Bài giảng Cấp thoát nước - Chương 5: Mạng lưới cấp nước bên trong

Tóm tắt Bài giảng Cấp thoát nước - Chương 5: Mạng lưới cấp nước bên trong: ... LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG 29 Van Đồng hồ nước Ống đứng SƠ ĐỒ CẤP NƯỚC TỪ DƯỚI LÊN Ống tầng MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG 830 SƠ ĐỒ CẤP NƯỚC TỪ TRÊN XUỐNG Sử dụng khi: Áp lực nước của mạng không đảm bảo đưa nước đến bất kỳ thiết bị sử dụng nước cuối cu...2,5 4 49 ĐƯƠNG LƯỢNG CÁC THIẾT BỊ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG Tư nhân Công cộng Loại thiết bị Dmin (mm) Độc thân G/đình S/d chung T/thể lớn Bệ xí két xả 25 5 5 5 8 Bệ xí két xả 13,3l/xa 15 3 3 5,5 7 Bệ xí két xả 13,3l/xã 25 7 7 8 10 Bồn tắm + vòi sen 15 4 ... Chậu giặt 3,6 18,9 Vòi hoa sen 8,7 11,4 Van cầu W.C 10,9 11,4 Van rửa W.C 7,2 – 14,4 56,8 Van rửa âu tiểu 10,9 56,8 Ống tưới trong vườn 21,8 18,9 CỘT NƢỚC ÁP SUẤT TỰ DO YÊU CẦU CỦA MỘT SỐ DỤNG CỤ DÙNG NƢỚC MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG 69 MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG PHƯƠNG ...

pdf22 trang | Chia sẻ: Tài Phú | Ngày: 20/02/2024 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Cấp thoát nước - Chương 5: Mạng lưới cấp nước bên trong, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
12
CẤP THOÁT NƯỚC
MẠNG LƢỚI CẤP 
NƢỚC BÊN TRONG
3
CÁC TIÊU CHUẨN THAM KHẢO
•Cấp nƣớc bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế (TCVN 4513:1988)
•Thoát nƣớc bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế (TCVN 4474:1987)
•Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nƣớc trong nhà và công trình
•Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu
thiết kế (TCVN 2622:1995).
•Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống sprinkler tự động – Yêu
cầu thiết kế và lắp đặt (TCVN 7336:2003).
•Phòng cháy chữa cháy – Nhà cao tầng – Yêu cầu thiết kế
(TCVN 6160: 1996).
CẤP THOÁT NƯỚC CÔNG TRÌNH
4
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
5
NHIỆM VỤ
Đƣa nƣớc tƣ̀ mạng lƣới cấp
nƣớc khu vực (bên ngoài) vào
đơn vị sƣ̉ dụng nƣớc  đƣa
đến các thiết bị sƣ̉ dụng nƣớc.
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
26
GIỚI THIỆU
HTCN beân trong bao goàm: 
- Ñöôøng oáng caùc loaïi,
- Phuï kieän noái oáng
- Caùc thieát bò söû duïng nöôùc
- Caùc thieát bò treân ñöôøng oáng
- Caùc thieát bò chöõa chaùy
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
7
CAÙC BOÄ PHAÄN CHÍNH HTCN BEÂN TRONG
 Ñöôøng daãn nöôùc: 
Ñöôøng oáng töø oáng caáp nöôùc beân ngoaøi ñeán
nuùt ñoàng hoà ño
 Nuùt ñoàng hoà ño nöôùc:
Bao goàm ñoàng hoà, khoùa, van moät chieàu 
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
8
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
9
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
310
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
11
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
12
CAÙC BOÄ PHAÄN CHÍNH HTCN BEÂN TRONG
Maïng löôùi phaân phoái: 
- Ñöôøng oáng töø nuùt ñoàng hoà ñeán ñöôøng oáng
ñöùng.
