Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VPBANK) trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Tóm tắt Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VPBANK) trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế: ...ng cạnh tranh và hội nhập quốc tế” của Nhà xuất bản Thống kê do nhiều tác giả tham gia hội thảo ngành ngân hàng (2006). Đây là những công trình nghiên cứu đã đưa hệ thống hóa được lý luận về cạnh tranh trong lĩnh vực NH, đã đưa ra được tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh (NLCT) và đánh giá N... sở đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao NLCT của VPBank. Trên cơ sở mục đích nghiên cứu, đề tài xác định những nhiệm vụ cụ thể sau: - Hệ thống hóa lý luận về cạnh tranh và NLCT nói chung và của hệ thống NHTMCP nói riêng trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế (KTQT). - Phân tích, đánh ...g, Dự án VIE/02/009. 8. Tô Ánh Dương (2009), “Những có hội và thách thức của các NHTM Việt Nam trong cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế”, Tạp chí Ngân hàng, (18), tr 6-7. 9. Nguyễn Dũng (2009), “Bàn về giải pháp nâng cao NLCT của các NHTM Việt Nam”, Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ,...

pdf5 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 29/05/2015 | Lượt xem: 650 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050000377.pdf
Ebook liên quan