Bảo hiến và vai trò của bảo hiến trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam

Tóm tắt Bảo hiến và vai trò của bảo hiến trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam: ...được áp dụng, nhất là trong hoạt động của các cơ quan nhà nước ở trung ương. Hình thức kiến nghị thông qua hoạt động giám sát của các cơ quan của Quốc hội chưa thực sự đem lại hiệu quả. Những hạn chế này làm cho hiến pháp Việt Nam không có hiệu lực áp dụng trực tiếp. Các cơ quan, tổ chức thực ...ũ Hồng Anh, Giám sát Hiến pháp (Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 12/2003); Bùi Ngọc Sơn, Cơ sở của chế độ bảo hiến (Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 12/2003); PGS.TS. Thái Vĩnh Thắng, Mô hình cơ quan bảo hiến của các nước trên thế giới (Tạp chí Luật học số 5/2004); Ths. Lê Tuấn Sơn, Tào Thị Quyên,...ơng pháp nghiên cứu - Phương pháp luận là quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân thể hiện trong các nghị quyết của Đả...

pdf8 trang | Chia sẻ: kasablanca | Lượt xem: 846 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfV_L0_01325.pdf
Ebook liên quan