- Ñöôøng oáng ñöùng caáp nöôùc leân caùc taàng nhaø
- Ñöôøng oáng nhaùnh (ngang): phaân phoái nöôùc
ñeán caùc thieát bò söû duïng nöôùc
 Caùc thieát bò söû duïng nöôùc: lavabo, boàn caàu, 
voøi sen,
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
13
CAÙC BOÄ PHAÄN CHÍNH HTCN BEÂN TRONG
 Hoà nöôùc maùi (keùt nöôùc)
Duøng ñeå tröõ nöôùc vaø taïo aùp löïc cho caùc
thieát bò söû duïng nöôùc
Maùy bôm
Duøng ñeå taïo aùp löïc cho caùc thieát bò söû duïng
nöôùc, voøi chöõa chaùy hoaëc ñöa nöôùc leân hoà
nöôùc maùi
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
414
CAÙC BOÄ PHAÄN CHÍNH HTCN BEÂN TRONG
 Beå nöôùc ngaàm (beå chöùa)
Duøng ñeå tröõ nöôùc phoøng khi nöôùc töø nguoàn
khoâng cung öùng ñuû nhu caàu duøng nöôùc töùc thôøi
trong nhaø (sinh hoaït, chöõa chaùy) vaø ñeå laøm
beå huùt cho maùy bôm hoaït ñoäng.
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
15
VẬT LIỆU
Hiện nay trên thị trường các loại ống dẫn nước
bao gồm:
Ống kim loại: ống đồng, ống thép tráng kẽm
Ống nhựa: ống PVC, ống uPVC, ống HDPE...
Ống nhựa lõi kim loại: ống nhựa ABS lõi nhôm.
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
16
ĐƯỜNG KÍNH ỐNG
Các thông số cơ bản của ống
- ID : đường kính trong
- OD : đường kính ngoài
- DN : đường kính danh nghĩa
- PN : áp suất danh nghĩa
- e : độ dày ống
OD
ID
e
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
17
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
518
Ống uPVC
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
19
CAÙC LOAïI BOÂ PHAÄN NOÁI OÁNG
 OÁng loàng
 Co thaúng goùc (90o) vaø co lôi (135o):
 Chöõ T: duøng ñeå chia nhaùnh ngaõ ba theo goùc vuoâng.
 Chöõ Y: duøng ñeå chia nhaùnh ngaõ ba theo goùc nhoïn.
 Chöõ thaäp: duøng ñeå chia nhaùnh ngaõ tö.
 Nuùt: duøng ñeå bít kín ñaàu oáng.
 Noái raêng trong.
 Noái raêng ngoaøi.
 Noái giaûm.
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
20
CAÙC LOAïI THIEÁT BÒ TREÂN 
ÑÖÔØNG OÁNG
 Van môû nhanh
 Van môû chaäm
 Van khoùa
 Van moät chieàu
 Van an toaøn
 Van giảm aùp
 Van xaû khí
 Thuûy löôïng keá
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
21
YEÂU CAÀU KYÕ THUAÄT
 Tuyeät ñoái khoâng ñeå xaûy ra hieän töôïng roø ræ.
 Daáu kín ñeå ñaûm baûo yeâu caàu veà myõ thuaät.
 Khoâng ñöôïc ñeå xaûy ra hieän töôïng chaûy ngöôïc taïi caùc
thieát bò veä sinh
 Đoä tin caäy cuûa heä thoáng phaûi tuyeät ñoái,
 AÙp suaát treân heä thoáng phaûi töông ñoái ñoàng ñeàu.
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
622
LOAÏI MAÏNG LÖÔÙI CAÁP NÖÔÙC 
BEÂN TRONG
Phoå bieán laø loaïi maïng löôùi cuït
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
23
LOAÏI MAÏNG LÖÔÙI CAÁP NÖÔÙC 
BEÂN TRONG
Ñöôøng oáng daãn nöôùc vaøo nhaø coù ít nhaát hai
oáng daãn vaøo nhaø trong tröôøng hôïp sau vaø phaûi
noái thaønh maïng voøng:
- Trong nhaø coù ñaët treân 12 hoïng chöõa chaùy
- Nhaø coù thieát bò chöõa chaùy töï ñoäng
- Nhaø cao treân 16 taàng
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
24
TOÅN THAÁT NAÊNG LÖÔÏNG
Khi tính thuûy löïc maïng löôùi caáp nöôùc
beân trong  chuù yù tính caû toån thaát
ñöôøng daøi & toån thaát cuïc boä.
