Quản lý nhà nước đối với thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Thực trạng và giải pháp

Tóm tắt Quản lý nhà nước đối với thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Thực trạng và giải pháp: ...gaânh tûâ khi coá Quyïët àõnh söë 03/2007/QÀ-BKHCN àïën nay chó chiïëm khoaãng 70% vaâ tyã lïå naây àöëi vúái caác NVKH&CN àûúåc thûåc hiïån úã àõa phûúng chó àaåt khoaãng 50% [10]. Möåt trong nhûäng nguyïn nhên cuãa viïåc chûa chêëp haânh nghiïm tuác Quy chïë àùng kyá, giao nöåp kïët quaã th...m vuå. Trong tûâng giai àoaån thûåc hiïån cêìn coá nhûäng quy àõnh cuå thïí, chi tiïët, àaãm baão tñnh traách nhiïåm cuãa caá nhên, töí chûác àùåc biïåt laâ trong quaá trònh xaác àõnh NVKH&CN. Mùåt khaác, àïí caác vùn baãn phaáp luêåt thûåc sûå ài vaâo àúâi söëng, cêìn coá nhûäng chïë taâi cuå...ây, Àiïìu 9 Nghõ àõnh söë 11/2014/NÀ-CP vïì hoaåt àöång thöng tin KH&CN àaä quy àõnh roä traách nhiïåm cung cêëp thöng tin vïì ûáng duång kïët quaã thûåc NVKH&CN nhû sau: “Caác böå, cú quan ngang böå, cú quan thuöåc Chñnh phuã, cú quan nhaâ nûúác khaác úã trung ûúng, uãy ban nhên dên cêëp tón...

pdf9 trang | Chia sẻ: havih72 | Lượt xem: 196 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Quản lý nhà nước đối với thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Thực trạng và giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ghiïn cûáu khöng àûúåc baão quaãn töët,
chûa xêy dûång cöng cuå lûu giûä khai thaác
thöng tin, Àïí khùæc phuåc tònh traång naây,
nùm 2011 Böå KH&CN giao cho Cuåc Thöng
tin KH&CN quöëc gia thûåc hiïån nhiïåm vuå
“Xêy dûång vaâ phaát triïín Hïå thöëng thöng tin
nghiïn cûáu vaâ phaát triïín Viïåt Nam” [9].
Theo àoá, thöng tin vïì caác baáo caáo kïët quaã
NVKH&CN cêëp tónh do caác tónh, thaânh phöë
thuöåc Trung ûúng thûåc hiïån àûúåc thu thêåp vaâ
xûã lyá vaâo CSDL; caác baáo caáo KQNC àûúåc söë
hoáa têåp trung taåi Cuåc àïí taåo ra caác baãn sao
daång àiïån tûã phuåc vuå lûu giûä vaâ khai thaác lêu
daâi. Tñnh àïën nay CSDL naây àaä têåp húåp àûúåc
trïn 12.000 biïíu ghi vïì baáo caáo cuãa 62 tónh,
thaânh phöë trïn caã nûúác. 
1.4. Thöng tin vïì tònh hònh ûáng duång kïët
quaã caác nhiïåm vuå KH&CN trong thûåc tiïîn
Cöng taác thöng tin vïì kïët quaã ûáng duång
kïët quaã sûã duång cöng trònh nghiïn cûáu khoa
hoåc vaâo thûåc tiïîn cho àïën nay vêîn chûa àûúåc
triïín khai möåt caách coá hïå thöëng dêîn àïën tònh
traång caã nhaâ quaãn lyá vaâ nhaâ nghiïn cûáu àïìu
thiïëu thöng tin. Trong thûåc tïë, coá thïí thêëy
rùçng viïåc thöng tin vïì tònh hònh ûáng duång kïët
quaã nghiïn cûáu khoa hoåc vaâ phaát triïín cöng
nghïå laâ cöng viïåc hïët sûác khoá khùn búãi möåt
söë lyá do sau:
Thûá nhêët: NVKH&CN bao göìm nhiïìu
loaåi hònh khaác nhau, nghiïn cûáu nhiïìu lônh
vûåc khaác nhau nïn viïåc ûáng duång kïët quaã
nghiïn cûáu vaâo thûåc tïë laâ khöng giöëng nhau.
Àùåc biïåt, kïët quaã cuãa nhûäng nhiïåm vuå nghiïn
cûáu cú baãn gêìn nhû khöng aáp duång àûúåc vaâo
thûåc tïë trong tûúng lai gêìn.
