taâi liïåu tham khaão, caác luêån aán, luêån vùn,
cöng trònh nghiïn cûáu vïì caác lônh vûåc tri
thûác vaâ caác ngaânh trong chûúng trònh àaâo taåo
cuãa nhaâ trûúâng, thû viïån àaåi hoåc àaä cung cêëp
cho sinh viïn, ngûúâi hoåc vaâ nghiïn cûáu sinh
nhûäng phûúng tiïån àïí thûåc hiïån viïåc hoåc vaâ
nghiïn cûáu. Bùçng hoaåt àöång thûåc tïë, thû viïån
seä goáp phêìn laâm thay àöíi phûúng phaáp giaãng
daåy, hoåc têåp vaâ nghiïn cûáu úã trûúâng àaåi hoåc.
Thûåc tïë àaä chûáng minh, thû viïån coá möåt vai
troâ quan troång àöëi vúái giaáo duåc àaåi hoåc. Viïån
trûúãng viïån Àaåi hoåc Illinois, Edmund Jamess
àaä viïët: “Trong nhûäng cú súã phoâng hay
phoâng ban cuãa möåt trûúâng àaåi hoåc, khöng coá
cú súã naâo thiïët yïëu hún thû viïån àaåi hoåc.
Ngaây nay, khöng möåt cöng trònh khoa hoåc
naâo coá giaá trõ àñch thûåc maâ khöng coá sûå trúå
giuáp cuãa thû viïån, ngoaåi trûâ nhûäng trûúâng
húåp phi thûúâng cuãa nhûäng thiïn taâi thónh
thoaãng xaãy ra trong lõch sûã nhên loaåi, àoá laâ
nhûäng trûúâng húåp ngoaåi lïå”. 
Thû viïån àaåi hoåc phaát triïín kiïën thûác
thöng tin, giuáp cho ngûúâi daåy, ngûúâi hoåc
nêng cao khaã nùng tûå hoåc, tûå nghiïn cûáu
Bùçng hoaåt àöång àaâo taåo ngûúâi duâng tin, caác
hònh thûác marketing, cung cêëp caác baãn thû
muåc, êën phêím thöng tin, thû viïån àaä chuã àöång
giúái thiïåu cho ngûúâi daåy vaâ ngûúâi hoåc caác
nguöìn lûåc taâi liïåu höî trúå hoåc têåp. Nhúâ àoá, thû
viïån giuáp cho caác giaãng viïn coá thïí thiïët kïë
baâi giaãng phong phuá vaâ àaãm baão chêët lûúång. 
Vúái caác lúáp têåp huêën cho nhûäng sinh viïn
múái àïën thû viïån, caác buöíi tuyïn truyïìn giúái
thiïåu saách, giúái thiïåu vïì saãn phêím vaâ dõch vuå
thöng tin cho caác àöëi tûúång ngûúâi sûã duång cuãa
thû viïån, hûúáng dêîn tra cûáu muåc luåc, cú súã dûä
liïåu, tòm tin trïn Internet,.. thû viïån àaä tñch cûåc
giuáp cho ngûúâi hoåc nhêån daång àûúåc nhu cêìu
thöng tin cuãa mònh, xaác àõnh àûúåc nguöìn tòm
vaâ lûåa choån caác taâi liïåu, thöng tin phuâ húåp,
qua àoá giuáp cho ngûúâi hoåc phaát triïín vaâ hònh
thaânh nùng lûåc hoåc têåp suöët àúâi cuãa hoå.
Thû viïån àaåi hoåc goáp phêìn thay àöíi
phûúng phaáp daåy vaâ hoåc trong caác trûúâng
àaåi hoåc
Vúái ngûúâi thêìy, thû viïån àaåi hoåc àaä höî trúå
cho viïåc thay àöíi phûúng phaáp giaãng daåy úã
bêåc àaåi hoåc. Thay vò lïn lúáp thuyïët trònh, aáp
duång phûúng phaáp giaãng daåy tñch cûåc, ngûúâi
thêìy seä cung cêëp kiïën thûác cú baãn, nïu vêën àïì,
àûa ra caác yïu cêìu phaãi thaão luêån hoùåc ra caác
baâi têåp nhoám, giúái thiïåu nguöìn taâi liïåu phong
phuá sùén coá cuãa thû viïån, hûúáng dêîn vaâ yïu cêìu
sinh viïn tham khaão, nghiïn cûáu taâi liïåu àïí coá
àuã dûä liïåu cêìn thiïët phuåc vuå cho viïåc hoåc têåp,
thaão luêån. Thay vò trao truyïìn kiïën thûác àún
thuêìn, ngûúâi daåy àaä hûúáng dêîn sinh viïn tûå
tòm ra lúâi giaãi àaáp cho vêën àïì àûúåc àùåt ra. 
