Giáo trình tài chính doanh nghiệp- Chương IV: Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp

Tom tat Giao trinh tai chinh doanh nghiep- Chuong IV: Chi phi san xuat kinh doanh va gia thanh san pham trong doanh nghiep: ...ieu thu Chi phi ban hang - chi phi quan ly doanh nghiep duoc tap hop phan bo cho san pham tieu thu tuong tu chi phi san xuat chung. Ztb = Zsx + chi phi BH + chi phi QLDN Vi du 17: (Tiep theo so lieu vi du so 16) Bo sung them tai lieu sau: 72 Neu he so tieu thu san pham A la 1; san pham... hoac da thu trong ky.... Chu y: Doanh thu bang ngoai te phai quy doi ra dong Viet Nam theo ty gia giao dich tren thi truong tai thoi diem phat sinh nghiep vu. 5.3. Lap ke hoach doanh thu ban hang (trong doanh nghiep san xuat). n DT = Σ Qti x Gi + Fi i =1 81 DT: la doanh thu ti... thue TTDB = Gia ban (chua co thue GTGT) – Gia tri vo chai, vo lon 1 + % thue suat thue TTDB Vi du 23: Doi voi bia ban ca vo chai gia ban 1 lit bia sai gon 330ml chua co thue GTGT la 16.000d. Vo chai thu ve Yeu cau: Xac dinh thue tieu thu dac biet phai nop cho 1 lit bia chai. 92 Bai gi...

pdf46 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 842 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfchuong_4_5_116.pdf