Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá - Chương 4: Gia cố đất nền yếu, Phương pháp gia cố bằng giếng cát - Trường ĐH Tài nguyên & Môi trường TP.HCM

Tóm tắt Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá - Chương 4: Gia cố đất nền yếu, Phương pháp gia cố bằng giếng cát - Trường ĐH Tài nguyên & Môi trường TP.HCM: ... Hàm lượng hữu cơ, %, không lớn hơn 5 AASHTO T267 Bảng 2 - Các đặc trưng kỹ thuật của cát thoát nước 4.2. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG (10/13) Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá ©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD. 17  Sử dụng bản thoát nước ngang thay thế vật liệu cát thoát nước:  Khi sử dụng... Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá ©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD. 31 4.4. THI CÔNG GIẾNG CÁT (1/17) 4.4.1. Yêu cầu về thiết bị  Máy cắm ống vách:  Máy phải có lực cắm đủ lớn để cắm ống vách đến độ sâu thiết kế, phải có bộ phận hiển thị và ghi lại được lực cắm trong quá trình thi ...h đến độ sâu thiết kế với tốc độ đều (tùy theo điều kiện kỹ thuật của máy cắm). 4.4. THI CÔNG GIẾNG CÁT (10/17) Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá ©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD. 41  Kết thúc quá trình cắm ống vách, ghi lại lực cắm của máy cắm và chiều sâu cắm ống vách; Sai số cho phé...

pdf58 trang | Chia sẻ: Tài Phú | Ngày: 21/02/2024 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Các phương pháp cải tạo đất đá - Chương 4: Gia cố đất nền yếu, Phương pháp gia cố bằng giếng cát - Trường ĐH Tài nguyên & Môi trường TP.HCM, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
10
4.2. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG (4/13)
Hình 1 - Sơ đồ cấu tạo trắc ngang điển hình gia cố nền đất yếu bằng giếng cát
1. Đất đắp gia tải 
2. Lớp cát thoát nước 
3. Lớp vải địa kỹ thuật 
4. Giếng cát
5. Đầu đo áp lực nước lỗ rỗng 
6. Mốc quan trắc lún
7. Mốc quan trắc chuyển vị ngang trên mặt
8. Giếng quan trắc mực nước ngầm 
9. Ống đo chuyển vị ngang theo chiều sâu
10. Mặt đất tự nhiên 
11. Nền đất yếu
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
11
 Khi sử dụng giếng cát phải chú ý:
 Phạm vi chiều sâu thực sự có hiệu quả của giếng cát;
 Giá trị tải trọng nén trước để việc thoát nước lỗ rỗng và cố
kết đất có hiệu quả;
 Sự đứt gẫy, không liên tục của cột cát.
 Trong xây dựng nền công trình trên đất yếu khi xử lý bằng
giếng cát bắt buộc phải bố trí tầng đệm cát thoát nước hoặc
vật liệu có khả năng thoát nước tương đương và hệ thống
mốc quan trắc lún, quan trắc chuyển vị ngang.
4.2. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG (5/13)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
12
4.2.2 Các yêu cầu về vật liệu
 Yêu cầu về vật liệu cát làm giếng cát
Vật liệu cát làm giếng cát phải đạt các đặc trưng kỹ thuật
yêu cầu trong bảng 1 dưới đây:
4.2. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG (6/13)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
13
Tên chỉ tiêu Mức Phương pháp thử
Tỷ lệ cỡ hạt lớn hơn 0,5 mm, %, 
không nhỏ hơn
50 TCVN 4198
Tỷ lệ cỡ hạt nhỏ hơn 0,14 mm, %, 
không lớn hơn
10 TCVN 4198
Hệ số thấm của cát, cm/s, không nhỏ 
hơn
5x10-3 ASTM D 5778
Hàm lượng hữu cơ, %, không lớn 
hơn
3 AASHTO T267
Bảng 1 - Các đặc trưng kỹ thuật yêu cầu của cát làm giếng cát
4.2. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG (7/13)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
14
 Yêu cầu về tầng đệm cát thoát nước:
 Tầng đệm cát được bố trí giữa đất yếu và nền đắp để thoát
nước ngang từ trong đất yếu lên trên mặt đất tự nhiên
trong quá trình cố kết dưới tác dụng của tải trọng nền đắp.