Khaùc vôùi tính thuûy löïc maïng caáp nöôùc
khu vöïc, thöôøng chæ keå ñeán toån thaát
ñöôøng daøi.
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
25
SÔ ÑOÀ BOÁ TRÍ CAÁP NÖÔÙC 
BEÂN TRONG
Phuï thuoäc caùc yeáu toá:
 AÙp löïc nöôùc cuûa maïng löôùi caáp nöôùc beân ngoaøi
nôi laáy nöôùc söû duïng.
 Chöùc naêng cuûa ngoâi nhaø
 Chieàu cao hình hoïc cuûa nhaø
Möùc ñoä tieän nghi cuûa ngoâi nhaø, trang thieát bò
veä sinh cao/thaáp
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
726
SÔ ÑOÀ BOÁ TRÍ CAÁP NÖÔÙC 
BEÂN TRONG
Phuï thuoäc caùc yeáu toá (tt):
 Söï phaân boá thieát bò veä sinh trong ñôn vò duøng
nöôùc (taäp trung, phaân taùn)
AÙp löïc söû duïng cuûa caùc duïng cuï veä sinh, maùy
moùc (aùp löïc söû duïng)
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
27
PHAÂN LOAÏI THEO AÙP LÖÏC BEÂN NGOAØI
Döïa treân cô sôû töông quan giöõa aùp löïc caàn thieát
cuûa ngoâi nhaø H
ct
vaø aùp löïc hieän traïng cuûa oáng
caáp nöôùc thaønh phoá daãn ñeán chaân coâng trình.
AÙp löïc baûo ñaûm: H
bd
= H
minTP
> H
ct
AÙp löïc ñaûm baûo khoâng thöôøng xuyeân:
H
minTP
< H
ct
< H
maxTP
AÙp löïc hoaøn toaøn khoâng baûo ñaûm:
H
bd
= H
maxTP
< H
ct
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
28
SÔ ÑOÀ CAÁP NÖÔÙC TÖØ DÖÔÙI LEÂN
Söû duïng khi:
Aùp löïc maïng löôùi khu vöïc
luoân luoân ñaûm baûo ñöa nöôùc ñeán baát
kyø thieát bò söû duïng nöôùc cuoái cuøng
vôùi aùp suaát caàn coù cho thieát bò hoaït
ñoäng bình thöôøng.
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
29
Van
Ñoàng hoà nöôùc
OÁng 
ñöùng
SÔ ÑOÀ CAÁP NÖÔÙC TÖØ DÖÔÙI LEÂN
Ống tầng
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
830
SÔ ÑOÀ CAÁP NÖÔÙC TÖØ TREÂN XUOÁNG
Söû duïng khi:
AÙp löïc nöôùc cuûa maïng khoâng ñaûm
baûo ñöa nöôùc ñeán baát kyø thieát bò söû
duïng nöôùc cuoái cuøng vôùi aùp suaát caàn
coù cho thieát bò hoaït ñoäng bình
thöôøng.
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
31
SƠ ĐỒ CẤP NƢỚC TỪ TRÊN XUỐNG
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
32
SỬ DỤNG KEÙT NÖÔÙC
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
33
KEÙT NÖÔÙC + MAÙY BÔM
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
934
KEÙT NÖÔÙC + MAÙY BÔM
+ BEÅ
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
35
SÔ ÑOÀ CAÁP NÖÔÙC
KEÁT HÔÏP
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
36
LÖÏA CHOÏN SÔ ÑOÀ CAÁP NÖÔÙC
Thoûa maõn caùc yeáu toá:
Söû duïng trieät ñeå aùp löïc ñöôøng oáng caáp nöôùc
beân ngoaøi.
