Đề tài Phân tích tình hình tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Tom tat De tai Phan tich tinh hinh tai chinh Cong ty Co phan Tap doan Hoa Sen: ...A SEN THONG QUA BANG CAN DOI KE TOAN Cong ty Co phan Tap doan Hoa Sen va cac cong ty con Bang can doi ke toan hop nhat ngay 30/9/2008 TAI SAN Ma so 30/09/2008 31/12/2007 VND VND A.TAI SAN NGAN HAN 100 1,120,029,974,959 834,662,215,143 Tien 110 16,095,354,155 23,523,461,371 Cac khoan...phap duong thang dua tren thoi gian huu dung cua tai san co dinh huu hinh. b) TSCD vo hinh: ngoai tai san co dinh huu hinh cong ty cung dau tu cho TSCD vo hinh, chi tieu nay tang 45.474.050.931 dong (da tru di hao mon luy ke). Tai san co dinh vo hinh cua Tap doan la cac phan mem vi tinh nham phuc v...ng nhan vien cang tang len theo quy mo cua Tap doan nen viec lap khoan du phong nay la can thiet doi voi Tap doan. 2.Von chu so huu +Von co phan: nguon von chu yeu cua tap doan chinh la gia tri cua tat cac co phieu ma co dong dang nam giu.Trong nam 2008 Tap doan da phat hanh 57.038.500 co phieu vo...

doc24 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 2786 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • docphan_tich_tinh_hinh_tai_chinh_cua_cong_ty_co_phan_ton_hoa_sen_thong_q_.doc
Ebook liên quan