Vúái ngûúâi hoåc, thû viïån àaåi hoåc cuäng höî
trúå cho viïåc thay àöíi phûúng phaáp hoåc têåp úã
bêåc àaåi hoåc. Thay vò hoåc theo baâi giaãng hay
Nghiïn cûáu - Trao àöíi
4 THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 3/2015
THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 3/2015 5
giaáo trònh cuãa thêìy/cö, caác sinh viïn phaãi àïën
thû viïån tòm kiïëm caác taâi liïåu liïn quan àïën àïì
taâi, nöåi dung mön hoåc, nhûäng vêën àïì cêìn thaão
luêån.
Thû viïån àaåi hoåc seä àoáng goáp möåt phêìn
khöng nhoã trong viïåc laâm thay àöíi phûúng
caách tòm kiïëm, lûåa choån, khai thaác, sûã duång
thöng tin vaâ tri thûác cuãa ngûúâi hoåc. Àiïìu àoá
giuáp cho ngûúâi hoåc coá thïí phaát huy tñnh saáng
taåo vaâ thûåc hiïån àûúåc phûúng chêm: Biïën quaá
trònh àaâo taåo thaânh quaá trònh tûå àaâo taåo.
Àiïìu 8 khoaãn 2, àiïím a cuãa Nghõ àõnh 72
cuãa Chñnh phuã Quy àõnh chi tiïët thi haânh Phaáp
lïånh Thû viïån ngaây 26 thaáng 8 nùm 2002, àaä
xaác àõnh thû viïån àaåi hoåc coá nhiïåm vuå cuå thïí:
“Thû viïån cuãa caác trûúâng àaåi hoåc vaâ cao àùèng
coá nhiïåm vuå xêy dûång vöën taâi liïåu àaáp ûáng
nhu cêìu nghiïn cûáu, giaãng daåy vaâ hoåc têåp cuãa
ngûúâi daåy vaâ ngûúâi hoåc trong trûúâng àaåi hoåc
vaâ cao àùèng” [1]. 
Àöëi tûúång phuåc vuå chuã yïëu cuãa caác trûúâng
àaåi hoåc laâ caán böå giaãng viïn, caán böå nghiïn
cûáu, sinh viïn, hoåc viïn vaâ nghiïn cûáu sinh.
Lônh vûåc taâi liïåu thû viïån àaåi hoåc hûúáng túái
gùæn liïìn vúái chûúng trònh àaâo taåo vaâ caác
chuyïn ngaânh trûúâng àaâo taåo.
2. Caác yïu cêìu àùåt ra àöëi vúái thû viïån àaåi
hoåc trong cöng cuöåc àöíi múái giaáo duåc àaåi
hoåc úã Viïåt Nam 
Chûúng trònh haânh àöång cuãa Böå Giaáo
duåc vaâ Àaâo taåo giai àoaån 2011-2016,
Phêìn II. Nhiïåm vuå chuã yïëu, muåc Cöng taác kïë
hoaåch, taâi chñnh vaâ tùng cûúâng cú súã vêåt chêët
àaä xaác àõnh: “xêy dûång hïå thöëng thû viïån àiïån
tûã vaâ trung têm hoåc liïåu cuãa caác trûúâng àaåi
hoåc, caác trûúâng trung hoåc phöí thöng Tûâng
bûúác chuêín hoáa cú súã vêåt chêët cho caác cú súã
giaáo duåc” [2] Muöën thûåc hiïån àûúåc nhiïåm
vuå naây, thû viïån phaãi coá sûå quan têm àêìu tû
cuãa Nhaâ nûúác vaâ cuãa Ban laänh àaåo cuãa caác
trûúâng àaåi hoåc. Tûâ viïåc xaác àõnh têìm nhòn, sûá
mïånh cuãa mònh, Ban laänh àaåo thû viïån cêìn
phaãi coá sûå àïå trònh vaâ thuyïët phuåc àïí Ban laänh
àaåo trûúâng coá sûå quan têm. Laâm sao àïí têët caã
caác thû viïån àïìu coá thïí tham gia vaâo viïåc xêy
dûång kïë hoaåch vaâ àõnh hûúáng phaát triïín chung
cuãa trûúâng àaåi hoåc. Vïì phña ngûúâi laâm cöng
taác thû viïån cuäng phaãi coá sûå thay àöíi vïì nhêån
thûác vaâ nêng cao vïì kiïën thûác vaâ kyä nùng. Caán
böå thû viïån khöng chó laâ ngûúâi giûä vaâ cho
mûúån saách maâ phaãi laâ nhûäng caán böå coá khaã
nùng thu thêåp, xûã lyá thöng tin, trúã thaânh
nhûäng trúå giaãng àùæc lûåc cho giaáo viïn vaâ àõnh
hûúáng cho sinh viïn trong viïåc tòm vaâ khai
thaác thöng tin. 
