Bài giảng chương 2: Các khái niệm cơ bản trong kiểm toán

Tom tat Bai giang chuong 2: Cac khai niem co ban trong kiem toan: ... day viec tuan thu PL. Nham tang cuong tinh hieu luc, hieu qua trong viec dieu hanh va SD cac NL. Cung cap TT dang tin cay, lap BCTC trung thuc va hop ly Don vi duoc Kiem toan MOI QUAN TAM CUA CAC BEN DOI VOI HTKSNB Cong ty kiem toan Cong ty kiem toan MOI QUAN TAM CUA CAC BEN DOI VOI HTKSNB Don vi d...uan? Phan cong phan nhiem? Cac thu tuc KS Kiem soat truc tiep? Kiem soat tong quat? HE THONG KIEM SOAT NOI BO Co khi nao HTKSNB duoc thiet ke hoan hao?? Khi ay, chung ta khong can den kiem toan!! HE THONG KIEM SOAT NOI BO Chi duoc thiet ke cho nhung hoat dong thuong xuyen Yeu cau chi phi < loi ic...TC CR Sai sot Trong yeu Tinh rieng re / tinh gop tung khoan muc nghiep vu Do HTKT & HTKSNB RUI RO KIEM SOAT Anh huong BCTC DR Sai sot Trong yeu Tinh rieng re / tinh gop tung khoan muc nghiep vu KTV & Cty kiem toan RUI RO PHAT HIEN Anh huong BCTC AR = IR x CR x DR MO HINH RUI RO KIEM TOAN AR = IR x C...

ppt48 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 1068 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pptchuong_ii_1375.ppt
Ebook liên quan