Giáo trình nguyên lý kế toán: Chương 7- So sánh các hình thức kế toán

Tom tat Giao trinh nguyen ly ke toan: Chuong 7- So sanh cac hinh thuc ke toan: .... Ghi so ke toan: Can cu vao chung tu hop ly, hop le de ghi so ke toan theo noi dung kinh te cua nghiep vu kinh te phat sinh trong moi quan he von co cua nghiep vu. Khi ghi so ke toan phai dung muc tot, chu va so lieu ghi trong so phai ro rang, day du, khong duoc tay xoa, dan giay hoac dung cac h...tai khoan phu hop tren so cai tong hop, sau khi da loai tru so trung lap do mot nghiep vu duoc ghi dong thoi vao 2 so nhat ky chuyen dung (neu co). Cuoi thang, cuoi qui, cuoi nam, cong so lieu tren so cai, lap Bang can doi so phat sinh. Ve nguyen tac, tong so phat sinh no va tong so phat sinh co t...nh tu thoi gian va theo noi dung kinh te (theo tai khoan ke toan) tren cung mot quyen so ke toan tong hop duy nhat, do la Nhat ky - So cai. - Cac loai so: Hinh thuc nay co 02 loai so chu yeu sau day: So ke toan tong hop: Nhat ky – So cai Cac so ke toan chi tiet So tai san co dinh So chi tiet va...

doc28 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 2678 | Lượt tải: 3download

File đính kèm:

  • docchuong_7_giao_trinh_nlkt_1917.doc