Tài liệu Ứng dựng tin học xây dựng - Lê Phương Bình (Phần 1)

Tóm tắt Tài liệu Ứng dựng tin học xây dựng - Lê Phương Bình (Phần 1): ...%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ ³ễQKQJKếDFDÛFWUỉệÚQJKệẹSWDíLWURẹQJ &KRẹQ'HILQH!6WDWLF/RDG&DVHVKRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ WUHÄQWKDQKFRÄQJFXẹo+RặS WKRDẹL'HILQ...FQKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ o+RặSWKRDẹL6DYH0RGHO)LOH$VFKRSKHÛS FKRẹQWKỉPXẹFểHầOỉXYDÚểDÍWWHÄQILOH  Share by Share-connect.blogspot.com 3KҫQ(7$%6FăQEҧQ...ERÃểHÂXWUHÄQVDÚQN1P JLDíWKLHÃWWỉệÚQJGDÚ\PPểỉệẹF[DÄ\WUHÄQWDÃWFDíFDÛFGҫPWDíLWURẹQJJLRÛWDÛFGXẹQJOHÄQGDÂPELHÄQYệÛLJLDÛWUễJLRÛ ểDầ\ODÚN1PJLRÛKXÛWODÚN1P  Share by Share-connect.blogspot.com 3KҫQ(7$%6FăQEҧQ...

pdf61 trang | Chia sẻ: havih72 | Ngày: 27/08/2021 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Tài liệu Ứng dựng tin học xây dựng - Lê Phương Bình (Phần 1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ
;XҩWILOHNӃWTXҧ
 7ͳ0HQX)LOH!3ULQW7DEOHV!$QDO\VLV2XWSXW+ӝSWKRҥL3ULQW2XWSXW7DEOHV


Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ

9¯'8±
7ẽQKWRDÛQQRặLOỉẹFQKDÚWDÂQJFRÛNẽFKWKỉệÛFPDÍWEDấQJQKỉKẻQKYHì7DÂQJYDÚFDRPWDÂQJFDR
P7LHÃWGLHặQFRặW&[[&\ [FP”WLHÃWGLHặQGDÂPK[E [FP”9DặWOLHặXEHÄWRÄQJFDÃSểRặEHÂQ%
  ( N1 P u  N1 PJ  Q 7ếQKWDíLSKDÄQERÃểHÂXWUHÄQWDÃWFDíFDÛFGDÂPN1PKRDẹW
WDíLSKDÄQERÃểHÂXWUHÄQWDÃWFDíFDÛFGDÂPN1PWDíLJLRÛODÚFDÛFOỉẹFWDặSWUXQJWDÛFGXẹQJWDẹLFDÛFQXÛWWUXẹFWKHRFKLHÂX
GỉệQJWUXẹF<YDÚFRÛJLDÛWUễN1

.KệíLểRặQJ(7$%6
7ỉÚWUẻQKểệQ6WDUW!3URJUDPV!(7$%6!(7$%6KRDÍFQKDậSểXÛSOHÄQELHầX WỉệẹQJFXíD(7$%6
WUHÄQPDÚQKẻQKQHÂQ:LQGRZV

Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ

&KRẹQểệQYễN1P
.KệíLWDẹRPRÄKẻQK
&KRẹQ)LOH!1HZ0RGHOKRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ o+RặSWKRẹDL1HZ0RGHO,QLWLDOL]DWLRQShare by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ
/ỉXILOH
&KRẹQ)LOH!6DYHKRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ o+RặSWKRDẹL6DYH0RGHO)LOH$VFKRSKHÛS
FKRẹQWKỉPXẹFểHầOỉXYDÚểDÍWWHÄQILOH


Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ

³ễQKQJKếDểDÍFWUỉQJYDặWOLHặX
&KRẹQ 'HILQH !0DWHULDO 3URSHUWLHV KRDÍF QKDậS FKXRặW YDÚR ELHầX WỉệẹQJ o+RặS WKRDẹL'HILQH
0DWHULDOV
 