Kinh teá, quaûn lyù deã daøng thuaän tieän.
Haïn cheá duøng maùy bôm nhieàu vì toán ñieän vaø
coâng quaûn lyù.
Ñaûm baûo myõ quan kieán truùc cuûa ngoâi nhaø,
choáng oàn cho ngoâi nhaø.
Thuaän tieän cho ngöôøi söû duïng.
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
37
HTCN PHAÂN VUØNG ÑOÁI VÔÙI NHAØ CAO TAÀNG
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
10
38
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
39
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
40
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
41
THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG 
ÑÖÔØNG OÁNG
 Tính aùp löïc nöôùc caàn thieát taïi ñaàu
nguoàn.
 Sô ñoà maïng löôùi caáp nöôùc  Tính
toaùn löu löôïng  Xaùc ñònh ñöôøng
kính oáng.
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
11
42
TÍNH ÁP LỰC MẠNG LƢỚI
 Cần xác định áp lực của đƣờng ống cấp
nƣớc bên ngoài và áp lực cần thiết Hct của
ngôi nhà
 Áp lực cần thiết ngôi nhà
Sơ bộ:
Hct = 10 + 4(n-1)
Với n là số tầng của ngôi nhà
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
43
TÍNH ÁP LỰC MẠNG LƢỚI
 Áp lực cần thiết ngôi nhà
Xác định theo công thức:
Hct = hhh + hđh + htd + hd + hcb
Trong đó:
- hhh: độ cao hình học đưa nước tính từ trục đường ống cấp nước bên
ngoài đến dụng cụ vệ sinh bất lợi nhất
- hđh : tổn thất áp lực qua đồng hồ đo nước
- htd : áp lực tư do cần thiết ở các thiết bị dùng nước
- hd : tổng tổn thất áp lực dọc đường
- hcb : tổng tổn thất áp lực cục bộ
* Cấp nước sinh hoạt: hcb = 30% hd
* Cấp nước chữa cháy: hcb = 10% hd
* Cấp nước sinh hoạt + chữa cháy: hcb = 20% hd
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
44
TÍNH LƢU LƢỢNG
 Sƣ̉ dụng khái niệm ĐƢƠNG LƢỢNG mà
mỗi đoạn đƣờng ống phụ trách
 Xác định lƣu lƣợng thông qua giá trị
ĐƢƠNG LƢỢNG.
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
45
TÍNH TOAÙN LÖU LÖÔÏNG
 Ñöông löôïng ñôn vò (=0.2l/s cuûa voøi coù
d=15mm)
 Treân cô sôû maïng löôùi (thöôøng laø maïng löôùi
cuït)  XAÙC ÑÒNH THIEÁT BÒ PHUÏC VUÏ 
tính ÑÖÔNG LÖÔïNG maø moãi ñoaïn oáng.
Töø ñöông löôïng neâu treân, xaùc ñònh löu löôïng
cho moãi ñoaïn oáng töø coâng thöùc kinh nghieäm
hoaëc baûng tra hoaëc ñoà thò.
