Phát triển doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

Tóm tắt Phát triển doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam: ...02 - Nguyễn Quang A, 2009, “ Địa vị và vai trò của các tập đoàn kinh tế nhà nước”, báo cáo tại hội thảo “ Tập đoàn kinh tế nhà nước – Lý luận và thực tiễn”, 2009 - Bộ Tài chính, “Cải cách, đổi mới doanh nghiệp nhà nước”, 2005 - Nguyễn Quang A, “Vì sao Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém h...àm rõ lý thuyết phát triển doanh nghiệp nhà nước (khái niệm, tiêu chí đánh giá, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển) - Từ việc nghiên cứu các số liệu và tình hình hoạt động của khu vực doanh nghiệp nhà nước của Tổng cục thống kê, Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước, đề...c văn kiện gia nhập WTO của Việt Nam. 4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, (2006), Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2006- 2010, NXB Lao động xã hội. 5. Brian Van Arkadie và Raymond Mallon, (2004), Việt Nam con hổ đang chuyển mình?, NXB Thống kê. 6. Nguyễn Kim Cúc, PGS, TS Kim Văn Chính, (2006), Sở ...

pdf4 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 29/05/2015 | Lượt xem: 672 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050000381.pdf
Ebook liên quan