Đề tài Các nguyên tắc cơ bản của kế toán tài chính doanh nghiệp

Tom tat De tai Cac nguyen tac co ban cua ke toan tai chinh doanh nghiep: ...an Cong ty khong phan anh so tien ong A (la 1 chu hang mua qua tang vo): Ong A khong phai la chu hang co uy tin nhat. Ong A khong phai la giam doc dieu hanh cua Cong ty Khai niem don vi ke toan Vi ong A tang vo 10. Ke toan phan anh tai san theo gia goc/gia phi, vi: Khong the phan anh gia t... viec do, khi phan tich bang can doi ke toan can xem xet, xac dinh va nghien cuu cac van de co ban sau: Thu nhat: Xem xet su bien dong cua tong tai san cung nhu tung loai tai san thong qua viec so sanh giua cuoi ky voi dau nam ca ve so tuyet doi lan so tuong doi cua tong so tai san cung nhu chi tie...(nam nay voi nam truoc). So sanh ca ve so tuyet doi va tuong doi tren tung chi tieu giua ky nay voi ky truoc (nam nay voi nam truoc). Dieu nay se co tac dung rat lon neu di sau xem xet nhung nguyen nhan anh huong den su bien dong cua tung chi tieu. Thu hai: Tinh toan va phan tich cac chi tieu phan ...

doc58 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 840 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • doc11_2_cac_nguyen_tac_co_ban_cua_ke_toan_tai_chinh_1268.doc
Ebook liên quan