Àïí hoaân thaânh àûúåc sûá mïånh cuãa mònh vúái
tû caách laâ möåt giaãng àûúâng thûá hai, thû viïån
phaãi coá àûúåc sûå phöëi húåp, cöång taác möåt caách
tñch cûåc, coá traách nhiïåm tûâ nhiïìu böå phêån liïn
quan trong nhaâ trûúâng: Caác khoa, phoâng,
àoaân thïí, caán böå chuã chöët, caác giaãng viïn, caác
caán böå nghiïn cûáu, böå phêån haânh chñnh phuå
traách vïì cú súã vêåt chêët trang thiïët bõ vaâ nghiïn
cûáu sinh, hoåc viïn, sinh viïn.
Àïí coá thïí tñch cûåc tham goáp vaâo àöíi múái
giaáo duåc àaåi hoåc àoâi hoãi caác thû viïån àaåi hoåc
phaãi chuá troång àïën caác yïu cêìu sau:
Thûá nhêët, cêìn tiïëp tuåc xêy dûång vaâ phaát
triïín vöën taâi liïåu, nguöìn lûåc thöng tin phong
phuá coá khaã nùng àaáp ûáng àûúåc nhu cêìu cuãa
ngûúâi sûã duång
Thû viïån laâ núi cung cêëp thöng tin, taåo àiïìu
kiïån cho ngûúâi àoåc phaát triïín toaân diïån, goáp
phêìn giuáp nhaâ trûúâng hoaân thaânh sûå nghiïåp
àaâo taåo nguöìn nhên lûåc, böìi dûúäng nhên taâi
cho àêët nûúác. Àïí thû viïån trûúâng àaåi hoåc thêåt
sûå laâ núi àaãm baão chêët lûúång vaâ hiïåu quaã giaáo
duåc, àoâi hoãi phaãi tùng cûúâng vöën taâi liïåu, àaãm
baão vïì nöåi dung, bao göìm àêìy àuã vïì saách giaáo
khoa, giaáo trònh saách tham khaão chuyïn
ngaânh phuâ húåp vúái ngaânh nghïì àaâo taåo cuãa
nhaâ trûúâng, chêët lûúång taâi liïåu phaãi phuâ húåp,
àaáp ûáng àûúåc yïu cêìu sûã duång cuãa ngûúâi duâng
tin. Tuy nhiïn, trïn thûåc tïë caác àiïìu kiïån vïì cú
súã vêåt chêët, mûác àöå xêy dûång vaâ phaát triïín
vöën taâi liïåu, nguöìn lûåc thöng tin trong caác
trûúâng àaåi hoåc úã Viïåt Nam hiïån nay chûa
àöìng àïìu nïn àïí tùng cûúâng nguöìn lûåc vaâ
giaãm giaá thaânh, caác thû viïån àaåi hoåc coá thïí
phöëi húåp böí sung nguöìn lûåc thöng tin tû liïåu,
nhêët laâ nguöìn taâi liïåu àiïån tûã, thöng qua viïåc
tham gia Liïn húåp Thû viïån Viïåt Nam, thûåc
hiïån trao àöíi cú súã dûä liïåu thû muåc, cú súã dûä
Nghiïn cûáu - Trao àöíi
liïåu toaân vùn, cú súã dûä liïåu chuyïn ngaânh...
Diïån böí sung cuãa caác thû viïån àaåi hoåc phaãi
gùæn vúái caác chûúng trònh vaâ trònh àöå àaâo taåo
cuãa nhaâ trûúâng, àùåc biïåt chuá yá túái caác giaáo
trònh vaâ taâi liïåu tham khaão phuåc vuå cho àaâo
taåo vaâ nghiïn cûáu cuãa trûúâng.