Thûá hai: Àùåc thuâ cuãa cöng taác nghiïn cûáu
khoa hoåc laâ tñnh ruãi ro rêët cao, àùåc biïåt laâ àöëi
vúái nhûäng nhiïåm vuå nghiïn cûáu mang tñnh
thûã nghiïåm. Do vêåy, thêåt khoá àïí xaác àõnh giaá
trõ cuãa cöng trònh nghiïn cûáu trong khi mûác
àöå ruãi ro vêîn chûa àûúåc kiïím soaát.
Thûá ba: Caác vêën àïì liïn quan àïën àöå tin
Nghiïn cûáu - Trao àöíi
6 THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 3/2014
cêåy, mûác àöå àêìy àuã, cêåp nhêåt cuãa caác baáo caáo
ûáng duång; viïåc xaác àõnh caác àöëi tûúång thûåc
hiïån baáo caáo gûãi, nhêån vaâ xûã lyá baáo caáo; viïåc
thanh tra, kiïím tra thûåc tïë, àûúåc xem laâ
nhûäng cöng viïåc khoá khùn àöëi vúái nhaâ quaãn
lyá vaâ nhûäng ngûúâi thûåc hiïån úã têët caã caác cêëp
tûâ trung ûúng àïën àõa phûúng.
Vò nhûäng khoá khùn nhû vêåy, àïí coá thïí
thûåc hiïån töët cöng taác naây, cêìn thiïët xêy dûång
haânh lang phaáp lyá vúái nhûäng hûúáng dêîn àêìy
àuã, chi tiïët vaâ coá sûå vaâo cuöåc coá traách nhiïåm
cuãa caác cêëp quaãn lyá, caác töí chûác caá nhên
trong caã nûúác.
2. Giaãi phaáp tùng cûúâng quaãn lyá nhaâ
nûúác àöëi vúái thöng tin vïì nhiïåm vuå
KH&CN 
Xuêët phaát tûâ thûåc traång vaâ nhûäng töìn taåi
nïu trïn, viïåc tùng cûúâng cöng taác quaãn lyá
nhaâ nûúác àöëi vúái thöng tin vïì NVKH&CN laâ
hïët sûác cêìn thiïët. Àïí cöng taác thöng tin vïì
NVKH&CN thûåc sûå trúã thaânh cöng cuå àùæc
lûåc trong moåi lônh vûåc, cêìn phaãi thûåc hiïån
àöìng böå möåt söë giaãi phaáp sau:
2.1. Cuãng cöë vaâ hoaân thiïån haânh lang
phaáp lyá
Xêy dûång vaâ hoaân thiïån haânh lang phaáp lyá
cho viïåc thu thêåp, lûu giûä, khai thaác vaâ phöí
biïën thöng tin vïì NVKH&CN laâ nhiïåm vuå
coá yá nghôa quan troång haâng àêìu. Luêåt
KH&CN nùm 2013 vïì cú baãn àaä taåo dûång
àûúåc khung phaáp lyá vûäng chùæc trong viïåc
quaãn lyá NVKH&CN nhû: quy àõnh cuå thïí
viïåc xaác àõnh NVKH&CN; àùng kyá, lûu giûä
kïët quaã thûåc hiïån NVKH&CN; xêy dûång
CSDL quöëc gia vïì NVKH&CN,. Tuy
nhiïn, àïí coá thïí triïín khai nhûäng quy àõnh
cuãa Luêåt KH&CN trong thûåc tiïîn cêìn thiïët
phaãi súám ban haânh caác vùn baãn hûúáng dêîn
theo hûúáng cuå thïí hoáa àïí coá thïí triïín khai
röång khùæp trïn quy mö caã nûúác möåt caách
thöëng nhêët. Trong àoá nhûäng vùn baãn naây cêìn
laâm roä thêím quyïìn, traách nhiïåm àöëi vúái tûâng
cêëp quaãn lyá trong khai thaác vaâ sûã duång thöng
tin vïì NVKH&CN trong viïåc xaác àõnh
NVKH&CN, thûåc hiïån nhiïåm vuå vaâ triïín
khai ûáng duång kïët quaã thûåc hiïån nhiïåm vuå.
Trong tûâng giai àoaån thûåc hiïån cêìn coá nhûäng
quy àõnh cuå thïí, chi tiïët, àaãm baão tñnh traách
nhiïåm cuãa caá nhên, töí chûác àùåc biïåt laâ trong
quaá trònh xaác àõnh NVKH&CN. Mùåt khaác,
àïí caác vùn baãn phaáp luêåt thûåc sûå ài vaâo àúâi
söëng, cêìn coá nhûäng chïë taâi cuå thïí. 
