Nâng cao năng lực tài chính của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam giai đoạn 2012-2015

Tóm tắt Nâng cao năng lực tài chính của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam giai đoạn 2012-2015: ...ảo chất lƣợng dịch vụ ngày càng cao của khách hàng trong nền kinh tế thị trƣờng. - Đáp ứng yêu cầu của hội nhập tài chính quốc tế. - Do yêu cầu hiện đại hóa công nghệ trong môi trƣờng cạnh tranh 1.2.2. Các tiêu chí phản ánh năng lực tài chính của NHTM 1.2.2.1. Chỉ tiêu về vốn Vốn Điều lệ....5: Phân loại nợ của BIDV (tính tại thời điểm 31/12 hàng năm) Đơn vị: triệu đồng CHỈ TIÊU 2009 2010 2011 6 tháng đầu 2012 Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Nợ đủ tiêu chuẩn 159.951. 688 80,95 % 202.574. 339 85,44 % 233.765. 981 ... của các NHTMCP. - Mặc dù tỷ trọng cho vay ngoài quốc doanh chuyển biến theo hƣớng tích cực nhƣng dƣ nợ cho vay tƣ nhân cá thể còn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng dƣ nợ toàn hệ thống; tỷ lệ nợ xấu chiếm tỷ trọng cao nhất thuộc về khối doanh nghiệp nhà nƣớc. - Việc quản lý duy trì và phát triển...

pdf24 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 926 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050002129.pdf
Ebook liên quan