Bài giảng Chương 2- Những vấn đề cơ bản về thuế

Tom tat Bai giang Chuong 2- Nhung van de co ban ve thue: ...thu nhap tinh thue/nam (trieu dong) Phan thu nhap tinh thue/thang (trieu dong) Thue suat (%) 1 Den 60 Den 5 5 2 Tren 60 den 120 Tren 5 den 10 10 3 Tren 120 den 216 Tren 10 den 18 15 4 Tren 216 den 384 Tren 18 den 32 20 5 Tren 384 den 624 Tren 32 den 52 25 6 Tren 624 den 960 Tren 52 d...u NSNN Co cau thu NSNN nam 2006 va 2007 Phi va le phi  Khai niem  Phan biet phi va le phi  Phan biet thue voi phi va le phi 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Thu phi va le phi (ti dong) 2713 3021 3279 4182 4192 4986 4059 6653 Ti trong/tong thu NSNN(%) 2.99 2.44 2.15 2.19 1.84 1.78 1....hap danh thue moi nay lam cho thue mang tinh luy tien hon. The nao la cong bang ? 2.3 Thue gop phan dieu hoa thu nhap, thuc hien cong bang xa hoi trong phan phoi Nhat tri Phan doi 2.3 Thue gop phan dieu hoa thu nhap, thuc hien cong bang xa hoi trong phan phoi •Phan phoi dong deu Q ua...

pdf13 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 972 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfchuong_2_handout_8725.pdf