 Chiều dày tầng đệm cát không nhỏ hơn độ lún tổng cộng
(S) và phải lớn hơn 0,5 m. Vị trí của tầng đệm cát phải đảm
bảo thoát nước nhanh trong quá trình cố kết của đất yếu.
Trường hợp chiều dày tầng đệm cát không đáp ứng được
yêu cầu hoặc bị lún chìm vào đất yếu, để nước cố kết vẫn
thoát ra ngoài cần thiết dùng bơm hút nước nhưng không
được gây phá hoại tầng đệm cát.
4.2. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG (8/13)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
15
 Bề rộng mặt của tầng đệm cát phải rộng hơn đáy nền đắp
mỗi bên tối thiểu là 0,5 đến 1,0m; mái dốc và biên hai bên
của tầng đệm cát phải có cấu tạo tầng lọc ngược để cho
nước thoát ra không lôi theo cát.
 Phải sử dụng vải địa kỹ thuật để làm lớp ngăn cách giữa
nền đất yếu với tầng đệm cát và làm kết cấu lọc ngược ở
hai biên.
 Yêu cầu về vật liệu cát dùng làm tầng đệm cát thoát nước
phải đạt các đặc trưng kỹ thuật yêu cầu trong bảng 2
4.2. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG (9/13)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
16
Tên chỉ tiêu Mức Phương pháp thử
Tỷ tệ cỡ hạt lớn hơn 0,25 mm, %, 
không nhỏ hơn
50 TCVN 4198
Tỷ lệ cỡ hạt nhỏ hơn 0,14 mm, %, 
không lớn hơn
10 TCVN 4198
Hệ số thấm của cát, cm/s, không 
nhỏ hơn
1 x 10-4 ASTM D 5778
Hàm lượng hữu cơ, %, không lớn 
hơn
5 AASHTO T267
Bảng 2 - Các đặc trưng kỹ thuật của cát thoát nước
4.2. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG (10/13)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
17
 Sử dụng bản thoát nước ngang thay thế vật
liệu cát thoát nước:
 Khi sử dụng bản thoát nước ngang thay thế vật liệu cát
thoát nước phải tính toán bố trí khoảng cách, bề rộng và
bề dày của bản thoát nước ngang đảm bảo khả năng thoát
nước không nhỏ hơn khả năng thoát nước của lớp cát
thoát nước.
 Chiều dày của tầng đệm cát khi sử dụng bản thoát
nước phải được tính toán.
 Vật liệu bản thoát nước ngang phải đạt các đặc trưng kỹ
thuật yêu cầu trong bảng 3.
4.2. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG (11/13)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
18
Bảng 3 - Các đặc trưng kỹ thuật yêu cầu của bản thoát nước ngang
Tên chỉ tiêu Mức
Phương pháp 
thử
Vỏ bản thoát nước ngang:
Chiều dày, mm, không nhỏ hơn 8 TCVN 8220
Chiều rộng, mm, không nhỏ hơn 200 ASTM D3774
Độ giãn dài tại lực kéo đứt, %, không lớn hơn 25 ASTM D4595
Khả năng chịu nén, kPa, lớn hơn 250 ASTM D1621
Khả năng thoát nước tại áp lực 100 kPa tại 
gradien thủy lực I = 0,5, m3/s
(từ 80 đến 
140)x 10-6
ASTM D4716
Vỏ lọc bản thoát nước ngang :
Lực kéo giật, N, lớn hơn 250 TCVN 8871-1
Áp lực kháng bục, kPa, lớn hơn 900 TCVN 8871-5
Lực kháng xuyên thủng thanh, N, lớn hơn 100 TCVN 8871-4
Hệ số thấm, m/s, không nhỏ hơn 1,4 x 10-4 ASTM D4491
Kích thước lỗ biểu kiến, mm, không lớn hơn 0,075 TCVN 8871-6
4.2. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG (12/13)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
19
 Yêu cầu về đắp gia tải:
 Vật liệu đắp gia tải trước không sử dụng làm đất đắp nền
thì nên xem xét lựa chọn loại đất có thành phần tương đối
đồng nhất (đất; cát; đá...) để phân bố tải trọng đều xuống
nền và dễ dàng xác định được chính xác khối lượng thể
tích, đồng thời phải có biện pháp bảo đảm phần đắp gia
tải duy trì được ổn định cho đến khi dỡ tải.
 Thời gian duy trì tải trọng gia tải trước không nên dưới 6
tháng.