Bïn caånh nhûäng vùn baãn quy àõnh trûåc
tiïëp àïën cöng taác thu thêåp, cung cêëp vaâ sûã
duång thöng tin vïì caác NVKH&CN cuäng cêìn
coá nhûäng quy àõnh vaâ cú chïë liïn quan khaác
nhû quy àõnh vïì lûu giûä thöng tin vïì
NVKH&CN, Khoaãn 1 Àiïìu 7, Nghõ àõnh
söë 111/2004/NÀ-CP ngaây 08/4/2004 cuãa
Chñnh phuã quy àõnh chi tiïët möåt söë àiïìu cuãa
Phaáp lïånh Lûu trûä quöëc gia nùm 2001 quy
àõnh: “Taâi liïåu haânh chñnh, taâi liïåu nghiïn
cûáu khoa hoåc, ûáng duång KH&CN, taâi liïåu
xêy dûång cú baãn: sau mûúâi nùm, kïí tûâ nùm
taâi liïåu àûúåc giao nöåp vaâo lûu trûä hiïån haânh
cuãa caác cú quan, töí chûác úã trung ûúng; sau
nùm nùm, kïí tûâ nùm taâi liïåu àûúåc giao nöåp
vaâo lûu trûä hiïån haânh cuãa caác cú quan, töí
chûác úã àõa phûúng” [4]. Tuy nhiïn, Luêåt
KH&CN nùm 2013 àaä sûã duång cuåm tûâ “Lûu
giûä” thay cho “Lûu trûä”, vò thïë caác vùn baãn
hûúáng dêîn cêìn quaán triïåt quan àiïím naây. 
2.2. Sûã duång cöng cuå thöng tin phuåc vuå
xaác àõnh nhiïåm vuå, tuyïín choån töí chûác, caá
nhên thûåc hiïån NVKH&CN
Àïí coá cú súã khoa hoåc vûäng chùæc khi àûa
ra quyïët àõnh phï duyïåt NVKH&CN, tuyïín
choån töí chûác, caá nhên thûåc hiïån
Nghiïn cûáu - Trao àöíi
THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 3/2014 7
NVKH&CN, nhaâ quaãn lyá cêìn àûúåc cung cêëp
thöng tin möåt caách àêìy àuã, chñnh xaác vaâ kõp
thúâi trïn möåt hïå thöëng thöng tin bao quaát vaâ
cêåp nhêåt, àoá laâ CSDL quöëc gia vïì
NVKH&CN. Àiïìu 11 Nghõ àõnh söë
11/2014/NÀ-CP quy àõnh: “Cú quan nhaâ
nûúác quaãn lyá vïì KH&CN caác cêëp phaãi cùn
cûá vaâo thöng tin vïì caác NVKH&CN trong Cú
súã dûä liïåu quöëc gia vïì KH&CN àïí töí chûác
viïåc xaác àõnh nhiïåm vuå, tuyïín choån, giao trûåc
tiïëp cho töí chûác, caá nhên thûåc hiïån, àaánh giaá
kïët quaã, xûã lyá vi phaåm NVKH&CN sûã duång
ngên saách nhaâ nûúác”. Àùåc biïåt, Àiïìu naây cuäng
quy àõnh roä: “Kïët quaã tra cûáu thöng tin vïì caác
NVKH&CN laâ möåt trong nhûäng taâi liïåu trong
höì sú xaác àõnh, tuyïín choån, giao trûåc tiïëp
NVKH&CN sûã duång ngên saách nhaâ nûúác cho
töí chûác, caá nhên thûåc hiïån, àaánh giaá kïët quaã,
xûã lyá vi phaåm vïì thûåc hiïån NVKH&CN” [3].
Nhûäng quy àõnh trïn cêìn àûúåc thïí hiïån trong 
nhûäng vùn baãn hûúáng dêîn liïn quan àïën xaác
àõnh vaâ phï duyïåt NVKH&CN àïí goáp phêìn
vaâo viïåc haån chïë sûå truâng lùåp trong nghiïn
cûáu taåi caác cú quan sûã duång ngên saách nhaâ
nûúác (NSNN) cho nghiïn cûáu khoa hoåc.
