Quản lý, giám sát và điều khiển thiết bị bằng phần mềm trên Android thông qua mạng điện thoại di động

Tóm tắt Quản lý, giám sát và điều khiển thiết bị bằng phần mềm trên Android thông qua mạng điện thoại di động: ... kỳ lúc bào nó cần cho việc xử lý một cuộc gọi.  AUC (Authencation Centre): Trung tâm nhận thực. Khi một thuê bao muốn truy nhập mạng, VLR đang quản lý sẽ kiểm tra thông tin yêu cầu của thuê bao có được chấp nhận hay không, nghĩa là nó thực hiện một sự nhận thực.  EIR (Equipment Identifi...ược đặt trên mạng Internet, nếu đặt trong location của nhà cung cấp dịch vụ di động thì cần phải làm việc với nhà cung cấp.  Mô hình kết nối:  Thiết bị điều khiển kết nối với server để gửi lệnh điều khiển cũng như lấy thông tin trang thái của thiết bị chấp hành và lưu thông tin lên Server....kiểm soát và cung cấp dịch vụ gửi tin nhắn đi khi chương trình có yêu cầu.  SMS Receiver: Module nhận sự kiện SMS từ hệ thống.  File System to store data: Hệ thống các file dữ liệu được lưu trên thẻ nhớ của điện thoại Android. 4.2.3. Giao diện chƣơng trình Hình Error! No text of specifie...

pdf15 trang | Chia sẻ: kasablanca | Lượt xem: 857 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050001334.pdf
Ebook liên quan