 Vật liệu đắp gia tải trước sử dụng làm đất đắp nền phải
tuân thủ theo quy định của hồ sơ thiết kế.
4.2. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG (13/13)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
20
4.3. TÍNH TOÁN - THIẾT KẾ (1/11)
 Tính chiều dày lớp đệm cát:
hđ = S + (0.3 ; 0.5) (m)
hđ - chiều dày lớp đệm cát (m)
S - độ lún tính toán của nền đất (m)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
21
 Khoảng cách giữa các giếng cát được xác định dựa
vào đặc tính của nền đất và tính chất tác dụng của
tải trọng, ứng với mỗi loại đường kính có thể chọn
khoảng cách giữa các giếng cát khác nhau.
 Khoảng cách giữa các giếng cát trong thực tế được
chọn trong phạm vi 1 - 5 m.
4.3. TÍNH TOÁN - THIẾT KẾ (2/11)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
22
Mức độ cố kết của nền đất khi sử dụng giếng cát
Điều kiện lý 
tưởng - Barron 
(1948)
(không bị xáo 
động, không có 
sức cản của 
giếng)
Phương pháp 
tính gần đúng -
G.X.Zeng & 
K.H.Xie (1986)
Phương pháp 
cải tiến -
Hansbo (1979)
(có xét tới sự 
xáo động, sức 
cản của giếng)
4.3. TÍNH TOÁN - THIẾT KẾ (3/11)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
Mức độ cố kết trung bình do tiêu nước theo hướng ngang Uh: 
23
Điều kiện lý tưởng 
Barron (1948)
4.3. TÍNH TOÁN - THIẾT KẾ (4/11)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
24
Mức độ cố kết trung bình do tiêu nước theo hướng ngang Uh:Phương pháp cải 
tiến - Hansbo (1979)
4.3. TÍNH TOÁN - THIẾT KẾ (5/11)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
25
 Hệ quả phụ do khoảng cách các giếng F(n):
4.3. TÍNH TOÁN - THIẾT KẾ (6/11)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
26
 Hệ số ảnh hưởng của đới xáo động Fs:
4.3. TÍNH TOÁN - THIẾT KẾ (7/11)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
27
 Hệ số do sức cản của giếng Fr:
4.3. TÍNH TOÁN - THIẾT KẾ (8/11)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
28
 Mức độ cố kết trung bình do dòng chảy hướng tâm:Phương pháp tính 
gần đúng - G.X.Zeng 
& K.H.Xie (1986)
4.3. TÍNH TOÁN - THIẾT KẾ (9/11)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
29
 Mức độ cố kết thẳng đứng trung bình (G.X.Zeng):Phương pháp tính 
gần đúng - G.X.Zeng 
& K.H.Xie (1986)
4.3. TÍNH TOÁN - THIẾT KẾ (10/11)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
30
Mức độ tổng cố kết U của nền đất khi sử dụng giếng cát.
4.3. TÍNH TOÁN - THIẾT KẾ (11/11)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
31
4.4. THI CÔNG GIẾNG CÁT (1/17)
4.4.1. Yêu cầu về thiết bị
 Máy cắm ống vách:
 Máy phải có lực cắm đủ lớn để cắm ống vách đến độ sâu
thiết kế, phải có bộ phận hiển thị và ghi lại được lực cắm
trong quá trình thi công cắm ống vách, phải có thiết bị con
lắc để thường xuyên kiểm tra được độ thẳng đứng.
 Máy phải có đủ bộ phận, thiết bị điều chỉnh tốc độ hạ và rút
ống vách lên mà không làm đứt giếng cát.
 Chiều sâu cắm lớn nhất phải đạt được độ sâu theo yêu
cầu thiết kế, phải có thiết bị theo dõi chiều sâu cắm có
thang đo đến cm.
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
32
 Thiết bị vận chuyển và xác định chiều cao cột
cát:
 Thiết bị vận chuyển cát phải đảm bảo đưa cát từ
bãi tập kết vào ống trong ống vách.
 Thiết bị đo chiều cao cột cát trong lòng ống vách
có thang đo đến cm.
4.4. THI CÔNG GIẾNG CÁT (2/17)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
33
 Ống vách:
 Đường kính ống vách phải đảm bảo tạo được giếng cát có
đường kính theo thiết kế.
