Chất lƣợng thẩm định tín dụng tại nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Tóm tắt Chất lƣợng thẩm định tín dụng tại nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam: ... nộp kèm theo phƣơng án SXKD của mình. Trong phƣơng án SXKD xin vay vốn thƣờng chỉ rõ: Tình hình nhu cầu của thị trƣờng; Dự báo doanh thu; Ƣớc lƣợng chi phí; Ƣớc lƣợng lợi nhuận gộp, Ƣớc lƣợng lợi nhuận thuần; Đánh giá khả năng hoàn trả gốc và lãi. Thông thƣờng các phƣơng án SXKD phải hiệu q... trên địa bàn có sự cạnh tranh cao, chƣa thực sự bám sát diễn biến của thị trƣờng để có biện pháp ứng phó kịp thời, còn có tƣ tƣởng ỷ lại vào nguồn vốn hỗ trợ của Trung ƣơng (TW) + Nhiều chi nhánh huy động nguồn vốn không đạt chỉ tiêu kế hoạch (nội tệ 49 chi nhánh, không đạt kế hoạch 11.416...ng tin Sáu là: Thời gian thực hiện thẩm định tuân thủ đúng quy định Bảy là: Tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức an toàn 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 2.3.2.1. Hạn chế Thứ nhất: Công tác tổ chức thẩm định chƣa hoàn thiện Thứ hai: Quy trình thẩm định cho vay chƣa hoàn chỉnh Thứ ba: Về nội dun...

pdf30 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 30/05/2015 | Lượt xem: 645 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050000853.pdf