Ngoaâi ra, àïí laâm phong phuá thïm nguöìn lûåc
thöng tin cuãa mònh, caác thû viïån cuäng cêìn chuá
yá túái caác nguöìn thöng tin miïîn phñ, àoá laâ: saách,
baáo, thöng tin caác loaåi dûúái daång chïë baãn àiïån
tûã thuöåc vïì súã hûäu cuãa thû viïån, hoùåc möåt cú
quan, tuy nhiïn, baån àoåc coá thïí truy cêåp vaâ lêëy
tin miïîn phñ thöng qua Internet. Chuá troång
phaát triïín nguöìn dûä liïåu múã, coá thïí chia seã
giûäa caác trûúâng àaåi hoåc cuäng laâ möåt xu hûúáng
nhiïìu nûúác trïn thïë giúái thûåc hiïån. Mö hònh
truyïìn thöng vaâ xuêët baãn hoåc thuêåt múái àûúåc
phaát triïín vúái möåt töëc àöå nhanh hún bao giúâ
hïët, àoâi hoãi caác thû viïån tham gia tñch cûåc hoùåc
bõ boã laåi phña sau. Möåt söë thû viïån àaåi hoåc trïn
thïë giúái àaä thûåc hiïån vai troâ tñch cûåc trong viïåc
thay àöíi möi trûúâng thöng tin hoåc thuêåt bùçng
caách taåo ra hoùåc múã röång dõch vuå xuêët baãn.
Thûá hai, cêìn nêng cao trònh àöå cuãa ngûúâi
laâm cöng taác thû viïån
Thû viïån àaåi hoåc phaãi phaát triïín kyä nùng
vaâ trònh àöå cuãa ngûúâi laâm cöng taác thû viïån coá
thïí àaáp ûáng yïu cêìu bùçng caách tuyïín thïm
nhên viïn múái hoùåc triïín khai àaâo taåo laåi àöåi
nguä nhên viïn hiïån coá. Phaát triïín àöåi nguä caán
böå thû viïån àaåi hoåc chuyïn nghiïåp, coá trònh àöå
laâ möåt trong nhûäng yïu cêìu cêëp thiïët mang
tñnh chiïën lûúåc. Möåt söë kyä nùng nhû: quaãn lyá
dûä liïåu; quaãn lyá taâi nguyïn söë; hûúáng dêîn vaâ
höî trúå cho giaãng viïn, sinh viïn; sùén saâng thay
àöíi phûúng phaáp laâm viïåc àïí àaáp ûáng yïu cêìu
cuãa tònh hònh, coá kiïën thûác vïì cöng nghïå
thöng tin vaâ truyïìn thöng laâ kyä nùng múái cêìn
thiïët àûúåc chuá troång trang bõ cho caán böå thû
viïån àaåi hoåc.
Thûá ba, cêìn taåo ra caác saãn phêím vaâ dõch
vuå phong phuá, àöíi múái cöng taác phuåc vuå baån
àoåc vaâ phûúng thûác cung cêëp thöng tin 
Nhu cêìu cuãa ngûúâi duâng tin vïì saãn phêím
vaâ dõch vuå thöng tin ngaây möåt tùng vaâ múã
röång. Vò thïë bïn caånh viïåc taåo lêåp böå maáy tra
cûáu, saãn phêím thöng tin truyïìn thöëng nhû: hïå
thöëng muåc luåc, caác baãn thû muåc.... thû viïån
phaãi cêìn phaãi coá kïë hoaåch xêy dûång caác saãn
phêím thöng tin hiïån àaåi nhû: cú súã dûä liïåu, thû
muåc toám tùæt, OPAC, biïn soaån caác taâi liïåu
töíng quan. Àöìng thúâi, thû viïån cuäng cêìn töí
chûác dõch vuå thöng tin múái nhû: phuåc vuå
thöng tin theo chïë àöå hoãi àaáp, phuåc vuå thöng
tin theo yïu cêìu, dõch vuå tra cûáu thöng tin trûåc
tuyïën.... Caác saãn phêím vaâ dõch vuå naây seä giuáp
ngûúâi duâng tin coá thïí tra cûáu vaâ choån loåc
thöng tin phuâ húåp vúái nhu cêìu cuãa mònh möåt
caách dïî daâng, thuêån tiïån vaâ nhanh choáng úã
moåi núi, moåi luác. 
