Về vấn đề đảm bảo an toàn cháy đối với nhà cao tầng

Tóm tắt Về vấn đề đảm bảo an toàn cháy đối với nhà cao tầng: ...ọng đối với việc ngăn ngừa xảy ra cháy tại những công trình đang sử dụng;  Công tác kiểm tra bảo trì hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động cũng như tình trạng của các bộ phận ngăn cháy bảo vệ đường thoát nạn quyết định đến khả năng khống chế sự phát triển của đám cháy;  Nguyên nhâ...ợng tự nhiên cực đoan như gió bão, động đất, sóng thần hoặc thậm chí là cả các hoạt động khủng bố [13]. Do tính đa dạng của các yếu tố liên quan đến an toàn cháy, tính phức tạp riêng của mỗi tòa nhà, tốc độ đô thị hóa nhanh chóng ở các quốc gia, tài liệu [13] cho rằng để đáp ứng nhu cầu ...ực tế, bài viết đã tổng hợp và giới thiệu định hướng cơ bản cho việc phòng ngừa sự cố để đảm bảo an toàn cháy cho đối tượng nhà này;  An toàn cháy đối với nhà cao tầng, đặc biệt là đối với những nhà có chiều cao lớn liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có cả các yếu tố mang ...

pdf13 trang | Chia sẻ: Tài Phú | Ngày: 19/02/2024 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Về vấn đề đảm bảo an toàn cháy đối với nhà cao tầng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
này, có thể áp dụng thiết kế theo tính 
năng hoặc đòi hỏi phải có quy định dự phòng về khả 
năng chịu lửa của kết cấu cũng như các bộ phận 
ngăn cách khoang cháy trong công trình; 
 Hệ thống báo cháy và chữa cháy: đối với hệ 
thống cấp nước chữa cháy, đòi hỏi phải cân nhắc 
năng lực và độ tin cậy của hệ thống cấp nước ngoài 
nhà cũng như năng lực của hệ thống thiết bị của lực 
lượng chữa cháy ở địa phương. Bên cạnh đó, cũng 
cần phải xem xét đến điều kiện làm việc của hệ 
thống khi thường xuyên phải chịu áp suất cao để từ 
đó có giải pháp lắp đặt và bảo trì các bộ phận điều 
áp trong hệ thống một cách phù hợp. Việc cung cấp 
cho người sử dụng các thông tin chính xác để nhận 
biết được tình huống cháy và những trợ giúp để 
đưa ra quyết định thoát nạn là rất quan trọng trong 
trường hợp các nhà có chiều cao lớn. Từ những lý 
do đó, khả năng duy trì tình trạng hoạt động bình 
thường của các hệ thống báo cháy và thông tin liên 
lạc khi phải chịu tác động của lửa là một trong 
những yêu cầu cơ bản. Để đảm bảo điều này đòi 
hỏi các hệ thống phải được thiết kế có tính đến 
những yếu tố sau: (1) bảo vệ chống cháy cho các 
thiết bị điều khiển; (2) bảo vệ các mạch; (3) thiết kế 
cấu hình mạch phù hợp; và (4) chống nhiễu cho các 
trung tâm điều khiển. Ngoài ra, việc bố trí các hệ 
thống bảo vệ chống cháy dự phòng cũng là một giải 
pháp được lựa chọn và áp dụng nhằm nâng cao 
mức độ đảm bảo an toàn sinh mạng cho người sử 
dụng tòa nhà; 
 Về bảo vệ chống khói: để hạn chế sự lan truyền 
khói gây ra bởi tác động của hiệu ứng giếng đứng 
hoặc hiệu ứng pit-tông (gây ra bởi hoạt động của 
các thang máy), có thể cân nhắc một số giải pháp 
cơ bản gồm: (1) sử dụng các tường hoặc sàn để 
ngăn cản khói; (2) sử dụng các hệ thống tăng áp 
buồng thang; (3) phân vùng bảo vệ chống khói bằng 
các thiết bị thông gió cơ khí; (4) sử dụng các van 
