Cải cách Kinh tế - Xã hội của Nhật Bản sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai và Vai trò của Mỹ

Tóm tắt Cải cách Kinh tế - Xã hội của Nhật Bản sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai và Vai trò của Mỹ: ...này cũng nh- vai trò của Mỹ trong đó. Đồng thời, là một quốc gia đang phát triển và với mục tiêu trở thành n-ớc công nghiệp theo h-ớng hiện đại vào năm 2020, chắc chắn Việt Nam rất cần những kinh nghiệm quý báu để phát triển đất n-ớc nh- những kinh nghiệm mà Nhật Bản đã từng trải qua. Do vậy...ải cách khác (nh- cải cách chính trị trong tác phẩm của Hoàng Thị Minh Hoa) hoặc chỉ là một vấn đề trong nhiều vấn đề của Nhật Bản giai đoạn này (nh- tác giả Nguyễn Văn Kim, Lê Văn Sang hay L-u Ngọc Trịnh). Do đó, cái gọi là điểm mới hay đúng hơn là điểm khác (chứ không dám nói là phát triển...Chính trị Nhật Bản (1854 - 1954), Nxb Lan Đình, Sài Gòn 8. EZA F.Vogel (1989), Nhật Bản số 1, những bài học cho Hoa Kỳ, Viện nghiên cứu quản lý Trung -ơng, Trung tâm thông tin t- liệu, Hà Nội 9. G.C.Allen (1988), Chính sách kinh tế Nhật Bản, tập I, ủy ban KHXH, Viện kinh tế Thế giới, Hà Nộ...

pdf15 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 1169 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf02050000737.pdf
Ebook liên quan