Luận văn Xây dựng mặt lưới tam giác 3d xấp xỉ mặt cong tham số bézier

Tóm tắt Luận văn Xây dựng mặt lưới tam giác 3d xấp xỉ mặt cong tham số bézier: ...Thư viện hỗ trợ xử lý đồ họa OpenGL OpenGL (Open Graphics Library) là một tiêu chuẩn kỹ thuật đồ họa nhằm mục đích định ra một giao diện lập trình ứng dụng đồ họa 3D được phát triển đầu tiên bởi Silicon Graphic, Inc. 8 1.5. Kết chương Trong chương này trình bày các phương pháp biểu diễn c...sẽ thay đổi trên một đường cong nào đĩ. Nếu cho các đường cong này chính là các đường cong Bézier, mỗi đường cong dựa trên (n + 1) điểm điều khiển thì: )()( 0 , uBPuP ni n i jij ∑ = = Lúc này: )()(),( 0 0 , vBuBPvuP mj n i n i m j ji∑∑ = = = (2.3) Ta cũng gọi đây là dạn...]. Các đa thức Bernstein 3 biến là cơ sở của dạng mặt cong được viết lại như sau [6]: kii nkji kji kji nkji kji n kji wvukji n wvu kji kji wvuB ∑∑ =++ ≥ =++ ≥ = ++ = 0,,0,, ,, !!! ! !!! )!(),,( Đa thức này thỏa mãn quan hệ đệ quy: ),,(),,(),,(),,( 1 1,,1 ,1,1 ,,1,, ...

pdf13 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 23/08/2014 | Lượt xem: 746 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (23).pdf
Ebook liên quan