Ứng dựng tin học xây dựng - Lê Phương Bình (Phần 2)

Tóm tắt Ứng dựng tin học xây dựng - Lê Phương Bình (Phần 2): ...ot.com 3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ +LHặXFKẩQKGỉìOLHặXWDÂQJ&KRẹQ&XVWRP6WRU\GDWD   Share by Share...LVSOD\&KRẹQ0RGDO,QIRUPDWLRQ 6DXểRÛODÂQOỉệẹWFKRẹQFDÛFWKRÄQJVRÃVDX 0RGDOSDUWLFLSDWLRQIDFWRU /ỉX\ÛFKXN\ÚGDRểRặQJFRÛểệQYễODÚJLDÄ\ V %XLOGLQJ0RGHV Share by Share-connect.blogspot.com 3KҫQ(7$%6FăQEҧQ...%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ ™ 9ӁKӋFӝW 7KLHÃWODặSFKHÃểRặ6LPLODU6WRU\ &KRẹQ6LPLODU6WRULHV 9DÚR9LHZ!6HW3ODQ9LHZKRDÍFQKDÃSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹ...

pdf92 trang | Chia sẻ: havih72 | Ngày: 27/08/2021 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Ứng dựng tin học xây dựng - Lê Phương Bình (Phần 2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ
.KệíLểRặQJ(7$%6
7ỉÚWUẻQKểệQ6WDUW!3URJUDPV!(7$%6!(7$%6KRDÍFQKDậSểXÛSOHÄQELHầX WỉệẹQJFXíD(7$%6
WUHÄQPDÚQKẻQKQHÂQ:LQGRZV

&KRẹQểệQYễN1P
.KệíLWDẹRPRÄKẻQK
&KRẹQ)LOH!1HZ0RGHOKRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ o+RặSWKRẹDL1HZ0RGHO,QLWLDOL]DWLRQ+LHặXFKẩQKKHặOỉệÛL&KRẹQ&XVWRP*ULG6SDFLQJ
Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ

+LHặXFKẩQKGỉìOLHặXWDÂQJ&KRẹQ&XVWRP6WRU\GDWD
Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ
6DXNKLNKệíLWDẹRKHặOỉệÛL

/ỉXILOH
&KRẹQ)LOH!6DYHKRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ o+RặSWKRDẹL6DYH0RGHO)LOH$VFKRSKHÛS
FKRẹQWKỉPXẹFểHầOỉXYDÚểDÍWWHÄQILOH
³ễQKQJKếDểDÍFWUỉQJYDặWOLHặX
&KRẹQ 'HILQH !0DWHULDO 3URSHUWLHV KRDÍF QKDậS FKXRặW YDÚR ELHầX WỉệẹQJ o+RặS WKRDẹL'HILQH
0DWHULDOV
 
Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ
³ễQKQJKếDWLHÃWGLHặQ
³ễQKQJKếDWLHÃWGLHặQGDÂPFRặW'HILQH!)UDPH6HFWLRQVKRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầX WỉệẹQJ WUHÄQ WKDQK
FRÄQJFXẹo+RặSWKRDẹL'HILQH)UDPH3URSHUWLHV
 
³ễQKQJKếDWLHÃWGLHặQVDÚQ'HILQH!:DOO6ODE'HFN6HFWLRQVKRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ o
+RặSWKRDẹL'HILQH:DOO6ODE'HFN6HFWLRQV
 

³ễQKQJKếDWLHÃWGLHặQVDÚQ'HILQH!:DOO6ODE'HFN6HFWLRQVKRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ o
+RặSWKRDẹL'HILQH:DOO6ODE'HFN6HFWLRQV
Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ
 
³ễQKQJKếDFDÛFWUỉệÚQJKệẹSWDíLWURẹQJ
&KRẹQ'HILQH!6WDWLF/RDG&DVHVKRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ WUHÄQWKDQKFRÄQJFXẹo+RặS
WKRDẹL'HILQH6WDWLF/RDG&DVH1DPHV