ngăn khói phù hợp; và (5) tổ hợp của các giải pháp 
nêu trên; 
 Về đảm bảo tiếp cận và nguồn lực cho lực 
lượng chữa cháy: cần phải được tính toán chuẩn bị 
và thống nhất với cơ quan quản lý về PCCC ở địa 
phương ngay từ các giai đoạn quy hoạch và thiết 
kế, bao gồm các vấn đề: (1) tiếp cận cho xe chữa 
cháy, kể cả vận chuyển lực lượng và phương tiện 
chữa cháy, cứu nạn lên đến tầng cao nhất của tòa 
nhà; (2) bố trí hệ thống cấp nước phù hợp; (3) bố trí 
hệ thống ống đứng phù hợp; (4) trang bị hệ thống 
thông tin liên lạc và (5) đảm bảo để lực lượng chữa 
cháy chuyên nghiệp hiểu rõ được hoạt động của 
các hệ thống bảo vệ chống cháy của tòa nhà. Bên 
cạnh đó, việc bố trí, trang bị phòng điều khiển chống 
cháy trong các nhà có chiều cao lớn cũng cần đảm 
bảo những vấn đề sau: (1) thuận tiện, an toàn để 
lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tiếp cận; (2) 
đảm bảo kiểm soát được các hệ thống kỹ thuật của 
tòa nhà; (3) có đủ thông tin liên lạc để quản lý tòa 
nhà; (4) có mặt bằng tòa nhà phù hợp với thực tế 
hiện trường; (5) có bản kế hoạch phản ứng và thoát 
nạn trong tình huống khẩn cấp và (6) các kế hoạch 
dự phòng. 
4. Kết luận và kiến nghị 
 Qua việc tổng hợp và so sánh quy định về đảm 
bảo an toàn cháy đối với nhà cao tầng trong quy 
chuẩn, tiêu chuẩn của một số quốc gia khác nhau, 
bài viết đã cho thấy khái niệm nhà cao tầng (high-
rised) ở mỗi quốc gia liên hệ đến một ngưỡng chiều 
cao nhất định của nhà, vượt qua đó yêu cầu về an 
toàn cháy đối với nhà đòi hỏi phải nâng cao dần 
theo từng mức chiều cao nhà, Chiều cao khởi 
đầu của nhà cao tầng có thể không giống nhau ở 
mỗi quốc gia, tuy nhiên giá trị phổ biến nằm trong 
khoảng từ 23 m đến 30 m (khoảng từ 7 đến 10 
tầng), ở Việt Nam nhà có chiều cao PCCC từ 28 m 
(khoảng 10 tầng) trở lên được coi là nhà cao tầng. 
Số liệu thống kê không chính thức từ nguồn khảo 
sát trên Internet về số lượng nhà cao tầng ở Việt 
Nam tính đến cuối năm 2020 cũng được cung cấp 
KẾT CẤU - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG 
Tạp chí KHCN Xây dựng - số 1/2021 11 
theo từng mức chiều cao khác nhau, theo đó hiện 
nay, ở Việt Nam có khoảng trên 1000 nhà có chiều 
cao lớn, cao trên 25 tầng (khoảng trên 75 m), trong 
đó có 17 nhà cao trên 50 tầng (khoảng trên 150 m) 
còn nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của QCVN 
06:2020/BXD; 
 Nội dung bài viết đã tổng hợp thông tin về một 
số vụ cháy điển hình nhà cao tầng ở Việt Nam qua 
đó thấy rằng một số điểm đáng lưu ý về an toàn 
cháy trong những vụ cháy này cũng tương đồng với 
những bài học được tài liệu [13] rút ra từ một số vụ 
cháy điển hình của nhà cao tầng trên thế giới. Trên 
cơ sở nhận diện một số rủi ro chính về an toàn cháy 
đối với nhà cao tầng thông qua các bài học được rút 
ra từ những sự cố cháy điển hình trong thực tế, bài 
viết đã tổng hợp và giới thiệu định hướng cơ bản 
cho việc phòng ngừa sự cố để đảm bảo an toàn 
cháy cho đối tượng nhà này; 
 An toàn cháy đối với nhà cao tầng, đặc biệt là 
đối với những nhà có chiều cao lớn liên quan đến 
nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có cả các yếu tố 