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
12
46
ÑÖÔNG LÖÔÏNG CAÙC THIEÁT BÒ
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
Tö nhaân Coâng 
coäng
Loaïi thieát bò Dmin
(mm)
Ñoäc thaân G/ñình S/d 
chung
T/theå 
lôùn
Chaäu röûa (lavatory) 15 1 1 2
Boàn taém hoaëc keát
hôïp voøi hoa sen
15 4 3,5
Chaäu röûa BV 15 8
Maùy giaët gia ñình 15 4 2,5 4
Maùy röûa cheùn 15 1,5 1 1,5
Voøi oáng meàm 15 2,5 2,5 2,5
47
ÑÖÔNG LÖÔÏNG CAÙC THIEÁT BÒ
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
Tö nhaân Coâng 
coäng
Loaïi thieát bò Dmin
(mm)
Ñoäc thaân G/ñình S/d 
chung
T/theå 
lôùn
Chaäu beáp GÑ 15 1,5 1 1,5
Chaäu giaët 15 2 1 2
Chaäu röûa söù 15 1,5 1 1,5
Maùy giaët gia ñình 15 4 2,5 4
Maùy töôùi coû 1 1
Voøi hoa sen gia ñình 15 2 2 2
48
ÑÖÔNG LÖÔÏNG CAÙC THIEÁT BÒ
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
Tö nhaân Coâng 
coäng
Loaïi thieát bò Dmin
(mm)
Ñoäc thaân G/ñình S/d 
chung
T/theå 
lôùn
Voøi sen duøng lieân
tuïc
15 5
AÂu tieåu 3.8l/xaû 4
AÂu tieåu >3.8l/xaûõ 5
Voøi phun nöôùc 20 4
Chaäu röûa nhieàu voøi 15 2
Beä xí keùt xaû 15 2,5 2,5 2,5 4
49
ÑÖÔNG LÖÔÏNG CAÙC THIEÁT BÒ
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
Tö nhaân Coâng 
coäng
Loaïi thieát bò Dmin
(mm)
Ñoäc thaân G/ñình S/d 
chung
T/theå 
lôùn
Beä xí keùt xaû 25 5 5 5 8
Beä xí keùt xaû 13,3l/xa 15 3 3 5,5 7
Beä xí keùt xaû 13,3l/xaõ 25 7 7 8 10
Boàn taém + voøi sen 15 4 4
13
50
ÑÖÔNG LÖÔÏNG MOÄT SOÁ THIEÁT BÒ VEÄ SINH (TCVN) 
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
51
XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG 
THIẾT KẾ CHO ĐOẠN ỐNG
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
52
XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG q
TỪ ĐƯƠNG LƯỢNG N
 Phương pháp 1: Công thức kinh nghiệm (Tiêu chuẩn)
 Phương pháp 2: Tra bảng (Quy chuẩn)
 Phương pháp 3: Tra đồ thị (Quy chuẩn)
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
53
XÁC ĐỊNH q THEO CÔNG THỨC 
KINH NGHIỆM
Nhà ở gia đình:
a : phụ thuộc tiêu chuẩn dùng nước
K : phụ thuộc đương lượng N
N : số đương lượng đoạn ống phụ trách
)/(2,0 slKNNq a 
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
14
54
BẢNG TRA: a & K
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
55
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
Cơ quan hành chánh, nhà trọ, khách sạn,
nhà tập thể, trường học, bệnh viện, nhà
tắm công cộng,
 hệ số phụ thuộc chức năng loại nhà
)/(2,0 slNq 
56
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
XÁC ĐỊNH 
57
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340
Löu löôïng (L/phuùt)
Ñöông löôïng
Löu löôïng tính toaùn
XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG THEO N TỪ ĐỒ THỊ
Van xaû
Boàn xaû
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
15
58
XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG THEO N TỪ ĐỒ THỊ
Van xaû
Boàn xaû
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
59
TRA BẢNG XÁC ĐỊNH 
LƯU LƯỢNG THEO N (nhà ở)
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
Van xả
định
lƣợng
Đƣơng 
lƣợng 
10 20 40 60 80 100 120
q yêu 
cầu 
(l/s) 
1,72 2,17 2,89 3,37 3,75 4,12 4,49
Két xả Đƣơng 
lƣợng 
5 20 40 60 80 100 120
q yêu 
cầu(l/s)
0,313 0,90 1,55 2,02 2,38 2,7 2,98
60
TRA BẢNG XÁC ĐỊNH 
LƯU LƯỢNG THEO N (nhà ở)
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
Van xả 
định 
lƣợng
Đƣơng
lƣợng
140 160 180 200 220 240
q yêu
cầu (l/s)
4,84 5,15 5,43 5,68 5,90 6,12
Két xả Đƣơng
lƣợng
140 160 180 200 220 240
q yêu
cầu (l/s)
3,25 3,5 3,75 4,0 4,24 4,48
61
TRA BẢNG XÁC ĐỊNH 
LƯU LƯỢNG THEO N (nhà ở tập thể)
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
Van xả
định
lƣợng
Đƣơng
lƣợng
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
q yêu
cầu
(l/s)
1,26 9,03 13,04 16,93 20,63 24,02 27,23
Két xả Đƣơng
lƣợng
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
q yêu
cầu
(l/s)
1,26 8,01 13,04 16,93 20,63 24,02 27,23
16
62
TÍNH TOÁN SƠ BỘ 
ĐƯỜNG KÍNH ỐNG D
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
63
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
MỘT SỐ CHÚ Ý KHI CHỌN D
 Choïn ñöôøng kính oáng xeùt theo
quy caùch saûn xuaát.
