Báo cáo Một số vấn đề cơ bản về công ty cổ phần

Tom tat Bao cao Mot so van de co ban ve cong ty co phan: ...ia loi (dividend rate) cua co phieu. Co nhieu cach de phan tich nguyen nhan gay ra su dao dong cua gia co phieu. O day chunhg ta chia ra lam cac nhom nhan to: UNhn to kinh te UNhn to phi kinh te UNhan to thi truong üNhung nhn to kinh te Mot yeu to co so cho viec xac dinh gi co phieu l phan ...o ket qua kinh doanh cua cong ty. Muc co tuc co dinh cu the va phuong thuc xac dinh co tuc thuong duoc ghi tren co phieu cua co phan uu di co tuc. ² Co phan uu di hon lai Co phan uu di hon lai l co phan se duoc cong ty hian lai von gip bat cu khi no theo yu cau cua nguoi so huu hoac theo cac die...i voi phan von gop vao cong ty.Cac co dong chia se rui ro voi nhau trong truong hop cong ty lam an bi thua lo( va chi phai chiu trong phan von gop vao cong ty).Von dau tu cua co dong khong bi bat dong ho co the chuyen von dau tu tu cong ty nay sang cong ty khac, tu linh vuc nay sang linh vuc khac mo...

doc13 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 984 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • docvan_de_cong_ty_co_phan_8986.doc
Ebook liên quan