Luận văn Phân tích tài chính trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Tóm tắt Luận văn Phân tích tài chính trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum: ...trạng phổ biến trong các DNNVV là hệ thống máy mĩc, thiết bị lạc hậu, các DNNVV chủ yếu tập trung vào các ngành thương mại, sửa chữa động cơ, xe máy, tiếp đến là các ngành chế biến, xây dựng và các ngành cịn lại như kinh doanh tài sản, tư vấn, khách sạn, nhà hàng. 2.1.2. Sự phát triển và đ...hơn kết quả kinh doanh của các DNNVV trên địa bàn thành phố. Độ lệch chuẩn của chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần lớn (lớn nhất là 15,06%) hầu hết ở các doanh nghiệp cĩ tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần tăng qua các năm, chủ yếu là các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, xây... thấy 10% doanh nghiệp khơng vay nợ ngắn hạn mà hoạt động hồn tồn bằng vốn chủ sở hữu sẽ khơng chịu áp lực thanh tốn. Dựa vào chênh lệch giữa giá trị trung bình và giá trị lớn nhất của khả năng thanh tốn, hầu hết các doanh nghiệp cĩ khả năng thanh tốn thấp, cụ thể 16,6% doanh nghiệp cĩ ...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 736 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (28).pdf