³ễQKQJKếDFDÛFWRầKệẹSWDíLWURẹQJ
'HILQH!/RDG&RPELQDWLRQVKRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ WUHÄQWKDQKFRÄQJFXẹo+RặSWKRDẹL
'HILQH/RDG&RPELQDWLRQV
Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ

;DÄ\GỉẹQJPRÄKẻQK
7KLHÃWODặSFKHÃểRặ6LPLODU6WRU\

™ 9ӁKӋGҫPFKtQKKӋGҫPWKHRWUөFOѭӟL
&KRẹQ6LPLODU6WRULHV
&KRẹQ'UDZ!'UDZ/LQH2EMHFWV!'UDZ/LQHV LQ5HJLRQRUDW&OLFNV 3ODQ(OHY 'KRDÍF
QKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ 
/DÂQOỉệẹWTXHÛWFKRẹQEDRTXDQKFDÛFYễWUẽOỉệÛLFDÂQYHìGDÂPKẻQKPLQKKRẹDEHÄQGỉệÛL
Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ


™ 9ӁKӋGҫPSKөKӋGҫPWKHRWUөFOѭӟL
&KRẹQ'UDZ!'UDZ/LQH2EMHFWV!'UDZ/LQHV3ODQ(OHY'KRDÍFQKDậSYDÚRELHầXWỉệẹQJ 
Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ
™ 9ӁKӋFӝW
7KLHÃWODặSFKHÃểRặ6LPLODU6WRU\

&KRẹQ6LPLODU6WRULHV
9DÚR9LHZ!6HW3ODQ9LHZKRDÍFQKDÃSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ FKRẹQ6WRU\


&KRẹQ'UDZ!'UDZ/LQH2EMHFWV!&UHDWH&ROXPQV LQ5HJLRQRUDW&OLFNV 3ODQKRDÍFQKDậS
FKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ 
Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ

'LFKX\HầQOHÄQPDÍWEDấQJWDÂQJVDXểRÛFKRẹQ&[


'LFKX\HầQOHÄQPDÍWEDấQJWDÂQJVDXểRÛFKRẹQ&[
Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ

'LFKX\HầQOHÄQPDÍWEDấQJWDÂQJVDXểRÛFKRẹQ&[

'LFKX\HầQOHÄQPDÍWEDấQJWDÂQJVDXểRÛFKRẹQ&[

Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ


™ 9ӁKHặYDÛFK
7KLHÃWODặSFKHÃểRặ6LPLODU6WRU\


&KRẹQ6LPLODU6WRULHV
Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ
&KRẹQ'UDZ!'UDZ$UHD2EMHFWV!'UDZ:DOO3ODQKRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ YHìFDÛF
YDÛFKShare by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ
&KRẹQ(GLW !(GLW5HIHUHQFH3ODQHV !KRặS WKRDẹL(GLW5HIHUHQFH3ODQHV$GG YDÚR PDÍW SKDĩQJ WKDP
FKLHÃXFRÛFDRểRặPYDÚP

&KX\HầQTXDPDÍWểỉÛQJWUXẹFFKRẹQ'UDZ!'UDZ$UHD2EMHFWV!&UHDWH$UHDVDW&OLFN3ODQ(OHY/DÂQ
OỉệẹWYHìFDÛFYDÛFKFỉÛQJWDÂQJYDÚQKỉKẻQKYHì™ 9ӁKHặVDÚQ
&KRẹQ6LPLODU6WRULHV
Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ
&KӑQ'UDZ!'UDZ$UHD2EMHFWV!'UDZ(UHDV3ODQ(OHY'KRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ
ũểӇYӁVDÚQ/DÂQOỉệẹWFKRẹQFDÛFểLHầP$B$B,B,B


™ 9ӁKHặVDÚQ2SHQLQJ
&KӑQ'UDZ!'UDZ$UHD2EMHFWV!'UDZ(UHDV3ODQ(OHY'KRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ
ũểӇYӁVDÚQ/DÂQOỉệẹWFKRẹQFDÛFểLHầP'B'B)B)BYD'B'B)B)BÚ

Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ
&KRẹQ9LHZ!6HW%XLOGLQJ9LHZ2SWLRQVKRDÍF QKDậS FKXRặW YDÚR ELHầX WỉệẹQJ o+RặS WKRDẹL6HW
%XLGLQJ 9LHZ 2SWLRQV 7URQJ KRặS WKRDẹL 6HW %XLGLQJ 9LHZ 2SWLRQV FKRẹQ2EMHFW )LOO YDÚ $SOO\ WR $OO
:LQGRZV

.KDLEDÛRWDíLWURẹQJ
.KDL EDÛR 77 SKDÄQ ERÃ ểHÂX WUHÄQ VDÚQ &KRẹQ FDÛF VDÚQ FDÂQ NKDL EDÛR WDíL WURẹQJ YDÚR 6HOHFW ! E\
:DOO6ODE'HFN6HFWLRQ!6&KRẹQ$VVLJQ!6KHOO$UHDV/RDGV!8QLIRUPKRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầX
WỉệẹQJ o+RặSWKRDẹL8QLIRUP6XUIDFH/RDGV
 


Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ
.KDL EDÛR +7 SKDÄQ ERÃ ểHÂX WUHÄQ VDÚQ &KRẹQ FDÛF VDÚQ FDÂQ NKDL EDÛR WDíL WURẹQJ YDÚR 6HOHFW ! E\
:DOO6ODE'HFN6HFWLRQ!6&KRẹQ$VVLJQ!6KHOO$UHDV/RDGV!8QLIRUPKRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầX
WỉệẹQJ o+RặSWKRDẹL8QLIRUP6XUIDFH/RDGV
 
.KDLEDÛRWDíLWỉệÚQJ77SKDÄQERÃểHÂXWUHÄQGDÂP&KRẹQFDÛFGDÂPFDÂQNKDLEDÛRWDíLWURẹQJYDÚR6HOHFW!
E\)UDPH6HFWLRQFKRẹQ'[YDÚ'[

&KRẹQ$VVLJQ!)UDPHOLQH/RDGV!'LVWULEXWHGKRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ o+RặSWKRDẹL
)UDPH'LVWULEXWHG/RDGV

Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ

.KDLEDÛR'LDSKUDJP
&KRẹQ9LHZ!6HW%XLOGLQJ9LHZ2SWLRQVKRDÍF QKDậS FKXRặW YDÚR ELHầX WỉệẹQJ o+RặS WKRDẹL6HW
%XLGLQJ9LHZ2SWLRQV7URQJKRặSWKRDẹL6HW%XLGLQJ9LHZ2SWLRQVERíFKRẹQ&ROXPQOLQH:DOOYDÚ$SOO\
WR$OO:LQGRZVểHầWDậWKLHặQWKễFRặWYDÛFK
4XHÛW FKRẹQ WDÃW FDí GDÂP VDÚQ YDÚR0HQX $VVLJQ ! 6KHOO$UHDV ! 5LJULG 'LDSKUDJP KRặS WKRDẹL $VLJQ
'LDSKUDJP[XDÃWKLHặQ
 

Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ

;DÛFODặSWỉẹểRặQJFKLDQKRíểRÃLWỉệẹQJYXÚQJ
1KDậS FKXRặW YDÚRELHầX WỉệẹQJ ểHầ FKRẹQ WDÃW FDí FDÛF ểRÃL WỉệẹQJYXÚQJ FKRẹQ$VVLJQ!6KHOO$UHDV!
$UHDV2EMHFW0HVK2SWLRQVo+RặSWKRDẹL$UHDV2EMHFW$XWR0HVK2SWLRQV
&KRẹQ9LHZ!6HW%XLOGLQJ9LHZ2SWLRQVKRDÍF QKDậS FKXRặW YDÚR ELHầX WỉệẹQJ o+RặS WKRDẹL6HW
%XLGLQJ9LHZ2SWLRQV7URQJKRặSWKRDẹL6HW%XLGLQJ9LHZ2SWLRQVFKRẹQ$XWR$UHD0HVKYDÚ$SOO\WR$OO
:LQGRZV

 
Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ
.KDLEDÛR0DVV6RXUFH
&KRẹQ'HILQH!0DVVVRXUFHo+RặSWKRDẹL'HILQHPDVV6RXUFH


