Báo cáo Hiểu thêm về lưu chuyển tiền tệ: dòng tiền tài sản, dòng tiền nợ và dòng tiền chủ sở hữu

Tom tat Bao cao Hieu them ve luu chuyen tien te: dong tien tai san, dong tien no va dong tien chu so huu: ...ong nam 20X2. Thong thuong, Bao cao ket qua kinh doanh bao gom mot so phan. Phan hoat dong phan anh doanh thu va chi phi tu hoat dong chinh cua doanh nghiep. Mot chi tieu co y nghia rat quan trong la thu nhap truoc thue va lai vay (EBIT). No phan anh 4 thu nhap truoc thue va chi phi tai ...san co dinh 25 Dong tien tu hoat dong dau tu (173) Dong tien tu hoat dong tai tro Dong tien vao hay ra cua cac chu no va chu so huu bao gom nhung thay doi trong von chu so huu va no. Bang 5. Dong tien tu hoat dong tai tro cua doanh nghiep A (nam 20X2, don vi trieu dvtt) Hoan tra no goc... bang dong tien cua cac chu no (CF(B)) cong voi dong tien cua cac chu so huu (CF(S)): CF(A)  CF(B) + CF(S) Buoc dau tien trong viec xac dinh dong tien cua doanh nghiep la phai xac dinh duoc dong tien hoat dong. Dong tien hoat dong la dong tien duoc tao ra boi hoat dong kinh doanh, bao go...

pdf11 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 948 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfbao_cao_tien_te_8373.pdf