mang tính xã hội và điều kiện riêng của mỗi quốc 
gia. Để đạt được hiệu quả cao trong việc đảm bảo 
an toàn cháy cho nhà có chiều cao lớn thì song 
song với các quy định mang tính định mức, một số 
quốc gia khuyến khích áp dụng giải pháp thiết kế 
theo tính năng. Tuy nhiên, có một điều rõ ràng là bài 
học chỉ có thể rút ra từ các sự cố và việc lường 
trước hết tất cả các tình huống sự cố là một điều 
không thể do vậy một nguyên tắc được nhấn mạnh 
là luôn phải có độ dự phòng cao (độ dư thừa) đối 
với các yếu tố đảm bảo an toàn cháy, ví dụ các hệ 
thống bảo vệ chống cháy, giải pháp kết cấu công 
trình, giải pháp đảm bảo thoát nạn cho người sử 
dụng cũng như tiếp cận cho lực lượng chữa cháy. 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. QCVN 06:2020/BXD. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
an toàn cháy cho nhà và công trình. 
2. NFPA 5000. Building Construction and Safety Codes. 
2018 edition. 
3. СП 477.1325800.2020. Здания и комплексы 
высотные. Требования пожарной безопасности. 
4. СП 1.13130.2009. (Изменение № 1 к СП 
1.13130.2009) Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы. 
5. The Building Regulations 2000. Fire Safety. Approved 
Document B. Volume 2 (2006 Edition Ammended 
2007). 
6. The Building Standard Law. Law No. 201 May. 24, 
1950 (Luật sửa đổi bổ sung số 19, 2007, ngày 28 
tháng 9 năm 2007). The Building Center of Japan 
(BCJ), 2009. 
7. The Building Standard Law Enforcement Order. 
Cabinet Order No. 338 Nov. 16, 1950 (Lệnh Nội các 
sửa đổi bổ sung số 235, 2007, ngày 01 tháng 10 năm 
2007). The Building Center of Japan (BCJ), 2009. 
8. GB 50016-2014, Code for fire protection design of 
buildings. 
9. Code of practice for fire precaution in buildings 2018 
(Singapore). Singapore Civil Defence Force. 8
th
edition (2018). 
10. Code of practice for fire safety in buildings (Hong 
Kong). 2011 edition (revision 2015). 
11. Danh sách tòa nhà cao nhất Việt Nam, đăng tải tại 
https://www.emporis.com/country/100186/vietnam 
(truy cập ngày 12/02/2021). 
12. Jame Carrigan, Brian Blicher, Laura Bennett and 
Ronald Spadafora (2015), Fire/Life Safety in High-rise 
Buildings. Council on Tall Buildings and Urban Habitat. 
Đăng tải tại địa chỉ 
https://global.ctbuh.org/resources/papers/download/25
22-firelife-safety-in-high-rise-buildings.pdf (truy cập 
ngày 12/02/2021). 
13. Society of Fire Protection Engineers (SFPE) (2020), 
Engineering guide: Fire safety for very tall buildings, 
2
nd
 Edition. 1
st
 Draft for public comment version, 
August 8. 
14. Fire in South Korean apartment high-rise huts at least 
88. AP News, đăng tải tại 
https://apnews.com/article/south-korea-fires-archive-
ce6326eef38706adf702f0f5676288ba (truy cập 
12/02/2021). 
15. Cháy lớn tại Trung tâm thương mại quốc tế, thiệt hại 
rất lớn về người và của. Nhóm phóng viên thời sự báo 
điện tử Người lao động, đăng tải tại 
https://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/chay-lon-tai-tt-
thuong-mai-quoc-te--thiet-hai-rat-lon-ve-nguoi-va-cua-
75757.htm (truy cập 12/02/2021). 