.KDLEDÛRểLHÂXNLHặQOLHÄQNHÃWYệÛLểDÃW
'LFKX\HầQ[XRÃQJPDÍWEDấQJGỉệÛLFXÚQJFKRẹQWDÃWFDíFDÛFểLHầP&KRẹQ$VVLJQ!-RLQW3RLQW!5HVWUDLQV
6XSSRUWVKRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ o+RặSWKRDẹL$VVLJQ5HVWUDLQV
 
Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ
7ỉẹểRặQJểDÛQKODẹLQKDìQWDÃWFDíFDÛFểRÃLWỉệẹQJ
&KRẹQ(GLW!$XWR5HODEHO$OOo+RặSWKRDẹL(WDEV3KDÄQWẽFKểHầODÃ\WDÂQJVRÃGDRểRặQJYDÚGDẹQJPRGHGDRểRặQJ
&KRẹQ$QDO\]H!5XQ$QDO\VLVKRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ ;DÛFểễQKWDÂQJVRÃGDRểRặQJULHÄQJYDÚFDÛFGDẹQJGDRểRặQJ
9DÚR'LVSOD\!6KRZWDEOHo+RặSWKRDẹL&KRRVH7DEOHIRUGLVSOD\&KRẹQ0RGDO,QIRUPDWLRQ
6DXểRÛODÂQOỉệẹWFKRẹQFDÛFWKRÄQJVRÃVDX
Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ
0RGDOSDUWLFLSDWLRQIDFWRU

/ỉX\ÛFKXN\ÚGDRểRặQJFRÛểệQYễODÚJLDÄ\V

%XLOGLQJ0RGHV

/ỉX\Û/XÛFQDÚ\GễFKFKX\HầQNKRÄQJFRÛểệQYễ
Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ
&HQWHU0DVV5LJLGLW\

/ỉX\Û/XÛFQDÚ\ểệQYễFXíDPDVVODÚN1BVP


&DÛFGDẹQJGDRểRặQJULHÄQJFXíDFRÄQJWUẻQK
0RGH

Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ

0RGH


0RGH
Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ

0RGH


0RGH
Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ
0RGHShare by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ
7ẽQKWRDÛQWDíLWURẹQJJLRÛWDÛFGXẹQJYDÚRFRÄQJWUẻQKWKHR7&91
7HÄQ7DÂQJ
&KLHÂX
FDR
WỉÚQJ
WDÂQJ
P
.KRÃL
OỉệẹQJ
WDÂQJ
.ẽFK7KỉệÛF
1KDÚ &DR
ểRặ=M
P
*LDÛWUễ
WLHÄXFKXDầQWKDÚQK
SKDÂQWếQK
:M
N1P
*LDÛWUễWLHÄXFKXDầQWKDÚQKSKDÂQ
ểRặQJ;
:3;N1P
*LDÛWUễWLHÄXFKXDầQWKDÚQKSKDÂQ
ểRặQJ<
:3<N1P
7RầQJWDíLWRDÚQ
SKDÂQ
WẽQKWRDÛQN1
'DÚL
/P
5RặQJ
%P F F 'DẹQJ 'DẹQJ 'DẹQJ 'DẹQJ 'DẹQJ 'DẹQJ )[ )\
6725<        
6725<        
6725<        
6725<        
6725<        
6725<        
6725<        
6725<        
6725<        
6725<        
6725<        
6725<        
6725<        
6725<        
6725<        
Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ
*DÛQWDíLWURẹQJJLRÛWDÛFGXẹQJYDÚRFRÄQJWUẻQK
&OLFNYDÚRELHầXWỉệẹQJ ểHầJDÛQWDíLWURẹQJJLRÛWDÛFGXẹQJYDÚRFRÄQJWUẻQK
'HILQH!6WDWLF/RDG&DVHVg
*DÛQWDíLJLRÛWDÛFGXẹQJWKHRSKỉệQJ;

