Luận văn Ảnh hưởng của sự thay đổi tỷ suất thuế thu nhập doanh nghiệp đến việc điều chỉnh lợi nhuận: trường hợp các công ty cổ phần niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt Luận văn Ảnh hưởng của sự thay đổi tỷ suất thuế thu nhập doanh nghiệp đến việc điều chỉnh lợi nhuận: trường hợp các công ty cổ phần niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh: ...mục tiêu thuế và cũng được sử dụng cho mục tiêu báo cáo tài chính Nếu mức độ liên kết rơi vào dạng 2,3 và 4, việc lựa chọn chính sách kế tốn để điều chỉnh lợi nhuận kế tốn sẽ cĩ ảnh hưởng đến thu nhập chịu thuế. Đây là điều kiện tiền đề cho hành động quản trị lợi nhuận của các doanh nghi...7591595 -0.00782746 17 DHA 0.00292417 0.10442628 -0.13377414 1.61925565 18 NKD 0.01629731 0.32002898 -0.41216063 0.05069666 19 SSC 0.08575131 0.03310754 -0.06115654 0.01943485 20 MHC -0.50391622 0.26512045 -0.06549570 0.08647646 3.1.2. Kiểm nghiệm giả thuyết Theo giả thuyết H1 thì các cơ...yết năm 2006 : Theo Cơng văn 11924/TC/CTS ngày 20/10/2004 về ưu đãi thuế TNDN với tổ chức niêm yết chứng khốn, nhĩm cơng ty này được giảm 50% thuế 20 TNDN của năm 2007 và năm 2008 cho nên ở nhĩm cơng ty này động cơ điều chỉnh giảm lợi nhuận chịu thuế năm 2008 thấp nhất trong các nhĩm cơ...

pdf27 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 26/08/2014 | Lượt xem: 775 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (2).pdf