Bài giảng Nguyên lý kế toán Chương 2- Chứng từ kế toán và kiểm kê

Tom tat Bai giang Nguyen ly ke toan Chuong 2- Chung tu ke toan va kiem ke: ... tu giai doan nay sang giai doan khac nham hoan thien chung tu va thuc hien chuc nang thong tin kinh te, chuc nang ghi so cua ke toan. Trinh tu luan chuyen Lap chung tu hay tiep nhan chung tu Kiem tra chung tu Hoan chinh chung tu To chuc luan chuyen chung tu Luu tru, b.../8/2013 7 d. To chuc luan chuyen chung tu ke toan • Chung tu ke toan sau khi duoc kiem tra va hoan chinh can duoc to chuc luan chuyen den cac bo phan, don vi, ca nhan co lien quan, phuc vu viec ghi so ke toan va thong tin kinh te • Viec to chuc luan chuyen chung tu ke toan phai tuan thu ...n von hien co tai thoi diem kiem ke de kiem tra, doi chieu voi so lieu tren so ke toan; tu do, phat hien ra su chenh lech giua chung va co bien phap giai quyet phu hop, dam bao so lieu tren so ke toan va thuc te cuoi ky phai phan anh chinh xac.” Truong hop can kiem ke tai san 2.2. Phan loai k...

pdf10 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 1150 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfnlkt_chuong_2_sv_3252.pdf
Ebook liên quan