2.3. Tùng cûúâng cöng taác thu thêåp thöng
tin vïì NVKH&CN
Thöng tin vïì NVKH&CN bao göìm ba
daång thöng tin chuã yïëu, àoá laâ: thöng tin vïì
NVKH&CN àang tiïën haânh, thöng tin vïì kïët
quaã thûåc hiïån NVKH&CN vaâ thöng tin vïì
ûáng duång kïët quaã thûåc hiïån NVKH&CN
trong thûåc tiïîn. Àïí coá thïí phaát triïín hïå thöëng
thöng tin quöëc gia coá khaã nùng bao quaát
àûúåc toaân böå nguöìn thöng tin vïì
NVKH&CN trïn toaân quöëc, cêìn phaãi triïín
khai àöìng böå nhiïìu nhiïåm vuå liïn quan,
trong àoá, viïåc taåo dûång haânh lang phaáp lyá laâ
nhiïåm vuå quan troång haâng àêìu quyïët àõnh
hiïåu quaã cuãa hïå thöëng thöng tin vïì
NVKH&CN.
Vêën àïì baáo caáo vïì NVKH&CN àang
trong giai àoaån tiïën haânh àaä àûúåc quy àõnh
taåi khoaãn 3 Àiïìu 27 Luêåt KH&CN nùm 2013
nhû sau: “Böå, cú quan ngang böå, cú quan
thuöåc Chñnh phuã, cú quan nhaâ nûúác khaác úã
trung ûúng vaâ uãy ban nhên dên cêëp tónh coá
traách nhiïåm gûãi baáo caáo vïì Böå KH&CN vïì
viïåc phï duyïåt vaâ kyá húåp àöìng thûåc hiïån
NVKH&CN àïí töíng húåp, àûa vaâo cú súã dûä
liïåu quöëc gia vïì KH&CN” [1]. Nhùçm cuå thïí
hoáa quy àõnh naây cuãa Luêåt, Àiïìu 6 Nghõ àõnh
söë 11/2014/NÀ-CP quy àõnh roä: “caác
NVKH&CN caác cêëp coá sûã duång NSNN, trong
thúâi haån 30 ngaây laâm viïåc sau khi kyá húåp
àöìng thûåc hiïån NVKH&CN, cú quan coá thêím
quyïìn kyá húåp àöìng thûåc hiïån nhiïåm vuå caác
cêëp coá traách nhiïåm xûã lyá thöng tin theo quy
àõnh taåi khoaãn 2 Àiïìu naây vaâ gûãi vïì caác töí
chûác àêìu möëi thöng tin KH&CN” [3]. 
Àöëi vúái kïët quaã thûåc hiïån NVKH&CN,
Àiïìu 39 Luêåt KH&CN nùm 2013 quy àõnh
nhû sau: “Kïët quaã thûåc hiïån NVKH&CN sûã
duång NSNN phaãi àûúåc àùng kyá, lûu giûä taåi cú
quan thöng tin KH&CN quöëc gia vaâ taåi cú
quan coá thêím quyïìn cuãa böå, ngaânh, àõa
phûúng chuã quaãn” [1]. Nhùçm cuå thïí hoáa nöåi
dung naây cuãa Luêåt, Àiïìu 7 Nghõ àõnh söë
11/2014/NÀ-CP àaä quy àõnh roä caác àöëi
tûúång phaãi àùng kyá, giao nöåp, caác thöng tin
cêìn giao nöåp vaâ thêím quyïìn àùng kyá, lûu giûä
kïët quaã thûåc hiïån NVKH&CN. Theo àoá,
NVKH&CN coá sûã duång NSNN trong thúâi
haån 30 ngaây laâm viïåc kïí tûâ khi àûúåc nghiïåm
thu chñnh thûác phaãi àûúåc àùng kyá vaâ lûu giûä
taåi cú quan coá thêím quyïìn vïì àùng kyá vaâ lûu
giûä kïët quaã thûåc hiïån caác NVKH&CN. 
Nhùçm tùng cûúâng cöng taác lûu giûä
Nghiïn cûáu - Trao àöíi
8 THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 3/2014
NVKH&CN, àiïím a khoaãn 3 Àiïìu 7 Nghõ
àõnh söë 11/2014/NÀ-CP àaä quy àõnh: “Töí
chûác thûåc hiïån chûác nùng àêìu möëi thöng tin
KH&CN quöëc gia laâ cú quan coá thêím quyïìn
vïì àùng kyá kïët quaã thûåc hiïån NVKH&CN àùåc
biïåt, NVKH&CN cêëp quöëc gia vaâ cêëp böå;
lûu giûä kïët quaã thûåc hiïån NVKH&CN àùåc
biïåt, NVKH&CN cêëp quöëc gia, cêëp böå, cêëp
tónh vaâ cêëp cú súã” [3] thay vò chó lûu giûä
NVKH&CN cêëp Nhaâ nûúác vaâ cêëp Böå nhû
trûúác àêy.