16. Vụ hỏa hoạn ITC, Wikipedia, đăng tải tại 
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Vụ_hỏa_hoạ
n_ITC&oldid=64462386 (truy cập 12/02/2021). 
17. Hương Vũ – Hương Giang. Nhiều bài học từ vụ cháy 
chung cư 18 tầng. Báo điện tử Công an Hà Nội đăng 
tải tại 
chay-chung-cu-18-tang-157174/ (truy cập 
12/02/2021). 
18. Bùi Xuân, Tâm Phạm và CTV. Chung cư phát hỏa, 
KẾT CẤU - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG 
12 Tạp chí KHCN Xây dựng - số 1/2021 
hàng trăm người mắc kẹt. Báo điện tử Công an nhân 
dân, đăng tải tại 
ham-chung-cu-nhieu-nguoi-mac-ket-368734/ (truy cập 
12/02/2021). 
19. Cao Nguyên, Khánh Vũ, Đăng Hải. Vụ cháy ở chung 
cư CT4 Khu đô thị Xa La: Cháy nhà mới ra vi phạm, 
báo điện tử Lao động, đăng tải tại 
https://laodong.vn/archived/vu-chay-o-chung-cu-ct4-
khu-do-thi-xa-la-chay-nha-moi-ra-vi-pham-707736.ldo 
(truy cập 12/02/2021). 
20. Thông tin ban đầu về vụ cháy quán Karaoke tại số 68 
Trần Thái Tông, Thành phố Hà Nội. Cổng thông tin 
điện tử Bộ Công an, đăng tải tại 
=15495 (truy cập 12/02/2021). 
21. Xét xử vụ cháy quán Karaoke ở Cầu Giấy khiến 13 
người tử vong. Báo điện tử An ninh Thủ đô, đăng tải 
tại https://anninhthudo.vn/xet-xu-vu-chay-quan-
karaoke-o-cau-giay-khien-13-nguoi-tu-vong-
post348295.antd (truy cập 12/02/2021). 
22. Công Tâm. Đề nghị truy tố 2 bị can liên quan vụ cháy 
Chung cư Carina. Báo điện tử Trang điện tử Đảng bộ 
Thành phố Hồ Chí Minh, đăng tải tại 
https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/de-nghi-truy-to-2-bi-can-
lien-quan-vu-chay-chung-cu-carina-1491853240 (truy 
cập 12/02/2021). 
23. Hồng Liên. Phục hồi điều tra vụ cháy chung cư Carina 
làm 13 người tử vong. Báo điện tử Công an Thành 
phố Hồ Chí Minh, đăng tải tại 
an/phuc-hoi-dieu-tra-vu-chay-chung-cu-carina-lam-13-
nguoi-tu-vong-o-sai-gon_107643.html (truy cập ngày 
21/02/2021). 
24. E. Ronchi and D. Nilsson (2013). Fire evacuation in 
high-rise buildings: a review of human behaviour and 
modelling research. Fire Science Reviews 2013, 2:7. 
25. Society of Fire Protection Engineers (SFPE) (2019), 
SFPE Guide to Human behavior in Fire, 2
nd
 Edition. 
https://doi.org/10.1007/978-3-319-94697-9_1. 
26. J. Valiulis (2015). Building Exterior Wall Assembly 
Flammability: Have we forgotten the past 40 Years? 
Fire Engineering Magazine, November 2015. 
27. Kate TQ Nguyen, Pasindu Weerasinghe, Priyan Mendis, 
Tuan Ngo (2016). Performance of modern buildings 
facades in fire: a comprehensive review. Electronic 
Journal of Structural Engineering 16(1). pp. 69 – 86. 
28. Keisuke Himoto, Yasuo Akimoto, Akihiko Hokugo and 
Takeyoshi Tanaka (2008). Risk and Behavior of Fire 
Spread in a Densely-built Urban Area. Fire safety science 
- Proceedings of The ninth international symposium, 
2008 International Association for Fire Safety Science 
(pp.267-278)/DOI:10.3801/iafss.fss.9-267. 
