Bài giảng Chương 2- Báo cáo kế toán

Tom tat Bai giang Chuong 2- Bao cao ke toan: ...a cuoi ky So dau nam TAI SAN NGAN HAN NO PHAI TRA TAI SAN DAI HAN VON CHU SO HUU TONG CONG TONG CONG CAC CHI TIEU NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN CHI TIEU Thuyet minh So cuoi ky So dau nam 1. Tai san thue ngoai 2. V... 1.243 DVT: 1.000.000 dong NV2: Trich tu lai 2TD de bo sung nguon von kinh doanh BANG CAN DOI KE TOAN Sau NV 2 DN ABC TAI SAN So CK NGUON VON So CK Tien mat 30 Vay ngan han 2 Tien goi ngan hang 100 Phai tra nguoi ban 34 Phai thu khach hang 8 Nguon... 2 khoan muc khac ben: vua co su thay doi gia tri cac khoan muc, vua co su thay doi so tong cong Nhan xet Nghiep vu phat sinh voi nhieu noi dung, nhung khong ngoai 4 truong hop sau: 1 khoan muc tai san tang-1 khoan muc tai san khac giam ...

pdf24 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 853 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfchuong_2_1171.pdf