Luận văn Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty cổ phần xây lắp thủy sản Việt Nam

Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty cổ phần xây lắp thủy sản Việt Nam: ...ó. (2) Nhóm gộp các bộ phận theo quá trình. (3) Nhóm gộp các bộ phận theo sản phẩm. (4) Nhóm gộp các bộ phận theo khách hàng. (5) Nhóm gộp các bộ phận theo địa lý, khu vực. 1.3.4. Xác định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Chúng ta tiến hành xác định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong... và ảnh hưởng của từng đặc điểm đó tới cơ cấu tổ chức của Công ty. Luận văn cũng chỉ ra một số hạn chế trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp hiện nay đó là một số chức năng giữa các ban đang bị chồng chéo và có chức năng chưa được quy định cụ thể trong Công ty ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt độn...- Chuyên viên Kỹ Thuật - Chuyên viên kinh tế Sự khác nhau cơ bản chức năng, quyền hạn ủy quyền và nhiệm vụ của mô hình mới so với mô hình cũ: - Ban kinh tế tổng hợp sẽ tách ra thành phòng nhân sự, phòng -19- hành chính văn thư, phòng Kinh doanh; Ban quản lý sản xuất tách ra thành phòng...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 1444 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (25).pdf
Ebook liên quan