Mô hình khai phá quan điểm dựa trên đặc trưng các đánh giá sản phẩm trong tiếng Việt

Tóm tắt Mô hình khai phá quan điểm dựa trên đặc trưng các đánh giá sản phẩm trong tiếng Việt: ... . . . . . . . . 29 4.1.2 Experimental Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 4.2 Product Features Extraction Evaluation . . . . . . . . . . . . . . . . 30 4.3 Opinion Words Extraction Evaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 4.4 The Whole System Evaluation . . . . . . ...f methods for multiclass support vector machines. IEEE Transactions on Neural Networks, 13(2):415–425, 2002. URL org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=991427&isnumber=21380. 38 Bibliography 39 Minqing Hu and Bing Liu. Mining and summarizing customer reviews. In Proceedings of the tenth ACM SIGKDD int... Processing, HLT ’05, pages 339–346, Stroudsburg, PA, USA, 2005. Association for Computational Linguistics. Guang Qiu, Bing Liu, Jiajun Bu, and Chun Chen. Expanding domain sentiment lexicon through double propagation. In Proceedings of the 21st international jont conference on Artifical intelli- ...

pdf6 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 31/05/2015 | Lượt xem: 596 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00051000087.pdf
Ebook liên quan