Thöng tin vïì kïët quaã ûáng duång caác
NVKH&CN, khoaãn 1 Àiïìu 40 Luêåt
KH&CN nùm 2013 quy àõnh: “Àöëi vúái
NVKH&CN sûã duång NSNN, Böå trûúãng, Thuã
trûúãng cú quan ngang böå, cú quan thuöåc
Chñnh phuã, cú quan nhaâ nûúác khaác úã trung
ûúng, Chuã tõch uãy ban nhên dên cêëp tónh,
ngûúâi àûáng àêìu töí chûác chñnh trõ, töí chûác
chñnh trõ - xaä höåi coá traách nhiïåm tiïëp nhêån,
töí chûác ûáng duång, böë trñ kinh phñ, àaánh giaá
hiïåu quaã ûáng duång kïët quaã thûåc hiïån
NVKH&CN do mònh àïì xuêët àùåt haâng hoùåc
àùåt haâng sau khi àûúåc àaánh giaá, nghiïåm thu
vaâ àõnh kyâ hùçng nùm gûãi baáo caáo kïët quaã ûáng
duång vïì Böå KH&CN” [1]. Nhùçm cuå thïí hoáa
nöåi dung naây, Àiïìu 9 Nghõ àõnh söë
11/2014/NÀ-CP vïì hoaåt àöång thöng tin
KH&CN àaä quy àõnh roä traách nhiïåm cung
cêëp thöng tin vïì ûáng duång kïët quaã thûåc
NVKH&CN nhû sau: “Caác böå, cú quan
ngang böå, cú quan thuöåc Chñnh phuã, cú quan
nhaâ nûúác khaác úã trung ûúng, uãy ban nhên
dên cêëp tónh àõnh kyâ hùçng nùm gûãi baáo caáo
kïët quaã ûáng duång caác NVKH&CN do mònh
àïì xuêët àùåt haâng hoùåc àùåt haâng vïì Böå
KH&CN”. Khoaãn 5 Àiïìu naây cuäng quy àõnh:
“Caác töí chûác àêìu möëi thöng tin KH&CN coá
traách nhiïåm tiïëp nhêån baáo caáo kïët quaã ûáng
duång NVKH&CN, àûa vaâo Cú súã dûä liïåu
quöëc gia vïì KH&CN, töíng húåp vaâ cöng böë
trïn cöíng thöng tin àiïån tûã cuãa mònh” [3] . 
Vêën àïì khai thaác vaâ sûã duång thöng tin vïì
NVKH&CN, bïn caånh nhûäng quy àõnh vïì
traách nhiïåm cöng böë cöng khai, cung cêëp
miïîn phñ thöng tin thû muåc vïì caác
NVKH&CN taåi caác töí chûác àêìu möëi thöng
tin KH&CN, Nghõ àõnh cuäng quy àõnh cuå thïí
vïì hònh thûác khai thaác, àöëi tûúång, phaåm vi
khai thaác vaâ sûã duång theo hûúáng phaát huy töëi
àa quyïìn tiïëp cêån thöng tin cuãa töí chûác, caá
nhên àöëi vúái NVKH&CN àûúåc taåo ra bùçng
NSNN.
Nhû vêåy, viïåc thu thêåp caã ba daång thöng
tin liïn quan àïën NVKH&CN àaä àûúåc quy
àõnh taåi Luêåt KH&CN nùm 2013 vaâ cuå thïí
hoáa taåi Nghõ àõnh söë 11/2014/NÀ-CP vïì hoaåt
àöång thöng tin KH&CN. Tuy nhiïn àïí cuå thïí
hoáa caác quy àõnh trïn cêìn thiïët phaãi xêy dûång
vaâ ban haânh nhûäng thöng tû hûúáng dêîn. Hiïån
taåi, Böå KH&CN àang nghiïn cûáu xêy dûång
caác vùn baãn hûúáng dêîn chi tiïët Nghõ àõnh söë
11/2014/NÀ-CP vïì hoaåt àöång thöng tin
KH&CN, àùåc biïåt têåp trung vaâo caác vêën àïì
lúán nhû: cöng taác thu thêåp thöng tin vïì
NVKH&CN àang tiïën haânh, àùng kyá, lûu
giûä vaâ sûã duång kïët quaã thûåc hiïån
NVKH&CN, thu thêåp thöng tin vïì kïët quaã
ûáng duång thûåc tiïîn NVKH&CN, vêën àïì xêy
dûång vaâ phaát triïín CSDL quöëc gia,. Dûå
kiïën trong nùm 2014 seä hoaân thiïån toaân böå
caác vùn baãn hûúáng dêîn coá liïn quan àïën
thöng tin vïì NVKH&CN. 
