Tiểu luận Tìm hiểu về kiểm toán độc lập và các mô hình kiểm toán độc lập

Tom tat Tieu luan Tim hieu ve kiem toan doc lap va cac mo hinh kiem toan doc lap: ... rong rai cho nhung nguoi quan tam Mo hinh kiem toan doc lap Van phong kiem toan Mo hinh kiem toan doc lap Cong ty kiem toan Vay o Viet Nam dang ap dung mo hinh kiem toan nao? Cong ty TNHH KPMG Viet Nam Cong ty TNHH Ernst & Young Viet Nam Cong ty Kiem toan Co bao nhieu cong ty kiem toan o Viet Nam?... ( AFC) Cong ty Kiem toan va ke toan Ha Noi (CPA Ha Noi) Cong ty dich vu Ke toan va K Ha Long (HAACO) Cong ty Kiem toan Sai Gon (Saigon Audit) Cong ty tu van luat va kiem toan Hoang gia (SCCT) Cong ty TNHH Dich vu Kiem toan va Tu van ke toan BHP Cong ty TNHH Kiem toan va tu van tai chinh ke toan Thu... nuoc hoc bang Tieng Anh, Nga, Phap, Trung, Duc.  b/ Co Chung chi Anh van Quoc te TOEFL 450 diem hoac IELTS 5.0 diem tro len trong thoi han 3 nam ke tu nam ghi tren Chung chi den nam dang ky du thi. c/ Nam tu 50 tuoi, nu tu 45 tuoi tro len va co chung chi trinh do C tieng Anh, Nga, Phap, Trung, Duc ...

pptx23 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 1073 | Lượt tải: 2download

File đính kèm:

  • pptxtim_hieu_ve_kiem_toan_doc_lap_vacac_mo_hinh_kiem_toan_doc_lap_7332.pp_.pptx
Ebook liên quan