Luận văn Tăng cường kiểm soát tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng

Tóm tắt Luận văn Tăng cường kiểm soát tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng: ...nh cấp 2 loại 4 là cỏc chi nhỏnh Quận Huyện trực thuộc như : Chi nhỏnh Hải Chõu, Thanh Khờ, Liờn Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Hũa Vang. 2.1.2.2 Sơ ủồ tổ chức 2.1.2.3 Chức năng cỏc phũng ban Ban Giỏm Đốc, - Phũng Hành chớnh – Nhõn sự ,- Phũng Kế hoạch tổng hợp,- Phũng Kế Toỏn – ...5) (2) (3) ( (1’) (6) - 15 - 2.3.3.3 Đối với việc kiểm tra việc sử dụng vốn sau khi cho vay tại Ngõn hàng Nụng nghiệp và phỏt triển nụng thụn Đà Nẵng Nội dung kiểm tra sau khi cho vay bao gồm: + Kiểm tra sử dụng vốn vay theo mục ủớch ủó ghi trong hợp ủồng tớn dụng + Kiểm tr...Năm là, hoạt ủộng kiểm tra, KTNB phải hướng tới việc phỏt hiện rủi ro và rủi ro tiềm ẩn cú thể xảy ra trong hoạt ủộng tớn dụng và ủề xuất Ban lónh ủạo ngõn hàng cú những biện phỏp xử lý phự hợp. Sỏu là, thường xuyờn ủụn ủốc CBTD thu hồi nợ ủến hạn, khụng ủể phỏt sinh nợ xấu dưới 5% ( theo ủị...

pdf13 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 778 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (14).pdf
Ebook liên quan