Thû viïån phaãi chuã àöång tòm hiïíu kïë hoaåch
vaâ chûúng trònh àaâo taåo cuãa caác khoa, caác böå
mön àïí coá kïë hoaåch phuåc vuå phuâ húåp; Chuã
àöång trong viïåc àaãm baão hoåc liïåu cho giaãng
viïn vaâ sinh viïn, chuyïín tûâ hònh thûác phuåc
vuå thuå àöång chó phuåc vuå khi coá yïu cêìu sang
hònh thûác chuã àöång giúái thiïåu taâi liïåu phuåc vuå
theo yïu cêìu; Àa daång hoáa caác hònh thûác phuåc
vuå; Tùng cûúâng giúâ phuåc vuå; Thûåc hiïån hònh
thûác mûúån liïn thû viïån, trûúác hïët laâ giûäa caác
thû viïån àaåi hoåc. Nhiïìu thû viïån tiïn tiïën 
trïn thïë giúái vaâ möåt söë thû viïån àaåi hoåc úã Viïåt
Nam àaä thûåc hiïån phuåc vuå 24/7: 24 giúâ trong
ngaây vaâ 7 ngaây trong tuêìn. 
Trong àiïìu kiïån àêíy maånh viïåc xêy dûång
nguöìn taâi nguyïn söë, hònh thaânh caác thû viïån
àiïån tûã, caác thû viïån àaåi hoåc cuäng cêìn àêíy
maånh viïåc phuåc vuå liïn thöng, xêy dûång caác
muåc luåc liïn húåp vaâ triïín khai viïåc mûúån liïn
thû viïån àïí coá thïí àaáp ûáng möåt caách töët nhêët
nhu cêìu cuãa ngûúâi duâng tin.
Caác thû viïån àaåi hoåc nïn sûã duång caác
chuêín nghiïåp vuå tiïn tiïën, aáp duång khöí mêîu
biïn muåc chung, tiïën túái xêy dûång muåc luåc
liïn húåp àïí coá thïí trao àöíi, chia seã thöng tin
möåt caách dïî daâng, thuêån lúåi. Àïí nêng cao hiïåu
quaã hoaåt àöång thû viïån, cêìn àêíy maånh ûáng
duång cöng nghïå thöng tin trong caác thû viïån
àaåi hoåc.
Mùåt khaác, thû viïån cuäng cêìn thûúâng xuyïn
thu thêåp caác thöng tin phaãn höìi tûâ phña ngûúâi
duâng tin, àïí coá hûúáng àiïìu chónh hoaåt àöång
Nghiïn cûáu - Trao àöíi
6 THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 3/2015
THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 3/2015 7
trong thû viïån cho phuâ húåp, goáp phêìn nêng
cao chêët lûúång phuåc vuå thöng tin. Thiïët bõ di
àöång àang thay àöíi caách thûác thöng tin àûúåc
cung cêëp vaâ truy cêåp. Trïn thïë giúái, söë lûúång
thû viïån cung cêëp dõch vuå vaâ phên phöëi nöåi
dung cho caác thiïët bõ di àöång ngaây caâng tùng
vaâ àaä trúã thaânh möåt xu hûúáng. Thûåc tïë 
cho thêëy, ngaây möåt nhiïìu hún söë sinh viïn
àaåi hoåc súã hûäu àiïån thoaåi thöng minh, maáy
nghe nhaåc iPod, iPad, hoùåc maáy tñnh baãng
khaác [4,5]. Möåt söë sinh viïn sûã duång caác
thiïët bõ cho muåc àñch hoåc têåp vaâ truy cêåp taâi
nguyïn thû viïån. Trûúác thûåc tïë àoá, viïåc cung
cêëp thöng tin qua maång di àöång cuäng laâ möåt
hûúáng maâ caác thû viïån àaåi hoåc Viïåt Nam cêìn
quan têm hún.
