Trắc nghiệm phần doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh

Tom tat Trac nghiem phan doanh nghiep tu nhan va ho kinh doanh: ... Von dieu le  Von hien tai dang su dung kinh doanh  Tai san rieng cua nguoi chu DNTN  Ca 3 loai tren Cau 6: Dieu kieu de ca nhan tro thanh chu doanh nghiep:  Moi ca nhan VN  Khong roi vao truong hop phap luat cam  Moi ca nhan nguoi nuoc ngoai  Ca 3 y tren Cau 7: Dieu kien d...ap khau. a. Dung b. Sai 7. Chu doanh nghiep co quyen: a. Tang hoac giam von dau tu vao hoat dong kinh doanh. b. Co quyen giam von dau tu kinh doanh xuong thap hon von dau tu da dang ky sau khi dang ky voi co quan dang ky kinh doanh. c. Ca a va b dung. d. Ca a va b sai. 8. Chon phat...o quy dinh cua phap luat Viet Nam d) Chi co cong dan Viet Nam CAU 6: Sau khi chu DNTN ban doanh nghiep cua minh cho nguoi khac thi cham nhat la bao nhieu ngay thi chu doanh nghiep phai thong bao bang van ban cho co quan dang ky kinh doanh a) 10 ngay b) 15 ngay c) 20 ngay d) 30 ngay CAU...

pdf11 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 1144 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdftrac_nghiem_phan_dntn_va_ho_kinh_doanh_9736.pdf
Ebook liên quan