 Vaän toác trong ñöôøng oáng caáp
nöôùc beân trong neân ñöôïc khoáng
cheá ñeå giaûm tieáng oàn.
64
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
Theo TCVN 4513:1988:
 V
max
= 1.5 - 2 m/s ñoái vôùi oáng ñöùng vaø oáng chính.
 V
max
= 2 m/s ñoái vôùi oáng nhaùnh noái vôùi thieát bò.
V
max
= 10 m/s ñoái vôùi caùc thieát bò chöõa chaùy töï ñoäng.
Quy chuaån caáp thoaùt nöôùc 1999 chæ cho pheùp laáy vaän
toác toái ña laø 3m/s.
Kieåm tra laïi cho caùc tuyeán nhaùnh khaùc.
65
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
TÍNH TOÁN ÁP LỰC NƢỚC 
TẠI ĐẦU MẠNG
17
66
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
TRƯỜNG HỢP MẠNG 
LƯỚI VÒNG
Trong thực hành người ta sẽ “chủ
động” chia thành 2 mạng lưới cụt
 tính mạng lưới cụt.
67
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
PHƯƠNG PHÁP TÍNH  THUỶ LỰC 
MẠNG LƯỚI CỤT
 Giả thiết tuyến đường ống chính (tuyến
kiểm tra).
 Xác định cột áp yêu cầu tại điểm lấy nước
của thiết bị dùng nước (xem bảng sau).
 Xác định tổn thất đường dài, cục bộ các
đoạn ống trên tuyến chính.
68
Loaïi t/bò Aùp suaát p (mH
2
O) (l/ph)
Voøi röûa saøn 5,8 11,4
Voøi röûa saøn töï ñoùng 8,7 9,5
Voøi röûa lavaboâ loaïi 10 mm 7,2 17
Voøi röûa lavaboâ loaïi 15 mm 3,6 17
Maùy röûa cheùn 10,9 – 18
Boàn taém 3,6 22,7
Chaäu giaët 3,6 18,9
Voøi hoa sen 8,7 11,4
Van caàu W.C 10,9 11,4
Van röûa W.C 7,2 – 14,4 56,8
Van röûa aâu tieåu 10,9 56,8
OÁng töôùi trong vöôøn 21,8 18,9
CỘT NƢỚC ÁP SUẤT TỰ DO YÊU CẦU CỦA MỘT SỐ 
DỤNG CỤ DÙNG NƢỚC
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
69
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
PHƯƠNG PHÁP TÍNH 
THUỶ LỰC MẠNG LƯỚI CỤT
 Dùng phương trình:
Hđầu_ống =Hcuối_ống + dhđầu cuối
với H=z+p/g
Tổn thất năng lƣợng
đƣờng dài + cục bộ
18
70
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
PHƯƠNG PHÁP TÍNH  THUỶ LỰC 
MẠNG LƯỚI CỤT
 Thực hiện tính từ cuối tuyến kiểm tra về
điểm đầu (vị trí bơm, hoặc két nước, điểm
lấy nước từ mạng).
 Kiểm tra các nhánh còn lại (xem áp lực
nước có thoả mãn yêu cầu các thiết bị
dùng nước).