29. Longhua Hu, James A. Milke and Bart Merci (2016). 
Special Issue on Fire Safety of High-Rise Buildings. 
Fire Technology, 53, 1-3, 2017. DOI: 10.1007/s10694-
016-0638-7. 
30. John H. Klote (2016). Chapter 50 - Smoke Control. 
SFPE Handbook of Fire Protection. 5
th
 Edition. 
Gaithersburg, MD: Society of Fire Protection 
Engineers. pp. 1785 – 1823. 
31. National Building Code of India. Volume 1 (Third 
revision 2016). Breau of Indian Standards. 
32. Xiao-qian SUN, Ming-chun LUO (2014). Fire risk 
assessment for supper high-rise buildings. Procedia 
Engineering 71 (2014), pp. 492-501. DOI: 
10.1016/j.proeng.2014.04.071. 
33. Chris Jelenewicz (2015). Fire safety for very tall 
buildings. International Fire Protection (16/12/2015). 
Đăng tải tại https://ifpmag.mdmpublishing.com/fire-
safety-for-very-tall-buildings (truy cập 12/02/2021). 
34. James Antell and Peter Weismantle (2012). 20 Years 
of High-rise fire safety: from Jin Mao to Kingdom 
tower. CTBUH 2012 9
th
 World Congress, Shanghai, 
đăng tải tại 
https://global.ctbuh.org/resources/papers/download/92
3-20-years-of-high-rise-fire-safety-from-jin-mao-to-
kingdom-tower.pdf (truy cập 12/02/2021). 
35. Peter Weismantle and James Antell (2019). Fifty 
Years of fire safety in supertall buildings. CTBUH 2019 
Chicago 10
th
 World Congress Proceeding – 50 
Forward | 50 Back. Đăng tải tại 
https://global.ctbuh.org/resources/papers/download/42
64-fifty-years-of-fire-safety-in-supertall-buildings.pdf 
(truy cập 12/02/2021). 
36. Axel Mossberg, Daniel Nilsson and Kristin Andrée 
(2020). Unannounced evacuation experiment in a 
high-rise hotel building with evacuation elevators: A 
study of evacuation behaviour using eye-tracking. Fire 
Technology (Published online 01 Oct. 2020), đăng tải 
tại https://doi.org/10.1007/s10694-020-01046-1 (truy 
cập 12/02/2021). 
Ngày nhận bài: 23/4/2021. 
Ngày nhận bài sửa: 28/4/2021. 
Ngày chấp nhận đăng: 28/4/2021. 
KẾT CẤU - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG 
Tạp chí KHCN Xây dựng - số 1/2021 13 
1. 1. QCVN 06:2020/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. 
2. 2. NFPA 5000 Building Construction and Safety Codes. 2018 edition. 
3. 3. СП 477.1325800.2020Здания и комплексы высотные. Требования пожарнойбезопасности. 
4. 4. СП 1.13130.2009 (Изменение № 1 к СП 1.13130.2009) Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы. 
5. 5. The Building Regulations 2000. Fire Safety. Approved Document B. Volume 2 (2006 Edition Ammended 2007). 
6. 6. The Building Standard Law. Law No. 201 May. 24, 1950 (Luật sửa đổi bổ sung số 19, 2007, ngày 28 tháng 9 
năm 2007). The Building Center of Japan (BCJ), 2009. 
7. 7. The Building Standard Law Enforcement Order. Cabinet Order No. 338 Nov. 16, 1950 (Lệnh Nội các sửa đổi bổ 
sung số 235, 2007, ngày 01 tháng 10 năm 2007). The Building Center of Japan (BCJ), 2009. 
8. 8. GB 50016-2014 Code for fire protection design of buildings. 
9. 9. Code of practice for fire precaution in buildings 2018 (Singapore). Singapore Civil Defence Force. 8th edition 
(2018). 
10. 10. Code of practice for fire safety in buildings (Hong Kong). 2011 edition (revision 2015). 