³ễQKQJKếDWLHÃWGLHặQ
&KRẹQ'HILQH!)UDPH6HFWLRQVKRDÍF QKDậS FKXRặW YDÚR ELHầX WỉệẹQJ WUHÄQ WKDQK FRÄQJ FXẹo+RặS
WKRDẹL'HILQH)UDPH3URSHUWLHV

 
Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ

³ễQKQJKếDFDÛFWUỉệÚQJKệẹSWDíLWURẹQJ
&KRẹQ'HILQH!6WDWLF/RDG&DVHVKRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ WUHÄQWKDQKFRÄQJFXẹo+RặS
WKRDẹL'HILQH6WDWLF/RDG&DVH1DPHV³ễQKQJKếDFDÛFWRầKệẹSWDíLWURẹQJ
'HILQH!/RDG&RPELQDWLRQVKRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ WUHÄQWKDQKFRÄQJFXẹo+RặSWKRDẹL
'HILQH/RDG&RPELQDWLRQV
 

;DÄ\GỉẹQJPRÄKẻQK
 &KRẹQ6LPLODU6WRULHV
&KRẹQ'UDZ!'UDZ/LQH2EMHFWV!'UDZ/LQHV LQ5HJLRQRUDW&OLFNV 3ODQ(OHY 'KRDÍF
QKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ 
Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ&KRẹQ'UDZ!'UDZ/LQH2EMHFWV!&UHDWH&ROXPQV LQ5HJLRQRUDW&OLFNV 3ODQKRDÍFQKDậS
FKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ

.KDLEDÛRểLHÂXNLHặQOLHÄQNHÃWYệÛLểDÃW
'LFKX\HầQ[XRÃQJPDÍWEDấQJGỉệÛLFXÚQJFKRẹQWDÃWFDíFDÛFểLHầP&KRẹQ$VVLJQ!-RLQW3RLQW!5HVWUDLQV
6XSSRUWVKRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ o+RặSWKRDẹL$VVLJQ5HVWUDLQV

 

.KDLEDÛRWDíLWURẹQJ
7DậW FKHÃểRặKLHầQ WKễFRặWEDấQJFDÛFKFKRẹQ9LHZ!6HW%XLOGLQJ9LHZ2SWLRQVKRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚR
ELHầXWỉệẹQJ o+RặSWKRDẹL6HW%XLGLQJ9LHZ2SWLRQV7URQJKRặSWKRDẹL6HW%XLGLQJ9LHZ2SWLRQVERíGDÃX
FKRẹQKLHầQWKễFRặW&ROXPQ
.KDLEDÛR77'LFKX\HầQOHÄQPDÍWEDấQJWDÂQJKRDÍFFKRẹQWDÃWFDíFDÛFGDÂPWUHÄQPDÍWEDấQJFKXÛ\Û
ểDQJệíFKHÃểRặ6LPLODU6WRULHVVDXểRÛFKRẹQ$VVLJQ!)UDPH/LQH/RDGV!'LVWULEXWHGKRDÍFQKDậSFKXRặW
YDÚRELHầXWỉệẹQJ o+RặSWKRDẹL)UDPH'LVWULEXWHG/RDGV

 


Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ

.KDL EDÛR+7 &KRẹQ WDÃW FDí FDÛF GDÂP WUHÄQPDÍW EDấQJ VDX ểRÛ FKRẹQ $VVLJQ ! )UDPH/LQH/RDGV !
'LVWULEXWHGKRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ o+RặSWKRDẹL)UDPH'LVWULEXWHG/RDGV
 

.KDLEDÛR*,20ệíFKHÃểRặKLHầQWKễFRặWFKX\HầQTXDPDÍWểỉÛQJWUXẹF&KRẹQWDÃWFDíFDÛFểLHầPWUHÄQFDÛF
WDÂQJYDÚVDXểRÛFKRẹQ$VVLJQ!-RLQW3RLQW/RDGV!)RUFHKRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ o+RặS
WKRDẹL3RLQW)RUFHV
 


Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ

7ỉẹểRặQJểDÛQKODẹLQKDìQWDÃWFDíFDÛFểRÃLWỉệẹQJ
&KRẹQ(GLW!$XWR5HODEHO$OOo+RặSWKRDẹL(WDEV

3KDÄQWẽFK
&KRẹQ$QDO\]H!5XQ$QDO\VLVKRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ 


;HPNHÃWTXíDELHÃQGDẹQJFKX\HầQYễ
&KRẹQ 'LVSOD\ ! 6KRZ 'HIRUPHG 6KDSH KRDÍF QKDậS FKXRặW YDÚR ELHầX WỉệẹQJ o +RặS WKRDẹL
'HIRUPHG6KDSH

Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ
Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ

;HPNHÃWTXDíQRặLOỉẹF
&KRẹQ'LVSOD\!6KRZ0HPEHU)RUFHV6WUHVV'LDJUDP!)UDPH3LHU6SDQGUHO)RUFHVKRDÍFQKDậS
FKXRặW YDÚR KRặS WKDí [XRÃQJ YDÚ FKRẹQ )UDPH3LHU6SDQGUHO )RUFHVo+RặS WKRDẹL0HPEHU )RUFH
'LDJUDPIRU)UDPHV'LFKX\HầQTXDODLJLỉìDFDÛFPDÍWểỉÛQJYDÚFKRẹQ[HPNHÃWTXíDQRặLOỉẹFFKRFDÛFWUỉệÚQJKệẹS
WDíLWRầKệẹSWDíLNKDÛFQKDX
 
;HPNHÃWTXíDSKDíQOỉẹF
'LFKX\HầQ[XRÃQJPDÍWEDấQJGỉệÛL FXÚQJ&KRẹQ'LVSOD\!6KRZ0HPEHU)RUFHV6WUHVV'LDJUDP!
6XSSRUW6SULQJ5HDFWLRQVKRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRKRặSWKDí[XRÃQJ YDÚFKRẹQ6XSSRUW6SULQJ5HDFWLRQV

Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ

 

;XDÃWILOHNHÃWTXDí
 &KRẹQ)LOH!3ULQW7DEOHV!$QDO\VLV2XWSXWo+RặSWKRDẹL3ULQW2XWSXW7DEOHV


Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ

Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ


Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ
9¯'8±
7ẽQKWRDÛQQRặLOỉẹFFKRNKXQJVDÚQNKRÄQJJLDQWDÂQJFRÛNẽFKWKỉệÛFQKỉKẻQKYHìFKLHÂXFDRWDÂQJGỉệÛL
FXÚQJODÚPFDÛFWDÂQJWUHÄQFDRP7LHÃWGLHặQFRặW&[[&\ [FP”WLHÃWGLHặQGDÂPK[E [FP”VDÚQ
EHÄ WRÄQJ GDÚ\ KV FP9DặW OLHặX EHÄ WRÄQJ FRÛ FDÃS ểRặ EHÂQ%   ( N1 P u  N1 PJ 
 Q 7ếQKWDíLWẽQKWRDÛQSKDÄQERÃểHÂXWUHÄQVDÚQN1PKRDẹWWDíLWẽQKWRDÛQSKDÄQERÃểHÂXWUHÄQVDÚQN1P
JLDíWKLHÃWWỉệÚQJGDÚ\PPểỉệẹF[DÄ\WUHÄQWDÃWFDíFDÛFGҫPWDíLWURẹQJJLRÛWDÛFGXẹQJOHÄQGDÂPELHÄQYệÛLJLDÛWUễJLRÛ
ểDầ\ODÚN1PJLRÛKXÛWODÚN1P


Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ
.KệíLểRặQJ(7$%6
7ỉÚWUẻQKểệQ6WDUW!3URJUDPV!(7$%6!(7$%6KRDÍFQKDậSểXÛSOHÄQELHầX WỉệẹQJFXíD(7$%6
WUHÄQPDÚQKẻQKQHÂQ:LQGRZV

