Bài giảng CNC - Các lệnh nội suy tiện CNC hệ Fanuc - Lê Trung Lực

Tóm tắt Bài giảng CNC - Các lệnh nội suy tiện CNC hệ Fanuc - Lê Trung Lực: ...Ụ Sự chuyển tiếp giữa hai block – G61 và G64 G64 G61 G64 và G61 • Lệnh G64 và G61 là loại lệnh modal. Khi bật máy CNC, sau lênh M02, M30, dừng khẩn cấp hay RESET, hệ thống sẽ chạy với G64. Lệnh tiện ren với bước ren không đổi G32 Nguyên tắc viết l...Thí dụ tiện ren côn Thí dụ cần cắt ren với bước ren 3.5mm, 1= 2 mm, 2 = 1.0mm, chiều sâu cắt 1.05 mm theo phương X (hai lần cắt). Đọan chương trình viết như sau: Lệnh tiện ren với bước ren thay đổi G34 Nguyên tắc viết lệnh: G34 X_ Z_ F_ K_; Trong đó ...éc viết lệnh như sau: G01 Z(W)_ I (C)  i trong đó: Z – tọa độ tuyệt đối của điểm b W - tọa độ tương đối của điểm b I hoặc C là địa chỉ theo phương X i – giá trị vát mép Vát mép C Nguyên tắc viết lệnh như sau: G01 X(U)_ K (C)  k trong đó X –...