11. 11. Danh sách tòa nhà cao nhất Việt Nam, đăng tải tại https://www.emporis.com/country/100186/vietnam (truy cập 
ngày 12/02/2021). 
12. 12. Jame Carrigan, Brian Blicher, Laura Bennett và Ronald Spadafora (2015), Fire/Life Safety in High-rise Buildings. 
Council on Tall Buildings and Urban Habitat. Đăng tải tại địa chỉ 
https://global.ctbuh.org/resources/papers/download/2522-firelife-safety-in-high-rise-buildings.pdf (truy cập ngày 
12/02/2021). 
13. 13. Society of Fire Protection Engineers (SFPE) (2020), Engineering guide: Fire safety for very tall buildings, 2nd 
Edition. 1
st
 Draft for public comment version, August 8, 2020. 
14. 14. Fire in South Korean apartment high-rise huts at least 88. AP News, đăng tải tại 
https://apnews.com/article/south-korea-fires-archive-ce6326eef38706adf702f0f5676288ba (truy cập 12/02/2021). 
15. 15. Cháy lớn tại Trung tâm thương mại quốc tế, thiệt hại rất lớn về người và của. Nhóm phóng viên thời sự báo điện 
tử Người lao động, đăng tải tại https://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/chay-lon-tai-tt-thuong-mai-quoc-te--thiet-hai-rat-
lon-ve-nguoi-va-cua-75757.htm(truy cập 12/02/2021). 
16. 16. Vụ hỏa hoạn ITC, Wikipedia, đăng tải tại 
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Vụ_hỏa_hoạn_ITC&oldid=64462386 (truy cập 12/02/2021). 
KẾT CẤU - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG 
14 Tạp chí KHCN Xây dựng - số 1/2021 
17. 17. Hương Vũ – Hương Giang. Nhiều bài học từ vụ cháy chung cư 18 tầng. Báo điện tử Công an Hà Nội đăng tải 
tại  (truy cập 12/02/2021). 
18. 18. Bùi Xuân, Tâm Phạm và CTV. Chung cư phát hỏa, hàng trăm người mắc kẹt. Báo điện tử Công an nhân dân, 
đăng tải tại  (truy cập 12/02/2021). 
19. 19. Cao Nguyên, Khánh Vũ, Đăng Hải. Vụ cháy ở chung cư CT4 Khu đô thị Xa La: Cháy nhà mới ra  vi phạm, báo 
điện tử Lao động, đăng tải tại https://laodong.vn/archived/vu-chay-o-chung-cu-ct4-khu-do-thi-xa-la-chay-nha-moi-ra-
vi-pham-707736.ldo (truy cập 12/02/2021). 
20. 20. Thông tin ban đầu về vụ cháy quán Karaoke tại số 68 Trần Thái Tông, Thành phố Hà Nội. Cổng thông tin điện tử 
Bộ Công an, đăng tải tại  (truy cập 12/02/2021). 
21. 21. Xét xử vụ cháy quán Karaoke ở Cầu Giấy khiến 13 người tử vong. Báo điện tử An ninh Thủ đô, đăng tải tại 
https://anninhthudo.vn/xet-xu-vu-chay-quan-karaoke-o-cau-giay-khien-13-nguoi-tu-vong-post348295.antd (truy cập 
12/02/2021). 
22. 22. Công Tâm. Đề nghị truy tố 2 bị can liên quan vụ cháy Chung cư Carina. Báo điện tử Trang điện tử Đảng bộ 
Thành phố Hồ Chí Minh, đăng tải tại https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/de-nghi-truy-to-2-bi-can-lien-quan-vu-chay-chung-
cu-carina-1491853240 (truy cập 12/02/2021). 
23. 23. Hồng Liên. Phục hồi điều tra vụ cháy chung cư Carina làm 13 người tử vong. Báo điện tử Công an Thành phố 
Hồ Chí Minh, đăng tải tại 
vong-o-sai-gon_107643.html (truy cập ngày 21/02/2021). 