Bïn caånh àoá, àïí xêy dûång vaâ phaát triïín hïå
thöëng coá hiïåu quaã, cêìn coá sûå àêìu tû thoãa
àaáng vïì nhên lûåc, kinh phñ, trang thiïët bõ vaâ
cöng nghïå àaáp ûáng yïu cêìu cho möåt hïå thöëng
thöng tin quy mö quöëc gia têåp húåp toaân böå
Nghiïn cûáu - Trao àöíi
THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 3/2014 9
Nghiïn cûáu - Trao àöíi
10 THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 3/2014
thöng tin vïì NVKH&CN trong caã nûúác phuåc
vuå cho cöng taác quaãn lyá, nghiïn cûáu khoa
hoåc vaâ cho caác hoaåt àöång kinh tïë - xaä höåi
khaác cuãa caã cöång àöìng möåt caách àêìy àuã,
chñnh xaác vaâ thuêån tiïån nhêët.
2.4. Àêíy maånh cöng taác tuyïn truyïìn,
phöí biïën thöng tin vïì nhiïåm vuå KH&CN
Hïå thöëng thöng tin quöëc gia vúái caác
CSDL quöëc gia vïì NVKH&CN laâ muåc tiïu
quan troång cêìn hûúáng túái nhùçm xêy dûång
möåt hïå thöëng àuã maånh àïí lûu giûä, phuåc vuå
thöng tin cho moåi àöëi tûúång, trong àoá chuã
yïëu laâ nhaâ quaãn lyá vaâ nhaâ nghiïn cûáu. Tuy
nhiïn, Hïå thöëng naây coá phaát huy àûúåc hiïåu
quaã hay khöng phuå thuöåc rêët nhiïìu vaâo cöng
taác tuyïn truyïìn, phöí biïën àïën caác àöëi tûúång
ngûúâi duâng tin. Àùåc biïåt, trong giai àoaån
phaát triïín maånh meä cuãa cöng nghïå maång nhû
hiïån nay, Hïå thöëng naây cêìn àûúåc biïët àïën
nhû möåt cöng cuå khöng thïí thiïëu trong hoaåt
àöång cuãa nhaâ quaãn lyá vaâ nhaâ nghiïn cûáu. Àïí
thûåc hiïån töët cöng taác tuyïn truyïìn, phöí biïën
loaåi hònh thöng tin naây cêìn kïët húåp nhiïìu
biïån phaáp, trïn nhiïìu loaåi hònh thöng tin àaåi
chuáng vaâ trïn phaåm vi röång. Trong giai àoaån
trûúác mùæt, cêìn aáp duång maånh meä caác biïån
phaáp haânh chñnh nhû viïåc quy àõnh kïët quaã
tra cûáu thöng tin vïì NVKH&CN laâ möåt
thaânh phêìn trong höì sú xaác àõnh, tuyïín choån,
giao trûåc tiïëp NVKH&CN sûã duång NSNN
taåi Àiïìu 11 Nghõ àõnh söë 11/2014/NÀ-CP vïì
hoaåt àöång thöng tin KH&CN. Theo àoá,
nhûäng quy àõnh bùæt buöåc trong hïå thöëng caác
cú quan nhaâ nûúác, àöëi vúái NVKH&CN sûã
duång NSNN seä taåo nïn sûác lan toãa àïën cöång
àöìng nghiïn cûáu noái chung, khi àoá Hïå thöëng
seä àûúåc biïët àïën nhû möåt cöng cuå khöng thïí
thiïëu khöng chó daânh cho hoaåt àöång quaãn lyá,
hoaåt àöång nghiïn cûáu khoa hoåc maâ coân phuåc
vuå hoåc têåp, nêng cao kiïën thûác cho cöång
àöìng noái chung. 
