Tìm kiếm nguồn tài chính cho doanh nghiệp

Tom tat Tim kiem nguon tai chinh cho doanh nghiep: ... muon tro thanh doi tac cua ban. Can can nhac dieu nay mot cach can than boi vi ho se tham gia vao viec lam tang gia tri cua doanh nghiep va co cac quyen bo phieu. Se la vuot qua xa pham vi cua phan thao luan nay neu de cap toi tat ca cac khia canh cua no va co phieu. Hay can than! Luat su ... nguoi co dong luc de ban thiet bi hay doanh nghiep; cac dieu kien thanh toan la tot hon so voi ngan hang Dich vu lien quan toi no co the cao. Cac cong ty cho thue 12-18% 5-7 nam Tuy theo Tuong tu nhu tren; cung duoc ho tro ve tai chinh 100% Hiep hoi doanh nghiep n...xau. • Neu ban khong the dan xep de tra tien vay dung han, hay lien lac truoc voi ben cho vay va thong bao cho ho biet ve tinh hinh va yeu cau duoc gia han them. Giai thich cac nguon thanh toan no. • Hau nhu moi don vi cho vay deu kiem tra ve muc do tiet kiem ca nhan va muc tin dung doanh ...

pdf12 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 1005 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdftim_nguon_tc_cho_dn_4065.pdf