&KRẹQểệQYễN1P
.KệíLWDẹRPRÄKẻQK
&KRẹQ)LOH!1HZ0RGHOKRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ o+RặSWKRẹDL1HZ0RGHO,QLWLDOL]DWLRQShare by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ

+LHặXFKẩQKGỉìOLHặXWDÂQJ&KRẹQ&XVWRP6WRU\GDWD+LHặXFKẩQKKHặOỉệÛL&KRẹQ&XVWRP*ULG6SDFLQJ

Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ
6DXNKLNKệíLWDẹRKHặOỉệÛL

/ỉXILOH
&KRẹQ)LOH!6DYHKRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ o+RặSWKRDẹL6DYH0RGHO)LOH$VFKRSKHÛS
FKRẹQWKỉPXẹFểHầOỉXYDÚểDÍWWHÄQILOH
³ễQKQJKếDểDÍFWUỉQJYDặWOLHặX
&KRẹQ 'HILQH !0DWHULDO 3URSHUWLHV KRDÍF QKDậS FKXRặW YDÚR ELHầX WỉệẹQJ o+RặS WKRDẹL'HILQH
0DWHULDOV
 
Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ
³ễQKQJKếDWLHÃWGLHặQ
³ễQKQJKếDWLHÃWGLHặQGDÂPFRặW'HILQH!)UDPH6HFWLRQVKRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầX WỉệẹQJ WUHÄQ WKDQK
FRÄQJFXẹo+RặSWKRDẹL'HILQH)UDPH3URSHUWLHV

 


³ễQKQJKếDWLHÃWGLHặQVDÚQ'HILQH!:DOO6ODE'HFN6HFWLRQVKRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ o
+RặSWKRDẹL'HILQH:DOO6ODE'HFN6HFWLRQV
 


Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ
³ễQKQJKếDFDÛFWUỉệÚQJKệẹSWDíLWURẹQJ
&KRẹQ'HILQH!6WDWLF/RDG&DVHVKRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ WUHÄQWKDQKFRÄQJFXẹo+RặS
WKRDẹL'HILQH6WDWLF/RDG&DVH1DPHV

³ễQKQJKếDFDÛFWRầKệẹSWDíLWURẹQJ
'HILQH!/RDG&RPELQDWLRQVKRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ WUHÄQWKDQKFRÄQJFXẹo+RặSWKRDẹL
'HILQH/RDG&RPELQDWLRQV

;DÄ\GỉẹQJPRÄKẻQK
 &KRẹQ6LPLODU6WRULHV
&KRẹQ'UDZ!'UDZ/LQH2EMHFWV!'UDZ/LQHV LQ5HJLRQRUDW&OLFNV 3ODQ(OHY 'KRDÍF
QKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ 

Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ

&KRẹQ'UDZ!'UDZ/LQH2EMHFWV!&UHDWH&ROXPQV LQ5HJLRQRUDW&OLFNV 3ODQKRDÍFQKDậS
FKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ 

&KRẹQ'UDZ!'UDZ/LQHV3ODQ(OHY'KRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ ODÂQOỉệẹWYHìKDLGDÂP
SKXẹ

Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ
&KRẹQ'UDZ!'UDZ$UHD2EMHFWV!&UHDWH$UHDVDW&OLFN3ODQ(OHYKRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầX
WỉệẹQJ YHìFDÛFVDÚQ

&KRẹQ9LHZ!6HW%XLOGLQJ9LHZ2SWLRQVKRDÍF QKDậS FKXRặW YDÚR ELHầX WỉệẹQJ o+RặS WKRDẹL6HW
%XLGLQJ 9LHZ 2SWLRQV 7URQJ KRặS WKRDẹL 6HW %XLGLQJ 9LHZ 2SWLRQV FKRẹQ2EMHFW )LOO YDÚ $SOO\ WR $OO
:LQGRZV


Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ
;DÛFODặSWỉẹểRặQJFKLDQKRíểRÃLWỉệẹQJYXÚQJ
1KDậS FKXRặW YDÚRELHầX WỉệẹQJ ểHầ FKRẹQ WDÃW FDí FDÛF ểRÃL WỉệẹQJYXÚQJ FKRẹQ$VVLJQ!6KHOO$UHDV!
$UHDV2EMHFW0HVK2SWLRQVo+RặSWKRDẹL$UHDV2EMHFW$XWR0HVK2SWLRQV
 

&KRẹQ9LHZ!6HW%XLOGLQJ9LHZ2SWLRQVKRDÍF QKDậS FKXRặW YDÚR ELHầX WỉệẹQJ o+RặS WKRDẹL6HW
%XLGLQJ9LHZ2SWLRQV7URQJKRặSWKRDẹL6HW%XLGLQJ9LHZ2SWLRQVFKRẹQ$XWR$UHD0HVKYDÚ$SOO\WR$OO
:LQGRZV
&KRẹQKDLểLHầPQKỉKẻQKYHì FKRẹQ(GLW!(GLW*ULG'DWD!$GG*ULGDW6HOHFWHG3RLQWVoKRặS
WKRDẹL$GG*ULG/LQHVDW6HOHFWHG3RLQWWURQJKRặSWKRDẹLFKRẹQ3DUDOOHOWR<
 

Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ
1KDậSFKXRặWYDÚRELHầX WỉệẹQJ ểHầ FKRẹQ WDÃW FDí FDÛFểRÃL WỉệẹQJYXÚQJFKRẹQ$VVLJQ!6KHOO$UHDV!
$UHDV2EMHFW0HVK2SWLRQVo+RặSWKRDẹL$UHDV2EMHFW$XWR0HVK2SWLRQV
 
.KDLEDÛRểLHÂXNLHặQOLHÄQNHÃWYệÛLểDÃW
'LFKX\HầQ[XRÃQJPDÍWEDấQJGỉệÛLFXÚQJFKRẹQWDÃWFDíFDÛFểLHầP&KRẹQ$VVLJQ!-RLQW3RLQW!5HVWUDLQV
6XSSRUWVKRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ o+RặSWKRDẹL$VVLJQ5HVWUDLQV
 
.KDLEDÛRWDíLWURẹQJ
.KDLEDÛR77SKDÄQERÃểHÂXOHÄQGDÂP'LFKX\HầQOHÄQPDÍWEDấQJWDÂQJKRDÍFFKRẹQFDÛFGDÂPFDÂQNKDL
EDÛRWDíLWURẹQJFKXÛ\ÛểDQJệíFKHÃểRặ6LPLODU6WRULHV&KRẹQ$VVLJQ!)UDPH/LQHV/RDGV!'LVWULEXWHVKRDÍF
QKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ o+RặSWKRDẹL)UDPHV'LVWULEXWHV/RDGV
Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ
 

.KDLEDÛR77SKDÄQERÃểHÂXOHÄQVDÚQ'LFKX\HầQOHÄQPDÍWEDấQJWDÂQJKRDÍFFKRẹQFDÛFVDÚQFDÂQNKDL
EDÛR WDíL WURẹQJFKXÛ\ÛểDQJệíFKHÃểRặ6LPLODU6WRULHV&KRẹQ$VVLJQ!6KHOO$UHDV/RDGV!8QLIRUPKRDÍF
QKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ o+RặSWKRDẹL8QLIRUP6XUIDFH/RDGV

 

Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ
.KDLEDÛR+7&KRẹQFDÛFVDÚQFDÂQNKDLEDÛR WDíL WURẹQJFKRẹQ$VVLJQ!6KHOO$UHDV/RDGV!8QLIRUP
KRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ o+RặSWKRDẹL8QLIRUP6XUIDFH/RDGV
 