3. Kïët luêån
Cöng taác quaãn lyá nhaâ nûúác àöëi vúái thöng
tin vïì NVKH&CN àoáng vai troâ hïët sûác quan
troång vaâ coá aãnh hûúãng trûåc tiïëp àïën chêët
lûúång cöng trònh nghiïn cûáu, uy tñn cuãa nhaâ
khoa hoåc vaâ hiïåu quaã ûáng duång khoa hoåc
vaâo thûåc tiïîn àúâi söëng kinh tïë - xaä höåi.
Trong thúâi gian qua, àûúåc sûå quan têm cuãa
Àaãng, Nhaâ nûúác vaâ caác cêëp quaãn lyá, hoaåt
àöång thu thêåp, lûu giûä vaâ phöí biïën thöng tin
vïì NVKH&CN àaä àûúåc caãi thiïån àaáng kïí.
Haânh lang phaáp lyá trong quaãn lyá nhaâ nûúác
àöëi vúái thöng tin vïì NVKH&CN tûâng bûúác
àûúåc cuãng cöë vaâ ài vaâo thûåc tiïîn. Luêåt
KH&CN nùm 2013 vaâ nhûäng vùn baãn
hûúáng dêîn àaä bûúác àêìu àaä taåo ra àûúåc haânh
lang vûäng chùæc àöëi vúái toaân böå quaá trònh tûâ
xaác àõnh NVKH&CN àïën ûáng duång kïët quaã
NVKH&CN vaâo àúâi söëng. Hïå thöëng thöng
tin vïì NVKH&CN àang trong giai àoaån tiïën
haânh vaâ kïët quaã thûåc hiïån NVKH&CN bûúác
àêìu àûúåc hònh thaânh vaâ àaä phuåc vuå àùæc lûåc
cho cöng taác quaãn lyá, nghiïn cûáu khoa hoåc
cuäng nhû phaát triïín kinh tïë - xaä höåi noái
chung. Mùåc duâ vêåy, àïí cho thöng tin vïì
NVKH&CN thûåc sûå trúã thaânh cöng cuå
khöng thïí thiïëu trong hoaåt àöång quaãn lyá,
nghiïn cûáu khoa hoåc vaâ trong caác hoaåt àöång
kinh tïë - xaä höåi khaác, cêìn thûåc hiïån töët möåt
söë nöåi dung sau:
- Àaãm baão àêìy àuã cùn cûá phaáp lyá vaâ
nhûäng cú chïë liïn quan phuâ húåp, coá sûå phên
cêëp vïì traách nhiïåm roä raâng àöëi vúái töí chûác vaâ
caá nhên tham gia vúái nhûäng quy àõnh vaâ
hûúáng dêîn chi tiïët cho têët caã caác cêëp böå,
ngaânh vaâ àõa phûúng trong caã nûúác;
- ÚÃ möîi cêëp cêìn thûåc hiïån àêìy àuã chïë àöå
Nghiïn cûáu - Trao àöíi
THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 3/2014 11
baáo caáo, cung cêëp thöng tin vïì NVKH&CN
àang tiïën haânh, àùng kyá, giao nöåp kïët quaã
thûåc hiïån NVKH&CN vaâ baáo caáo àêìy àuã,
kõp thúâi vïì hiïåu quaã ûáng duång NVKH&CN
vaâo thûåc tiïîn;
- Coá sûå àêìu tû phuâ húåp vïì nhên lûåc, taâi
chñnh, trang thiïët bõ vaâ cöng nghïå àïí phaát
triïín hïå thöëng thöng tin quöëc gia, àùåc biïåt laâ
Cú súã dûä liïåu quöëc gia vïì NVKH&CN àaáp
ûáng nhu cêìu cuãa moåi àöëi tûúång ngûúâi duâng
tin trong caã nûúác;
- Phaát huy töëi àa tinh thêìn traách nhiïåm cuãa
caá nhên tham gia xaác àõnh nhiïåm vuå, tuyïín
choån, phï duyïåt vaâ thûåc hiïån caác
NVKH&CN, töí chûác vaâ caá nhên trûåc tiïëp
thûåc thi thuã tuåc haânh chñnh liïn quan àïën
NVKH&CN, àùåc biïåt laâ tinh thêìn vò sûå
nghiïåp cuãa nhaâ khoa hoåc;
- Xêy dûång cú chïë khai thaác, sûã duång
thöng tin vïì NVKH&CN phuâ húåp, àaãm baão
quyïìn tiïëp cêån thöng tin cuãa töí chûác, caá nhên
àöëi vúái NVKH&CN; quyïìn cuãa töí chûác, caá
nhên súã hûäu NVKH&CN theo quy àõnh cuãa
phaáp luêåt;
- Thûåc hiïån töët cöng taác thanh tra, kiïím
tra úã möîi cêëp vaâ coá caác chïë taâi phuâ húåp àöëi
vúái caác töí chûác, caá nhên trong viïåc chêëp
haânh caác quy àõnh khi xaác àõnh NVKH&CN;
chïë àöå baáo caáo, cung cêëp thöng tin vïì
NVKH&CN àang tiïën haânh; àùng kyá vaâ giao
nöåp kïët quaã thûåc hiïån NVKH&CN; baáo caáo
tònh hònh ûáng duång kïët quaã NVKH&CN
trong thûåc tiïîn.