pdf32 trang | Chia sẻ: havih72 | Lượt xem: 292 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng CNC - Các lệnh nội suy tiện CNC hệ Fanuc - Lê Trung Lực, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÁC LỆNH NỘI SUY 
TIỆN CNC HỆ FANUC 
Lê Trung thực 
NỘI DUNG 
• G00 
• G01 
• G02 
• G03 
• G09, G61, 
G64 
• G32 
• G04 
LỆNH ĐỊNH VỊ NHANH G00 
N4 G00 X+/- 4.3 Z+/- 4.3 
N4 G00 U+/-4.3 W+/-4.3 
LỆNH ĐỊNH VỊ NHANH G00 
Thí dụ,để di chuyển nhanh dụ cụ tới điểm X40.0 Z56.0, bạn viết: 
G00 X40.0 Z56.0; hoặc G00 U-60.0 W-30.5; ( lập trình theo 
đường kính). 
G00 X20.0 Z56.0; hoặc G00 U-30.0 W-30.5; (lập trình theo bán 
kính). 
Lệnh nội suy đường thẳng G01 
N4 G01 X+/-4.3 Z+/-4.3 F4.3 
N4 G01 U +/-4.3 W+/-4.3 F4.3 
Thí dụ 
G95 G01 X40.0 Z20.1 F2.0 
G95 G01 U20.0 W-25.9 F2.0 
Thí dụ 
Thí dụ 
Lệnh nội suy cung tròn G02, G03 
Quy tắc viết lệnh: 
Lập trình cung trịn theo bán kính R 
• Nếu không biết I, K nhưng biết bán kính R của cung tròn, 
bạn có dung R để nội suy cung tròn. Cách viết đơn giảng 
là: 
• G02 (G03) X_ Z_ R_ F_ 
• Hạn chế của cách lập trình theo R là góc tâm cung tròn 
phải nhỏ hơn 180 độ. Không lập trình cho nhữùng cung 
tròn lớn hơn 180o. 
• Nếu cung tròn gần bằng 180o,nên dùng I, K, vì khi đó 
việâc tinh tóan tâm cung có thể không chính xác. 
• Nếu khi lập trình, trong dòng lệnh có cả I, K và R thì hệ 
thống ưu tiên chọn R. 
Lập trình theo bán kính R 
Thí dụ 
Theo cách viếât tuyệt đối 
G02 X50.0 Z30.0 I25.0 F0.3; 
Hoặc G02 X50.0 Z30.0 R25.0 
F0.3; 
Theo cách viếât tương đối 
G02 U20.0 W-20.0 I25.0 F0.3; 
Hoặc G02 U20.0 W-20.0 
R25.0 F0.3; 
THÍ DỤ 
THÍ DỤ 
Sự chuyển tiếp giữa hai block – 
G61 và G64 
G64 G61 
G64 và G61 
• Lệnh G64 và G61 là loại lệnh modal. Khi 
bật máy CNC, sau lênh M02, M30, dừng 
khẩn cấp hay RESET, hệ thống sẽ chạy 
với G64. 
Lệnh tiện ren với bước ren 
không đổi G32 
Nguyên tắc viết lệnh: 
G32 X_ Z_ F_; 
Trong đó 
X_Z_ là tọa độ điểm cuối của đường ren. 
F_ là bước ren, bằng giá tri L. 
Thí dụ tiện ren trụ 
Cần cắt ren trụ thẳng bước 4.0mm, khỏang vào ren 1= 3 
mm, khỏang ra ren 2 = 1.5mm, chiều sâu cắt 1mm (hai lần 
cắt). 
Tiện ren mặt đầu 
Nguyên tắc viết lệnh 
G32 X_F_ 
Trong đó 
X_ là tọa độ điểm cuối 
của đường ren theo 
phương X. 
F_ là bước ren, bằng 
giá tri L. 
Tiện ren côn 
Nguyên tắc viết lệnh: 
G32 X_ Z_ F 
Trong đó 
X_ là tọa độ điểm cuối của đường 
ren theo phương X. 
Z_ là tọa độ điểm cuối của đường 
ren theo phương Z. 
F_ là bước ren theo trục X, hoặc 
bước ren theo trục Z. 
Thí dụ tiện ren côn 
Thí dụ cần cắt ren với 
bước ren 3.5mm, 1= 2 
mm, 2 = 1.0mm, chiều 
sâu cắt 1.05 mm theo 
phương X (hai lần cắt). 
Đọan chương trình viết 
như sau: 
Lệnh tiện ren với bước ren thay đổi G34 
Nguyên tắc viết lệnh: 
G34 X_ Z_ F_ K_; 
Trong đó 
 X_Z_ là tọa độ điểm 
cuối, 
 F_ bước ren đầu tiên, 
 K_ lương tăng hoặc 
giảm bước ren trong một 
vòng quay trục chính. 
Lệnh dừng cuối hành trình G04 
• Trong khi tiện, có những lúc cầân phải dừng cuốâi 
hành trình để đạt được độ chính xác của mặt gia 
công, thí dụ khi tiện rãnh. 
• Nguyên tắc viết lệânh như sau: 
– (G99) G04 P_ ; hoặc G04X_ ; hoặc G04U_; 
– Trong đó P_, X_, U_ là số vòng quay cần dừng dao 
cuối hành trình. 
– Lệânh G99 dùng để chỉ ra đơn vị của P, X, U là vg/ph. 
– Chú ý: Nếu đơn vị của lượng chạy dao là mm/ph 
(G98), thì đơn vị của P, X, U sẽ là khỏang thời gian 
tính bằng giây. 
Vát mép C 
Nguyên tắc viết lệnh như 
sau: 
G01 Z(W)_ I (C)  i 
trong đó: 
Z – tọa độ tuyệt đối của 
điểm b 
W - tọa độ tương đối của 
điểm b 
I hoặc C là địa chỉ theo 
phương X 
i – giá trị vát mép 
Vát mép C 
Nguyên tắc viết lệnh như 
sau: 
G01 X(U)_ K (C)  k 
trong đó 
X – tọa độ tuyệt đối của 
điểm b 
U - tọa độ tương đối của 
điểm b 
K (hoặc C) – địa chỉ vát mép 
k – giá trị vát mép 
Dấu của k tùy thuộc vào 
hướng vát mép theo phương 
Z 
Thí dụ 
Bo tròn bán kính R 
Nguyên tắc viết lệnh như 
sau: 
G01 Z(W)_ R  r 
trong đó 
Z – tọa độ tuyệt đối của 
điểm b 
W - tọa độ tương đối của 
điểm b 
R – địa chỉ bo tròn góc 
r – giá trị bán kính góc bo 
Dấu của r tùy thuộc vào 
hướng di chuyển của dung 
cụ theo hướng X. 
Bo tròn bán kính R 
Nguyên tắc viết lệnh như 
sau: 
G01 X(U)_ R  r 
trong đó 
X – tọa độ tuyệt đối của 
điểm b 
U - tọa độ tương đối của 
điểm b 
R – địa chỉ bo tròn góc 
r – giá trị bán kính góc 
boHình 5-43 
Dấu của r tùy thuộc vào 
hướng di chuyển của dung 
cụ theo hướng Z. 
Thí dụ 
Thí dụ, cho biên dạng 
đường cong như trên hình. 
Để tạo bo tròn bán kính R6 
và vát mép C3, bạn viết 
đọan chương trình như sau: 
N1 G01 Z27.0 R6.0; 
N2 X86.0 C-3.0; 
N3 Z0; 
Lập trình bo trịn và vát mép theo gĩc 
Thí dụ 
Tĩm lược 
• Trong bài học này, bạn đã học các lệnh sau: 
• G00 G04 
• G01 G32, C34 
• G02 C 
• G03 R 
• G61 
• G64 

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_cnc_cac_lenh_noi_suy_tien_cnc_he_fanuc_le_trung_lu.pdf