.KDL EDÛR*;'³Hầ FKHÃ ểRặ6LPLODU6WRULHV FKRẹQ FDÛF GDÂPQKỉKẻQK&KRẹQ$VVLJQ!)UDPH/LQH
/RDGV!'LVWULEXWHGKRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ o+RặSWKRDẹL)UDPH'LVWULEXWHG/RDGV


Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ


.KDL EDÛR*;$³Hầ FKHÃ ểRặ6LPLODU6WRULHV FKRẹQ FDÛF GDÂPQKỉKẻQK&KRẹQ$VVLJQ!)UDPH/LQH
/RDGV!'LVWULEXWHGKRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ o+RặSWKRDẹL)UDPH'LVWULEXWHG/RDGVShare by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ


.KDL EDÛR*<'³Hầ FKHÃ ểRặ6LPLODU6WRULHV FKRẹQ FDÛF GDÂPQKỉKẻQK&KRẹQ$VVLJQ!)UDPH/LQH
/RDGV!'LVWULEXWHGKRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ o+RặSWKRDẹL)UDPH'LVWULEXWHG/RDGV


Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ


.KDLEDÛR*<$ ³Hầ FKHÃểRặ6LPLODU6WRULHV FKRẹQFDÛFGDÂPQKỉKẻQK&KRẹQ$VVLJQ!)UDPH/LQH
/RDGV!'LVWULEXWHGKRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ o+RặSWKRDẹL)UDPH'LVWULEXWHG/RDGVShare by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ.KDLEDÛRVRÃPDÍWFDậWểỉDUDNHÃWTXíDQRặLOỉẹFFXíDểRÃLWỉệẹQJểỉệÚQJ
0ệíFKHÃểRặKLHầQWKễFRặWQKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ ểHầFKRẹQWDÃWFDíFDÛFểRÃLWỉệẹQJểỉệÚQJVDXểRÛ
FKRẹQ$VVLJQ!)UDPH/LQH!)UDPH2XWSXW6WDWLRQVKRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ o+RặSWKRDẹL
$VVLJQ2XWSXW6WDWLRQ6SDFLQJ

7ỉẹểRặQJểDÛQKODẹLQKDìQWDÃWFDíFDÛFểRÃLWỉệẹQJ
&KRẹQ(GLW!$XWR5HODEHO$OOo+RặSWKRDẹL(WDEV
Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ
3KDÄQWẽFK
&KRẹQ$QDO\]H!5XQ$QDO\VLVKRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ 

;HPNHÃWTXDíQRặLOỉẹFWURQJGҫPFӝW
&KӑQNKXQJFҫQ[HPQӝLOӵFVDXÿy
&KRẹQ'LVSOD\!6KRZ0HPEHU)RUFHV6WUHVV'LDJUDP!6KHOO6WUHVVHV)RUFHVKRDÍFQKDậSFKXRặW
YDÚRKRặSWKDí[XRÃQJ YDÚFKRẹQ)UDPH3LHU6SDQGUHO)RUFHo+RặSWKRDẹL0HPEHUV)URFH'LDSKUDJP
)RU)UDPHV[XҩWKLӋQ
 
Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ
;HPNHÃWTXDíỉÛQJVXDÃWYDÚQRặLOỉẹFWURQJVDÚQ
&KRẹQ'LVSOD\!6KRZ0HPEHU)RUFHV6WUHVV'LDJUDP!6KHOO6WUHVVHV)RUFHVKRDÍFQKDậSFKXRặW
YDÚRKRặS WKDí[XRÃQJ YDÚ FKRẹQ6KHOO6WUHVVHV)RUFHVo+RặS WKRDẹL(OHPHQW)RUFH6WUHVV&RQWRXUV
IRU6KHOOV
 
Share by Share-connect.blogspot.com

File đính kèm:

 • pdftai_lieu_ung_dung_tin_hoc_xay_dung_le_phuong_binh_phan_1.pdf
Ebook liên quan