/ỉX\Û&DÂQFKXÛ\ÛểHÃQWRẹDểRặWDÛFGXẹQJFXíDWDíLWURẹQJJLRÛ

Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ
*DÛQWDíLJLRÛWDÛFGXẹQJWKHRSKỉệQJ<

/ỉX\Û&DÂQFKXÛ\ÛểHÃQWRẹDểRặWDÛFGXẹQJFXíDWDíLWURẹQJJLRÛ
Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ
.KDLEDÛR3LHUFKRYDÛFK
&KRẹQYDÛFKFDÂQNKDLEDÛR3LHU


9DÚRDVVLJQ!VKHOODUHD!3LHUODEHOo+RặSWKRDẹL3LHU1DPHV[XDÃWKLHặQFKRẹQ3QKDÃQ2.


Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ


7ỉệQJWỉẹWLHÃQKDÚQKNKDLEDÛR3LHUFKRYDÛFKFRÚQODẹL


Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ
9DÚRDVVLJQ!VKHOODUHD!3LHUODEHOo+RặSWKRDẹL3LHU1DPHV[XDÃWKLHặQFKRẹQ3QKDÃQ2.
Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ
.KDLEDÛR6SDQGUHO/DEHOFKRYDÛFK
&KRẹQYDÛFKFDÂQNKDLEDÛR6SDQGUHO9DÚR$VVLJQ!6KHOO$UHD!6SDQGUHO/DEHO

 

Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ
.KDLEDÛRVRÃPDÍWFDậWểỉDUDNHÃWTXíDQRặLOỉẹFFXíDểRÃLWỉệẹQJểỉệÚQJ
0ệíFKHÃểRặKLHầQWKễFRặWQKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ ểHầFKRẹQWDÃWFDíFDÛFểRÃLWỉệẹQJểỉệÚQJVDXểRÛ
FKRẹQ$VVLJQ!)UDPH/LQH!)UDPH2XWSXW6WDWLRQVKRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ o+RặSWKRDẹL
$VVLJQ2XWSXW6WDWLRQ6SDFLQJ


3KDÄQWẽFKPRÄKẻQK
&KRẹQ$QDO\]H!5XQ$QDO\VLVKRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRELHầXWỉệẹQJ 


;HPNHÃWTXDíQRặLOỉẹFWURQJSKDÂQWỉíGҫPFӝW
&KӑQNKXQJFҫQ[HPQӝLOӵFVDXÿy
&KRẹQ'LVSOD\!6KRZ0HPEHU)RUFHV6WUHVV'LDJUDP!6KHOO6WUHVVHV)RUFHVKRDÍFQKDậSFKXRặW
YDÚRKRặSWKDí[XRÃQJ YDÚFKRẹQ)UDPH3LHU6SDQGUHO)RUFHo+RặSWKRDẹL0HPEHUV)URFH'LDSKUDJP
)RU)UDPHV[XҩWKLӋQ
Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ

;HPNHÃWTXDíQRặLOỉẹFWURQJSKDÂQWỉíYDÛFK


Share by Share-connect.blogspot.com
3KҫQ(7$%6FăQEҧQ%LrQVRҥQ/r3KѭѫQJ%uQK
ӬQJ'өQJ7LQ+ӑF7URQJ;k\'ӵQJ 7UDQJ
;HPNHÃWTXíDSKDíQOỉẹF
'LFKX\HầQ[XRÃQJPDÍWEDấQJGỉệÛL FXÚQJ&KRẹQ'LVSOD\!6KRZ0HPEHU)RUFHV6WUHVV'LDJUDP!
6XSSRUW6SULQJ5HDFWLRQVKRDÍFQKDậSFKXRặWYDÚRKRặSWKDí[XRÃQJ YDÚFKRẹQ6XSSRUW6SULQJ5HDFWLRQV


;XDÃW)LOHNHÃWTXDí
&KRẹQ)LOH!3ULQW7DEOHV!$QDO\VLV2XWSXWo+RặSWKRDẹL3ULQW2XWSXW7DEOHV


Share by Share-connect.blogspot.com

File đính kèm:

 • pdfung_dung_tin_hoc_xay_dung_le_phuong_binh_phan_2.pdf
Ebook liên quan