24. 24. E. Ronchi và D. Nilsson (2013). Fire evacuation in high-rise buildings: a review of human behaviour and 
modelling research. Fire Science Reviews 2013, 2:7.  . 
25. 25. Society of Fire Protection Engineers (SFPE) (2019), SFPE Guide to Human behavior in Fire, 2nd Edition. 
https://doi.org/10.1007/978-3-319-94697-9_1 . 
26. 26. J. Valiulis (2015). Building Exterior Wall Assembly Flammability: Have we forgotten the past 40 Years? Fire 
Engineering Magazine, November 2015. 
27. 27. Kate TQ Nguyen, Pasindu Weerasinghe, Priyan Mendis, Tuan Ngo (2016). Performance of modern buildings 
facades in fire: a comprehensive review.Electronic Journal of Structural Engineering 16(1) 2016. Trang 69 – 86. 
28. 28. Keisuke Himoto, Yasuo Akimoto, Akihiko Hokugo vàTakeyoshi Tanaka (2008). Risk and Behavior of Fire Spread 
in a Densely-built Urban Area. Fire safety science - Proceedings of The ninth international symposium, 2008 
International Association for Fire Safety Science (trang 267-278)/ doi:10.3801/iafss.fss.9-267. 
29. 29. Longhua Hu, James A. Milke và Bart Merci (2016). Special Issue on Fire Safety of High-Rise Buildings. Fire 
Technology, 53, 1-3, 2017. DOI: 10.1007/s10694-016-0638-7. 
30. 30. John H. Klote. Chapter 50 - Smoke Control. SFPE Handbook of Fire Protection. 5th Edition. Gaithersburg, MD: 
Society of Fire Protection Engineers, 2016. Trang 1785 – 1823. 
31. 31. National Building Code of India. Volume 1 (Third revision 2016). Breau of Indian Standards. 
32. 32. Xiao-qian SUN, Ming-chun LUO (2014). Fire risk assessment for supper high-rise buildings. Procedia 
Engineering 71 (2014), trang 492-501. doi: 10.1016/j.proeng.2014.04.071. 
33. 33. Chris Jelenewicz (2015). Fire safety for very tall buildings. International Fire Protection (16/12/2015). Đăng tải tại 
https://ifpmag.mdmpublishing.com/fire-safety-for-very-tall-buildings (truy cập 12/02/2021). 
34. 34. James Antell và Peter Weismantle (2012). 20 Years of High-rise fire safety: from Jin Mao to Kingdom tower. 
CTBUH 2012 9
th
 World Congress, Shanghai, đăng tải tại https://global.ctbuh.org/resources/papers/download/923-20-
years-of-high-rise-fire-safety-from-jin-mao-to-kingdom-tower.pdf (truy cập 12/02/2021). 
35. 35. Peter Weismantle và James Antell (2019). Fifty Years of fire safety in supertall buildings. CTBUH 2019 Chicago 
10
th
 World Congress Proceeding – 50 Forward | 50 Back. Đăng tải tại 
https://global.ctbuh.org/resources/papers/download/4264-fifty-years-of-fire-safety-in-supertall-buildings.pdf (truy cập 
12/02/2021). 
KẾT CẤU - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG 
Tạp chí KHCN Xây dựng - số 1/2021 15 
36. 36. Axel Mossberg, Daniel Nilsson và Kristin Andrée (2020). Unannounced evacuation experiment in a high-rise 
hotel building with evacuation elevators: A study of evacuation behaviour using eye-tracking. Fire Technology 
(Published online 01 Oct. 2020), đăng tải tại https://doi.org/10.1007/s10694-020-01046-1 (truy cập 12/02/2021). 
37. 
38. 
HIGH-RISE BUILDINGS AND THE MATTERS OF FIRE SAFETY 
Hoang Anh Giang 
Viet Nam Institute for Building Science and Technology 
39. 

File đính kèm:

  • pdfve_van_de_dam_bao_an_toan_chay_doi_voi_nha_cao_tang.pdf
Ebook liên quan