Hoạt động trợ giúp xã hội thường xuyên ở Việt Nam

Tóm tắt Hoạt động trợ giúp xã hội thường xuyên ở Việt Nam: ...i xã hội, trợ giúp xã hội. Tác giả đã đánh giá chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên hiện hành và đưa ra một số phương hướng giải pháp thực hiện chính sách trong tổng thể hệ thống an sinh xã hội trong thời gian tới. - “Thiết kế và triển khai các mạng lưới an sinh hiệu quả về bảo trợ xã hội v...n đề trợ giúp xã hội thường xuyên một cách hệ thống và toàn diện thì vẫn còn ít, nhất là với tư cách một luận văn thạc sĩ. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu đề tài này, nhằm cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về trợ giúp xã hội và đưa ra một số định hướng, giải pháp cho thời gian đến năm ...i việc xây dựng hệ thống An sinh xã hội cho nông dân Việt Nam”, tạp chí Kinh tế và phát triển (số tháng 10 năm 2006). 2. Mai Ngọc Anh(2010), An sinh xã hội đối với nông dân trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 3. Nguyễn Kim Bảo(2004), Điều chỉnh một số chí...

pdf5 trang | Chia sẻ: kasablanca | Lượt xem: 932 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050000379.pdf
Ebook liên quan