71
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
Baøi taäp 1: Cho moät chung cö goàm 8 taàng, moãi
taàng 10 caên hoä. Moãi hoä coù 2 baøn caàu (ñöông
löôïng N=2.5), 2 lavapo (N=1), 1 boàn taém
(N=3.5), 2 voøi taém (N=1), 1 maùy giaët (N=2.5).
Tieâu chuaån duøng nöôùc 150 l/ngñ. Laáy vaän toác
trung bình trong oáng chính caáp nöôùc toaøn
chung cö laø 1.5m/s, oáng phuïc vuï taàng laø 1.8 m/s
a. Xaùc ñònh ñöôøng kính ñöôøng oáng caáp nöôùc moãi
taàng (ống uPVC).
b. Xaùc ñònh ñöôøng kính oáng chính caáp nöôùc cho
toaøn chung cö (ống uPVC).
72
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
Bài tập 2: Một đoạn ống cấp nước cho khu vệ sinh của
trường học có 5 bồn cầu (đlđv=2,5), 5 lavabô (=2), 3
chậu tiểu (= 4), 1 vòi tắm (=5). Hãy xác định đường
kính trong ống cấp nước (mm) biết rằng vận tốc nước
trong ống Vmax=0,8m/s, lưu lượng của đoạn ống cấp
nước:
trong đó N là tổng đương lượng của các thiết bị vệ sinh.
(34, 42, 49, 60)
)s/l(N2.0q 
73
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
Bài tập 3: Đường ống cấp nước chính cho một
khu nhà ở gia đình có số đương lượng N=700.
Khu vực có tiêu chuẩn dùng nước 150l/ng/ngày-
đêm.
Xác định đường kính ống cấp với Vmax=1.2m/s.
)s/l(KNN2.0q a 
19
74
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
VÍ DỤ TÍNH MẤT NĂNG LƯỢNG
Bài tập 4: Xét đường ống d=63mm & dài
60m dẫn lưu lượng 6.3l/s. Tính mất năng
lượng theo HW có CHW=120 với giả thiết
mất năng cục bộ là 25% mất năng đường
dài.
Đáp số: dh= 6.81mH2O
75
BÀI TẬP 5:
Cho moät maïng löôùi caáp nöôùc beân trong theo sô ñoà
caáp nöôùc töø keùt nhö hình veõ. Laáy toån thaát naêng
löôïng cuïc boä baèng 20% toån thaát naêng löôïng ñöôøng
daøi. Laáy sô boä vaän toác trong oáng ñöùng laø 1,2m/s, oáng
taàng laø 1,4m/s.
 Tính soá ñöông löôïng (tö nhaân, gia ñình) cuûa caùc
ñoaïn oáng. Tính q vaø töø ñoù tính d (theo thò tröôøng).
 Tính aùp löïc caàn thieát taïi B.
 Töø ñoù tính aùp löïc caàn coù taïi A.
Maát naêng löôïng tính theo H-W coù C
HW
=120.
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
76
p/yêu cầu=8m
L
1
=6m, d
1
L
2
=15m, d
3
(3 nhaø taém voøi sen (đlđv=2.0),
3 nhaø veïä sinh (đlđv=2.5), 6 lavabo(đlđv=1)
L
6
=4m, d
6
p/γ
yeâucaàu
=10m
L
4
=15m, d
4
(3 nhaø taém voøi sen, 
3 nhaø veïä sinh, 6 lavabo)
A
B
C
D E
F G
p/γ
yeâucaàu
=12m
L
3
=4m, d
2
L
5
=15m, d
5
(3 nhaø taém voøi sen, 
3 nhaø veïä sinh, 6 lavabo)
Sô ñoà:
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
77
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
Bài tập 6: Một công sở có các thiết bị dùng
nước có sơ đồ sau:
36 nhà cầu (đlđv=10, xả tự động), 36 bồn tiểu
(đlđv=5), 12 nhà tắm (đlđv=4), 100 lavabo
(đlđv=2), 18 robinet (đlđv=3). Áp suất nước
mạng lưới khu vực là 35mH2O.