8. Thöng tû 13/2012/TT-BKHCN ngaây 26/6/2012
cuãa Böå trûúãng Böå KH&CN vïì viïåc sûãa àöíi Quy chïë
àùng kyá, lûu giûä vaâ sûã duång kïët quaã thûåc hiïån nhiïåm
vuå khoa hoåc vaâ cöng nghïå keâm theo Quyïët àõnh
03/2007/QÀ-BKHCN sûãa àöíi theo Thöng tû
04/2011/TT-BKHCN.
9. Quyïët àõnh Söë 809 QÀ/QÀ-BKHCN ngaây 25/3/2011
cuãa Böå trûúãng Böå KH&CN vïì viïåc giao nhiïåm vuå 
“Xêy dûång Hïå thöëng thöng tin nghiïn cûáu vaâ phaát
triïín Viïåt Nam”. 
10. Phan Huy Quïë vaâ nhûäng ngûúâi khaác. Nghiïn
cûáu cú súã lyá luêån vaâ thûåc tiïîn phaát triïín cöng taác
thöng tin, thû viïn vaâ thöëng kï KH&CN Viïåt Nam àïën
nùm 2020. Baáo caáo Àïì taâi nghiïn cûáu cêëp böå. Cuåc
Thöng tin khoa hoåc vaâ cöng nghïå quöëc gia, Haâ Nöåi,
2011.
11. Cuåc Thöng tin KH&CN quöëc gia. Baáo caáo tiïën
àöå thûåc hiïån nhiïåm vuå “Xêy dûång Hïå thöëng thöng tin
nghiïn cûáu vaâ phaát triïín”. Haâ Nöåi, 2013.
1. Luêåt KH&CN Söë 29/2013/QH13. 
2. Luêåt KH&CN söë 21/2000/QH10. 
3. Nghõ àõnh söë 11/2014/NÀ-CP ngaây 28/2/2014
cuãa Chñnh phuã vïì hoaåt àöång thöng tin KH&CN.
4. Nghõ àõnh Söë 111/2004/NÀ-CP ngaây 08/4/2004
cuãa Chñnh phuã quy àõnh chi tiïët thi haânh möåt söë àiïìu
cuãa Phaáp lïånh Lûu trûä quöëc gia. 
5. Cöng vùn Söë 1768/BKCN-KHTH ngaây 14/6/2013
cuãa Böå KH&CN vïì viïåc cung cêëp thöng tin phuåc vuå
àaåi biïíu Quöëc höåi. 
6. Quyïët àõnh söë 03/2007/QÀ-BKHCN ngaây
16/3/2007 cuãa Böå trûúãng Böå KH&CN vïì viïåc ban
haânh Quy chïë àùng kyá, lûu giûä vaâ sûã duång kïët quaã
thûåc hiïån nhiïåm vuå KH&CN.
7. Thöng tû söë 04/2011/TT-BKHCN ngaây 20/4/2011
cuãa Böå trûúãng Böå KH&CN vïì viïåc sûãa àöíi, böí sung
möåt söë àiïìu cuãa Quy chïë àùng kyá, lûu giûä vaâ sûã duång
kïët quaã thûåc hiïån nhiïåm vuå KH&CN ban haânh keâm
theo Quyïët àõnh söë 03/2007/QÀ-BKHCN.
Taâi liïåu tham khaão
(Ngaây Toâa soaån nhêån àûúåc baâi: 24-01-2014; Ngaây phaãn biïån
àaánh giaá: 10-4-2014; Ngaây chêëp nhêån àùng: 06-5-2014).

File đính kèm:

  • pdfquan_ly_nha_nuoc_doi_voi_thong_tin_ve_nhiem_vu_khoa_hoc_va_c.pdf