 Ống vách có chiều dày phải đảm bảo không bị biến dạng
trong quá trình cắm đến chiều sâu thiết kế.
 Chiều dài hành trình làm việc của ống vách phải hơn chiều
dài của giếng cát.
 Ống vách phải có cửa để đưa cát vào trong ống.
 Mũi của ống vách có cấu tạo phù hợp đảm bảo phải được
đóng kín trong quá trình cắm và mở ra trong quá trình rút
lên.
4.4. THI CÔNG GIẾNG CÁT (3/17)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
34
4.4.2. Trình tự thi công
 Bước 1: Chuẩn bị thi công;
 Bước 2: Thi công lớp vải địa kỹ thuật ngăn cách;
 Bước 3: Thi công lớp đệm cát thoát nước ngang
và hệ thống thoát nước bề mặt;
 Bước 4: Thi công giếng cát (thi công thí điểm; thi
công đại trà);
 Bước 5: Thi công hệ thống quan trắc;
 Bước 6: Đắp vật liệu gia tải và dỡ tải.
4.4. THI CÔNG GIẾNG CÁT (4/17)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
35
 Chuẩn bị mặt bằng trước khi thi công tầng đệm
cát:
 Dọn sạch gốc cây cỏ rác và các vật liệu khác.
 Cắm lại tim và cọc định vị phạm vi tầng đệm, kiểm tra cao
độ đáy tầng đệm cát.
 Rải vải địa kỹ thuật.
 Nối vải phải khâu bằng máy, hai mép vải chồng lên nhau
trong khoảng từ 5 cm đến 10 cm. Phải căn cứ vào chiều
rộng vải và kích thước nền đường để rải dọc hoặc ngang
vải sao cho đường khâu vải là ngắn nhất.
4.4. THI CÔNG GIẾNG CÁT (5/17)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
36
 Thiết kế sơ đồ thi công giếng cát:
 Trước khi thi công giếng cát phải thiết kế trước sơ đồ di
chuyển làm việc của máy cắm ống vách trên mặt bằng của
tầng đệm cát theo nguyên tắc hành trình di chuyển của
máy là ít nhất.
4.4. THI CÔNG GIẾNG CÁT (6/17)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
37
 Thi công thí điểm giếng cát:
 Trước khi thi công chính thức, đơn vị thi công phải tổ chức
thi công thí điểm trên một phạm vi đủ để máy di chuyển
theo hàng ngang hoặc hàng dọc và thực hiện tại một vị trí
đặt máy có thể thi công từ hai lần đến ba lần các thao tác
cắm ống vách.
 Số lượng giếng cát thi công thí điểm không nhỏ hơn 50
giếng cát trong một khu vực có chiều sâu lớp đất yếu phải
tương đối đồng nhất.
 Thi công thí điểm đạt yêu cầu thiết kế thì mới được phép
tiến hành thi công đại trà.
4.4. THI CÔNG GIẾNG CÁT (7/17)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
38
 Thi công hệ thống mốc quan trắc lún và
chuyển vị ngang:
 Thi công hệ thống mốc quan trắc lún theo quy định của hồ
sơ thiết kế.
 Thi công hệ thống quan trắc mốc chuyển vị ngang theo quy
định của hồ sơ thiết kế.
4.4. THI CÔNG GIẾNG CÁT (8/17)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
39
 Thi công tầng đệm cát thoát nước:
 Phải thi công tầng đệm cát trước thi công giếng cát để tạo
điều kiện cho thiết bị thi công làm việc trên nền đất yếu.
 Đỉnh giếng cát phải nằm trong tầng đệm cát và cách đỉnh
tầng đệm cát không nhỏ hơn 20 cm.
 Việc thi công đắp tầng đệm cát phải tuân theo các quy định
và quá trình đắp nền không lớn hơn 30 cm một lớp.
4.4. THI CÔNG GIẾNG CÁT (9/17)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
40
 Thi công giếng cát:
 Thi giếng cát theo trình tự như sau:
 Định vị tất cả các vị trí giếng cát bằng máy đo đạc thông
thường theo hàng dọc và hàng ngang đúng với thiết kế,
đánh dấu vị trí định vị làm cho từng ca máy.
 Đưa máy cắm cắm ống vách vào vị trí theo đúng hành trình
đã được vạch ra ở sơ đồ di chuyển làm việc.
 Điều khiển máy đưa ống vách đến vị trí cắm ống vách.