 Xác định d(mm) ống cấp nước chính
(CHW=120).
20
78
SƠ ĐỒ CẤP NƯỚC CHÍNH
13.5M
48M
p=35mH2O
pyc= 
10mH2OThiết bị bất lợi nhất
d ?
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
79
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
BỂ CHỨA
80
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
TÍNH TOAÙN BEÅ CHÖÙA NÖÔÙC
W
b
= (0.5 – 2)Q
ngñ
Q
ngñ
löôïng nöôùc söû duïng toái ña trong ngaøy (m
3
).
• Dung tích beå chöùa nöôùc phuïc vuï cho maùy bôm:
• n laø soá laàn ñoùng môû maùy bôm baèng tay trong ngaøy.
n
Q5.1
W
ngd
b 
81
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
TÍNH TOAÙN BEÅ CHÖÙA TREÂN MAÙI (KEÙT NÖÔÙC)
• Dung tích beå chöùa treân maùi: W
m
=k(W
ñh
+ W
cc
) (m
3
)
k laø heä soá dung tích döï tröõ, laáy baèng 1.21.3
W
ñh
laø dung tích ñieàu hoøa cuûa beå, xaùc ñònh nhö sau:
- Khi khoâng duøng maùy bôm thì laáy baèng toång löôïng
nöôùc duøng trong thôøi gian thieáu nöôùc trong ngaøy.
- Khi coù duøng maùy bôm vaän haønh töï ñoäng: laáy khoâng
nhoû hôn 5% cuûa löôïng nöôùc duøng Q
ngñ
.
- Khi vaän haønh maùy bôm baèng vaän haønh baèng caùch
ñoùng môû nhieàu laàn trong ngaøy:
21
82
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
Q
b
: laø löu löôïng thieát keá cuûa maùy bôm (m
3
/giôø)
n : laø soá laàn môû maùy bôm moãi ngaøy, laáy baèng
24 ñoái vôùi maùy bôm ôû keùt nöôùc hôû, 610 ñoái
vôùi maùy bôm duøng vôùi boàn aùp löïc (pressure
tank).
W
cc
: laø dung tích phoøng chaùy laáy baèng löôïng
nöôùc chöõa chaùy trong thôøi gian baèng 10 phuùt
ñoái vôùi heä thoáng chöõa chaùy vaän haønh baèng tay
vaø baèng 5 phuùt ñoái vôùi heä thoáng chöõa chaùy töï
ñoäng.
bQW
4.n

83
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
CẤP NƢỚC 
CHỮA CHÁY
84
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
HỆ THỐNG CHỮA CHÁY THÔNG THƯỜNG
- Löu löôïng tieâu chuaån cuûa 1 voøi phun > 2.5 l/s
- Soá coät nöôùc chöõa chaùy: 1 cho nhöõng coâng trình
nhaø ôû coù khoái tích < 25000 m
3
vaø 2 cho tröôøng
hôïp khoái tích > 25000m
3
hay coù chieàu cao töø
1216 taàng.
85
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
AÙp löïc caàn thieát ôû hoäp chöõa chaùy:
 H
cc
= H
v
+ H
L
 H
v
laø aùp löïc hoaït ñoäng caàn thieát
taïi ñaàu voøi:
d
v
d
L
H
1 . .L


22
86
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC BÊN TRONG
• L
d
laø chieàu daøi phaàn ñaëc cuûa coät nöôùc
phun (m), Theo TCVN 4513:1988 L
d
laáy
ít nhaát baèng 6 m.
•  heä soá voøi phun laáy d
v
(mm) mieäng voøi
phun:
•  laø heä soá coù giaù trò trung bình baèng 1.2
3
v v
0,25
d 0,001d
 


File đính kèm:

  • pdfbai_giang_cap_thoat_nuoc_chuong_5_mang_luoi_cap_nuoc_ben_tro.pdf