Phân tích tài chính tại Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt

Tóm tắt Phân tích tài chính tại Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt: ... ty:Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Tên giao dịch:Bảo hiểm Bảo Việt Hình thức pháp lý:Công ty Trách nhiệm hữu hạn do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn Vốn điều lệ: 1.500 tỷ đồng Việt Nam Hoạt động kinh doanh: Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, kinh doanh tái bảo hiểm, giám định tổn thất, đầu...02.776 2.325.016.106.806 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 345.420.466.667 703.864.000.000 1.585.700.800.000 1.478.300.000.000 Các khoản phải thu 1.248.793.585.529 1.409.444.890.826 1.481.402.663.106 1.910.070.897.374 Hàng tồn kho 9.552.444.435 9.160.988.407 9.705.9...HẢI THU 2011 NỢ PHẢI TRẢ 2011 16 NGẮN HẠN NGẮN HẠN 1. Phải thu của khách hang 1.921.237.280.509 1. Phải trả người bán 586.898.946.684 2. Trả trước cho người bán. 5.588.200.707 2. Người mua trả tiền trước 13.681.641.327 3. Thuế giá trị gia tăng ...

pdf22 trang | Chia sẻ: kasablanca | Lượt xem: 709 | Lượt tải: 3download

File đính kèm:

  • pdf00050002098.pdf
Ebook liên quan