 Cắm ống vách đến độ sâu thiết kế với tốc độ đều (tùy theo
điều kiện kỹ thuật của máy cắm).
4.4. THI CÔNG GIẾNG CÁT (10/17)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
41
 Kết thúc quá trình cắm ống vách, ghi lại lực cắm của máy
cắm và chiều sâu cắm ống vách; Sai số cho phép về chiều
sâu cắm ống vách không lớn hơn 1 % so với hồ sơ thiết kế.
 Đưa đủ lượng cát vào trong ống vách, tính toán đủ lượng
cát trong ống để sau khi rút lên hình thành cột cát liên tục có
đường kính theo hồ sơ thiết kế;
 Ghi lại khối lượng cát đã đưa vào.
 Đo chiều cao cột cát trong ống vách trong suốt quá trình rút
ống.
4.4. THI CÔNG GIẾNG CÁT (11/17)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
42
 Rút ống vách lên, tốc độ rút ống vách phải đảm bảo trong
quá trình rút ống cát chiếm chỗ ống vách và tạo thành cột
cát liên tục;
 Tốc độ rút ống vách không lớn hơn 0,20 m/s.
 Sau khi ống vách được rút lên khỏi mặt đất, ghi lại khối
lượng cát còn lại trong ống vách.
 Tính khối lượng cát đã sử dụng, khối lượng cát sử dụng
của giếng cát không nhỏ hơn 95 % so với hồ sơ thiết.
 Quá trình lại bắt đầu từ đầu đối với một vị trí giếng cát tiếp
theo.
4.4. THI CÔNG GIẾNG CÁT (12/17)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
43
 Thi công hệ thống thiết bị quan trắc áp lực
nước lỗ rỗng và chuyển vị ngang theo chiều
sâu:
 Thi công hệ thống thiết bị đo áp lực nước lỗ rỗng (theo hồ
sơ thiết kế):
 Kiểm tra thiết bị đo áp lực nước lỗ rỗng trước khi thi công;
 Định vị vị trí đặt thiết bị;
 Khoan tạo lỗ;
 Lắp đặt thiết bị theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công;
 Đo xác định giá trị ban đầu.
4.4. THI CÔNG GIẾNG CÁT (13/17)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
44
 Thi công hệ thống quan trắc chuyển vị ngang theo chiều
sâu (theo hồ sơ thiết kế):
 Kiểm tra thiết bị đo áp lực nước lỗ rỗng trước khi thi công;
 Định vị vị trí đặt thiết bị;
 Khoan tạo lỗ;
 Lắp đặt thiết bị theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công;
 Đo xác định giá trị ban đầu..
4.4. THI CÔNG GIẾNG CÁT (14/17)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
45
 Chế độ quan trắc:
 Quan trắc lún.
 Quan trắc chuyển vị ngang trên mặt.
 Quan trắc chuyển vị ngang theo chiều sâu.
 Quan trắc áp lực nước lỗ rỗng
 Quan trắc nước trong giếng quan trắc nước ngầm.
4.4. THI CÔNG GIẾNG CÁT (15/17)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
46
 Đắp vật liệu gia tải và dỡ tải:
 Các vật liệu đất, cát đắp trên tầng đệm cát để gia tải nhằm
tạo ra quá trình cố kết của đất nền dưới ứng suất tác dụng
thẳng đứng trước khi đặt tải trọng cuối cùng của công
trình.
 Đắp gia tải phải tuân thủ các chỉ dẫn trong thiết kế về thời
gian, tải trọng gia tải của từng giai đoạn.
 Phải có biện pháp để tạo thuận lợl cho nước trong quá
trình cố kết chảy ra xa, ngoài phạm vi nền đường, khi cần
tạo hố tập trung nước và dùng bơm hút đi.
4.4. THI CÔNG GIẾNG CÁT (16/17)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
47
 Khi hết thời gian gia tải, nếu độ lún của nền đắp nhỏ hơn
hoặc tương ứng với độ lún tính toán thiết kế nhưng phải
đạt độ cố kết theo yêu cầu hồ sơ thiết kế mới được hành
dỡ tải.
 Công tác dỡ tải tiến hành theo từng lớp (tránh dỡ cục bộ
gây mất ổn định nền đắp).
 Khi dỡ tải đến cao độ thiết kế phải dọn sạch các vật liệu
không phù hợp tiêu chuẩn vật liệu đắp nền công trình.