Thûá tû, cêìn chuá troång hún nûäa àïën cöng
taác àaâo taåo ngûúâi duâng tin
Àïí nêng cao hiïåu quaã viïåc sûã duång taâi liïåu,
thöng tin cho ngûúâi duâng tin (bao göìm caã
giaãng viïn, caán böå nghiïn cûáu vaâ sinh viïn),
àùåc biïåt trong àiïìu kiïån àaâo taåo theo tñn chó,
caác thû viïån cêìn töí chûác nhiïìu hònh thûác àaâo
taåo, hûúáng dêîn ngûúâi duâng tin, nhû: têåp huêën,
biïn soaån taâi liïåu hûúáng dêîn tra cûáu, hûúáng
dêîn sûã duång thû viïån. Viïåc hûúáng dêîn coá thïí
àûúåc cung cêëp trûåc tiïëp trïn website cuãa thû
viïån vaâ khöng chó dûâng laåi vúái caác sinh viïn
múái nhêåp hoåc maâ coân cêìn phaãi tiïën haânh vúái
nhûäng ngûúâi àang hoåc têåp àïí hoå àûúåc tiïëp cêån
àïën tûâng saãn phêím, dõch vuå cuå thïí maâ thû viïån
triïín khai.
Cêìn chuá troång trang bõ kiïën thûác thöng tin
cho ngûúâi sûã duång. Àoá laâ nhûäng kiïën thûác vaâ
kyä nùng nhêån biïët nhu cêìu thöng tin, xaác
àõnh, àaánh giaá vaâ sûã duång thöng tin möåt caách
hiïåu quaã. Kinh nghiïåm cuãa möåt söë nûúác tiïn
tiïën cho thêëy, viïåc àaâo taåo kiïën thûác thöng tin
cho ngûúâi hoåc chó coá thïí àaåt hiïåu quaã khi coá
sûå phöëi kïët húåp giûäa caác caán böå thû viïån vaâ
caác giaãng viïn taåi caác khoa. 
Kïët luêån
Trong cöng cuöåc àöíi múái giaáo duåc àaåi
hoåc, thû viïån àaåi hoåc giûä möåt vai troâ hïët sûác
quan troång. Noá cung cêëp möi trûúâng vaâ caác
hoåc liïåu àïí giuáp ngûúâi daåy vaâ ngûúâi hoåc thûåc
sûå coá thïí biïën quaá trònh àaâo taåo thaânh quaá
trònh tûå àaâo taåo, thûåc hiïån caác cöng trònh
nghiïn cûáu möåt caách coá hiïåu quaã. Àïí thû viïån
àaåi hoåc coá thïí thûåc hiïån töët sûá mïånh cuãa
mònh, àoâi hoãi phaãi coá sûå àêìu tû àuáng mûác cuãa
Nhaâ nûúác noái chung vaâ tûâ phña caác trûúâng àaåi
hoåc noái riïng. Bïn caånh àoá, caác thû viïån àaåi
hoåc cuäng cêìn chuã àöång taåo ra möi trûúâng thên
thiïån, vúái vöën taâi liïåu vaâ dõch vuå phong phuá
àïí coá thïí àaáp ûáng möåt caách töët nhêët caác yïu
cêìu àùåt ra cuãa ngûúâi daåy vaâ ngûúâi hoåc trong
caác trûúâng àaåi hoåc.
Nghiïn cûáu - Trao àöíi
1. Nghõ àõnh söë 72/2002/NÀ-CP cuãa Chñnh
phuã Quy àõnh chi tiïët thi haânh Phaáp lïånh Thû viïån
ngaây 6 thaáng 8 nùm 2002
2. Chûúng trònh haânh àöång cuãa Böå Giaáo duåc
vaâ Àaâo taåo giai àoaån 2011-2016 thûåc hiïån Nghõ
quyïët söë 06/NQCP ngaây 07 thaáng 3 nùm 2012 vïì
Chûúng trònh haânh àöång cuãa Chñnh phuã nhiïåm kò
2011-2016 Ban haânh keâm theo Quyïët àõnh söë
1666/QÀ-BGDÀT 
3. Quyïët àõnh söë 58/2010/QÀ-TTg cuãa Thuã
tûúáng Chñnh phuã vïì viïåc ban haânh "Àiïìu lïå trûúâng
àaåi hoåc" ngaây 22 thaáng 9 nùm 2010
4. Top trends in academic libraries: A review
of the trends and issues affecting academic
libraries in higher education. Truy cêåp taåi:
5. 2012 top ten trends in academic libraries. A
review of the trends and issues affecting acade-
mic libraries in higher education. Truy cêåp taåi:
Taâi liïåu tham khaão
(Ngaây Toâa soaån nhêån àûúåc baâi: 10-01-2015; Ngaây phaãn biïån
àaánh giaá: 20-02-2015; Ngaây chêëp nhêån àùng: 22-04-2015).

File đính kèm:

  • pdfban_ve_mot_so_yeu_cau_djwt_ra_doi_voi_thu_vien_dai_hoc_trong.pdf