Bài giảng Chương 5:cơ cấu vốn doanh nghiệp

Tom tat Bai giang Chuong 5:co cau von doanh nghiep: ... suat danh nghia la 7%/nam. Hien tai trai phieu nay duoc ban voi gia bang 96% menh gia o(960 USD). Hay tinh chi phi v n no cua cong ty General Tool. Tra loi: PMT=70 USD, FV=1000 USD, PV=960 USD, N=22 Ti h Y Rn = D Y R 7 37%= D= . Chi Phi Von Co Phieu Uu Dai RP =D/P0 Trong do: Rp : Chi phi... +(P/V)* RP + (D/V) x RD x (1-t) Trong do: WACC: Chi phi von binh quan E/V: Ty trong von co phan P/V: Ty trong von co phieu uu dai RP: Chi phi von co phieu uu dai R : Chi phi von co phanE D/V: Ty trong von no RD: Chi phi von no h e at: t u su t Chi Phi Von Binh Quan Vi du: Cong ty Lean C... cong ty tuong dong t: thue suat Chi Phi Von Du An Xac dinh β cua du an ⎥⎢ ⎞⎛ D( ) ⎥⎦⎢⎣ ⎟⎠⎜⎝ −+= EtTSDA 11ββ Trong do: βDA : La beta von co phan cua du anβTS: la beta cua cong ty tuong dong D/E la he so no cua cong ty co du an t: thue suat Chi Phi Von Cua Du An Vi du: Acme Inc dang xem xe...

pdf13 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 972 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfchuong_5_tcdn_0014.pdf