4.4. THI CÔNG GIẾNG CÁT (17/17)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
48
4.5. HÌNH ẢNH MINH HỌA THI CÔNG GIẾNG CÁT (1/4)
Hạ cọc ống thép vào trong nền đất
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
49
Đổ cát qua "cửa sổ" ở đỉnh ống dẫn
4.5. HÌNH ẢNH MINH HỌA THI CÔNG GIẾNG CÁT (2/4)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
50
 Bơm nước để hỗ trợ việc "lấp đầy" cát vào 
trong ống dẫn
4.5. HÌNH ẢNH MINH HỌA THI CÔNG GIẾNG CÁT (3/4)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
51
 Rút cọc ống thép lên:
4.5. HÌNH ẢNH MINH HỌA THI CÔNG GIẾNG CÁT (4/4)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
52
4.6. KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU (1/5)
4.6.1. Kiểm tra trước thi công
 Kiểm tra thiết bị, vật liệu, mặt bằng thi công theo
hồ sơ thiết kế.
 Kiểm tra chiều dày, cao độ của tầng đệm cát theo hồ sơ
thiết kế.
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
53
4.6.2. Kiểm tra trong quá trình thi công
 Trong quá trình thi công giếng cát, đối với mỗi giếng cát
đều phải kiểm tra các nội dung sau:
 Vị trí cắm ống vách;
 Kiểm tra phương thẳng đứng của ống vách so với dây dọi;
 Chiều dài giếng cát;
 Lượng cát thi công;
 Kết quả lực cắm ống vách;
 Tốc độ cắm và rút ống vách của từng vị trí giếng cát.
4.6. KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU (2/5)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
54
 Kiểm tra chất lượng của vật liệu:
 Kiểm tra chất lượng của cát thi công giếng cát theo tần
suất 100 m3 thí nghiệm một mẫu.
 Kiểm tra chất lượng của cát thoát nước theo tần suất 500
m3 phải thí nghiệm kiểm tra một mẫu.
 Kiểm tra chất lượng của bản thoát nước ngang theo tần
suất 500 m thí nghiệm một mẫu.
 Kiểm tra chất lượng của vải địa kỹ thuật theo tần suất
10.000 m2 thí nghiệm một mẫu.
4.6. KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU (3/5)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
55
 Kiểm tra tính liên tục của cát trong giếng cát.
 Kiểm tra khoảng cách giữa các bản thoát nước ngang,
kiểm tra vị trí của bản thoát nước ngang trong tầng đệm cát
và đỉnh giếng cát.
 Kiểm tra chiều dày, cao độ, độ chặt của tầng đệm cát trong
quá trình thi công.
 Kiểm tra cao độ chiều dày tầng đệm cát sau khi thi giếng
cát và bản thấm ngang.
 Kiểm tra hệ thống thiết bị quan trắc.
4.6. KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU (4/5)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
56
4.6.3. Kiểm tra và nghiệm thu sau khi hoàn thành
 Trước khi nghiệm thu nhà thầu phải:
 Tự kiểm tra chất lượng các hạng mục thi công.
 Phải dọn sạch sẽ hiện trường thi công.
 Kiểm tra phục vụ cho việc nghiệm thu phải được thực hiện
với các nội dung sau:
 Kiểm tra các biên bản đã thực hiện trong quá trình thi công.
 Kiểm tra các yếu tố hình học.
 Việc nghiệm thu hạng mục công trình giếng cát phải thực
hiện theo các quy định hiện hành.
4.6. KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU (5/5)
Bài giảng: Các phương pháp cải tạo đất đá
©2021 by DANG XUAN TRUONG, PhD.
57
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bích, Các phương pháp cải
tạo đất yếu trong xây dựng, NXB Xây dựng Hà Nội,
2011;
 TCVN 11713 : 2017 – Gia cố nền đất yếu bằng giếng
cát - thi công và nghiệm thu;
 Bài thuyết trình của sinh viên trường Đại học Bách
khoa – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh;
 Một số hình ảnh từ nguồn Internet.
Lecturer: PhD., Eng. Truong DANG XUAN
[W] www.dangxuantruong.edu.vn
[M] dxtruong@hcmunre.edu.vn 
[B] 
[F] fecebook.com/officialdangxuantruong

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_cac_phuong_phap_cai_tao_dat_da_chuong_4_gia_co_dat.pdf