Luận văn Tổ chức kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần vinaconex 25

Tóm tắt Luận văn Tổ chức kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần vinaconex 25: ...i phớ dự toỏn (hay ủịnh mức) nhà quản trị cú thể biết ủược chờnh lệch nào 10 thuận lợi, chờnh lệch nào bất lợi. Chờnh lệch nào do biến ủộng của khối lượng hoạt ủộng, chờnh lệch nào do thành quả kiểm soỏt chi phớ mang lại. b. Đỏnh giỏ thành quả của trung tõm doanh thu  Bỏo cỏo kế toỏ... kế toỏn  Đối với bộ mỏy kế toỏn ở Văn phũng Cụng ty - Kế toỏn trưởng: Điều hành chung và chịu trỏch nhiệm về tất cả cỏc hoạt ủộng về tài chớnh kế toỏn của Cụng ty. Bờn cạnh ủú, kế toỏn trưởng cũng thường xuyờn tư vấn cỏc hoạt ủộng quản trị cho Ban lónh ủạo Cụng ty, do ủú rất cần ủược cun...hoạch chi phớ sử dụng và bỏo cỏo kết quả thực hiện như là cỏc ủơn vị phụ thuộc khỏc. - Kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận, ủầu tư của Cụng ty hiện nay cú lập và bỏo cỏo trong Đại hội cổ ủụng thường niờn, nhưng chỉ ủưa ra con số chung cho tất cả mọi hoạt ủộng của Cụng ty, chứ chưa 20 ủưa ...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 870 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (22).pdf