Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4- Kế toán trách nhiệm

Tom tat Bai giang Ke toan quan tri: Chuong 4- Ke toan trach nhiem: ... tam trach nhiem Loai bao cao Trung tam chi phi Bao cao tinh hinh thuc hien chi phi Trung tam doanh thu Bao cao tinh hinh thuc hien doanh thu Trung tam kinh doanh Bao cao thu nhap theo hinh thuc so du dam phi Trung tam dau tu Bao cao thu nhap theo hinh thuc so du dam phi 04-03-2012 8 Vi... thu va trung tam chi phi, nen ngoai cac chi tieu duoc su dung o hai trung tam tren con su dung cac chi tieu nhu sau: - Tong loi nhuan: chi tieu nay do luong quy mo va pham vi trach nhiem trung tam kinh doanh. - Ty suat loi nhuan tren von phan cap: chi tieu nay the hien hieu suat cua trung tam...10.000 Bien phi BH va QLDN 160.000 156.000 +4.000 Tongbien phi 660.000 646000 +14.000 So du dam phi 540.000 504.000 - 36.000 Dinh phi co the kiem soat Chi phi hang ban 100.000 100.000 -0- Chi phi QLDN 80.000 80.000 -0- Cac dinh phi khac 60.000 60.000 -0- Tong dinh phi 240.000 240.000 -0- So...

pdf22 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 1235 | Lượt tải: 2download

File đính kèm:

  • pdfktqt_chuong_4_5823.pdf