Bài giảng Chương 4: Kế toán xuất nhập khẩu hàng hóa

Tom tat Bai giang Chuong 4: Ke toan xuat nhap khau hang hoa: ...an xuat nhap khau hang hoa 7 19 4. Ke ton xuat nhap khau truc tiep  Thu tuc va chung tu  Tai khoan su dung  Phuong phap hach ton 20 Thu tuc xuat khau  Ky hop dong xuat khau  Yeu cau ben nhap khau mo L/C va thong bao L/C  Xin giay phep xuat khau lo hang.  Thue phuong tien...a 11 31 Thu tuc xuat nhap khau uy thac  Hop dong xuat nhap khau uy thac: Cac dieu khoan trong hop dong phai neu ro cac van de:  Dieu kien cung cap hang hia  Nghia vu nop thue  Nghia vu thanh ton cho cac ben  Chi phi lien quan: Phi bao hiem, giam dinh, kiem nhan, ding gii, van chuyen ...ng xuat khau uy thac TK 131 GXKTK 511 TK 3331  Thu tien hang: TK 131NK TK 1122 TGGDTGGS TK 515 TK 635 44 Ke ton xuat khau uy thac – Ben nhan  Bu tru cong no va thanh ly hop dong TK 1112, 1122 TK 331 GXK TGGSTGXNT TK 515 TK 635 TK 138 GXK TK 131 GXK Bu tru no TK 1112, 1122 Thu hoa...

pdf21 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 1281 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfchuong_4_xnk_cap_nhat_ngay_1_11_09_7501.pdf
Ebook liên quan