Thuyết trình Lý thuyết kiểm toán

Tom tat Thuyet trinh Ly thuyet kiem toan: ...g chuan muc. 47 Pham vi dieu chinh Luat nay quy dinh ve dia vi phap ly, chuc nang, nhiem vu, quyen han va to chuc cua Kiem toan Nha nuoc; nhiem vu, quyen han cua Kiem toan vien nha nuoc; don vi duoc kiem toan va to chuc, ca nhan co lien quan; hoat dong va bao dam hoat dong cua Kiem toan...oat dong trong kha nang co the. (IAS 400) 84 3/15/2012 15  Khai niem (tiep) (2) Theo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) : Kiem soat noi bo la 1 qui trinh chiu anh huong boi Hoi dong Quan tri, cac nha quan ly va cac nhan vien khac cua 1 to chuc, duoc th...an cua cap tren  4/ Viec kiem tra co the bi vo hieu hoa do thong dong voi ben ngoai hoac giua cac nhan vien trong doanh nghiep  5/ Cac thu tuc kiem soat co the khong con phu hop do dieu kien thuc te da thay doi ... 122 4. Nghien cuu, danh gia ICS cua kiem toan vien 123 T¹i sao kiOm to¸...

pdf28 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 1240 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfkiem_toan_155.pdf